European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Klimata pārmaiņu risku pārvaldīšana

Mēs novērtējam, pārvaldām un monitorējam klimata pārmaiņu riskus, lai nodrošinātu cenu stabilitāti un banku drošību.

Kāpēc klimata pārmaiņu riski ECB ir nozīmīgi?

Klimata pārmaiņas ietekmē mūsu tautsaimniecības darbību

Šo ietekmi nosaka divu veidu riski:

  • fiziskie riski saistībā ar klimata pārmaiņām, t.sk. biežākiem vai smagākiem laikapstākļu notikumiem, piemēram, plūdiem, sausumu un vētrām
  • pārejas riski, ko rada virzība uz oglekļneitrālu tautsaimniecību

Minētie riski ietekmē makroekonomiskos rādītājus, piemēram, inflāciju, tautsaimniecības izaugsmi, finanšu stabilitāti un monetārās politikas transmisiju. Tie ietekmē arī aktīvu vērtību un riska profilu Eurosistēmas bilancē.

Klimata pārmaiņas ir būtiskas mūsu kā centrālās bankas un uzraudzības iestādes darbā

Jāņem vērā klimata pārmaiņu ietekme uz darbu, ko veicam, lai saglabātu stabilas cenas un finanses. Tas nozīmē klimata pārmaiņu apsvērumu iekļaušanu šādās mūsu darbības jomās:

  • analīze un lēmumu pieņemšana

  • makroekonomiskie modeļi, iespēju aplēses un scenāriji

  • finanšu stabilitātes novērtējums

  • monetārās politikas analīze un transmisija

  • riska pārvaldības ietvars

Turklāt šo risku vērtēšana un monitorēšana mums ir svarīga, lai nodrošinātu euro zonas banku sektora un visas finanšu sistēmas drošību un stabilitāti. Mūsu pienākums ir nodrošināt, ka bankas spēj atbilstoši konstatēt, pārvaldīt un atklāt riskus, t.sk. klimata pārmaiņu izraisītos riskus.

Mums jāpārvalda klimata pārmaiņu riski arī savos portfeļos.

Ko ECB dara, lai pārvaldītu klimata pārmaiņu riskus?

Mēs pielāgojam savas monetārās politikas operācijas

Mēs uzlabojam savas riska novērtēšanas spējas, t.sk. klimata pārmaiņu riska darījumu pārvaldību Eurosistēmas bilancē un novērtējumu par to, kā mūsu izmantotajos kredītreitingos ņemtas vērā klimata pārmaiņas. Ja nepieciešams, mēs ņemam vērā arī klimata pārmaiņu ietekmi uz mūsu monetārās politikas īstenošanas regulējumu. Tas aptver aktīvu iegādes un nodrošinājuma sistēmu.

Paziņojums presei

Mēs veicam klimata stresa testus un novērtējam klimata pārmaiņu radītos finanšu riskus

Mēs veicam stresa testus attiecībā uz Eurosistēmas bilanci, mūsu uzraudzītajām bankām un plašāku tautsaimniecību. Tas palīdz mums un citiem izprast un pārvaldīt pakļautību klimata pārmaiņu riskiem, kā arī citiem ar tiem saistītajiem sistēmiskajiem riskiem, kas apdraud finanšu sistēmu. Tādējādi varam pieņemt pamatotākus lēmumus.

Mēs uzlabojam modelēšanu un datu kvalitāti

Lai uzlabotu klimata datu kvalitāti un pieejamību, esam publicējuši sākotnējo klimata pārmaiņu rādītāju kopumu. Vienlaikus mēs uzlabojam savus modelēšanas instrumentus, lai novērtētu klimata pārmaiņu ietekmi uz mūsu tautsaimniecību.

Klimata pārmaiņu rādītāji

Mēs nodrošinām, lai bankas pārvaldītu klimata pārmaiņu riskus

Pildot banku uzraudzības funkciju, mēs nodrošinām, ka bankas izmanto drošu un prudenciālu pieeju, lai identificētu, novērtētu un pārvaldītu klimata pārmaiņu un vides riskus, un ka bankas caurredzami atklāj informāciju par riskiem, kuriem tās pakļautas.


Klimata pārmaiņas un banku uzraudzība

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk

Mūsu darbība klimata pārmaiņu jomā

Mūsu klimata programmā detalizēti aplūkots ECB veiktais ar klimata pārmaiņām saistītais darbs, kas sadalīts sešās prioritārajās jomās un balstīts uz mūsu trim stratēģiskajiem klimata mērķiem.

ECB klimata programma

Visas šīs sadaļas lapas