Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Klimata pārmaiņu risku pārvaldīšana

Mēs novērtējam, pārvaldām un monitorējam klimata pārmaiņu riskus, lai nodrošinātu cenu stabilitāti un banku drošību. Mēs pētām arī attiecības starp dabu, mūsu tautsaimniecību un eurozonas bankām.

Kāpēc ECB ir svarīgi ar klimatu un dabu saistītie riski?

Klimata pārmaiņas un dabas izzušana un degradācija ietekmē mūsu tautsaimniecības darbību

Šo ietekmi nosaka divu veidu riski:

  • fiziskie riski saistībā ar klimata pārmaiņām, t. sk. biežākiem vai smagākiem laikapstākļu notikumiem, piemēram, plūdiem, sausumu un vētrām, un saistībā ar ekosistēmu samazināšanos, ko izraisa apputeksnētāju kukaiņu skaita samazināšanās un mežu izciršana;
  • pārejas riski, ko rada virzība uz oglekļneitrālu tautsaimniecību, vai kas izriet no regulējuma pārmaiņām, kuras ierobežo dabas resursu izmantošanu.

Ar klimatu saistītie riski ietekmē makroekonomiskos rādītājus, piemēram, inflāciju, tautsaimniecības izaugsmi, finanšu stabilitāti un monetārās politikas transmisiju. Tie ietekmē arī aktīvu vērtību un riska profilu Eurosistēmas bilancē.

Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un dabisko ekosistēmu degradācija, visticamāk, pastiprinās ar klimatu saistītos riskus. Mums jāiegūst izpratne par šiem riskiem un to, kā tie ietekmē plašāku tautsaimniecību un finanšu stabilitāti. 

Klimata pārmaiņas ir būtiskas mūsu kā centrālās bankas un uzraudzības iestādes darbā.

Jāņem vērā klimata pārmaiņu ietekme uz darbu, ko veicam, lai saglabātu stabilas cenas un finanses. Tas nozīmē klimata pārmaiņu apsvērumu iekļaušanu šādās mūsu darbības jomās:

  • analīze un lēmumu pieņemšana;
  • makroekonomiskie modeļi, iespēju aplēses un scenāriji;
  • finanšu stabilitātes novērtējums;
  • monetārās politikas analīze un transmisija;
  • riska pārvaldības ietvars.

Turklāt šo risku vērtēšana un monitorēšana mums ir svarīga, lai nodrošinātu eurozonas banku sektora un visas finanšu sistēmas drošību un stabilitāti. Mūsu pienākums ir nodrošināt, ka bankas spēj atbilstoši konstatēt, pārvaldīt un atklāt riskus, t. sk. klimata pārmaiņu izraisītos riskus.

Mums arī jāpārvalda klimata pārmaiņu riski savos portfeļos.

Klimats un daba ir savstarpēji saistīti – klimata pārmaiņas rada papildu draudus mūsu ekosistēmām un dabas degradācija paātrina klimata pārmaiņas. Arī mums kā centrālajai bankai un banku uzraudzības iestādei jāturpina pētīt attiecības starp klimatu, dabu, mūsu tautsaimniecību un eurozonas bankām.

Ko ECB dara, lai pārvaldītu klimata pārmaiņu riskus?

Mēs pielāgojam savas monetārās politikas operācijas

Mēs uzlabojam savas riska novērtēšanas spējas, t. sk. klimata pārmaiņu riska darījumu pārvaldību Eurosistēmas bilancē un novērtējumu par to, kā mūsu izmantotajos kredītreitingos ņemti vērā klimata pārmaiņu apsvērumi. Ja nepieciešams, ņemam arī vērā klimata pārmaiņas mūsu monetārās politikas īstenošanas regulējumā, t. sk. attiecībā uz aktīvu iegādēm un nodrošinājuma sistēmu.

PAZIŅOJUMS PRESEI

Mēs veicam klimata stresa testus un novērtējam klimata pārmaiņu radītos finanšu riskus

Mēs veicam stresa testus attiecībā uz Eurosistēmas bilanci, mūsu uzraudzītajām bankām un plašāku tautsaimniecību. Tas palīdz mums un citiem izprast un pārvaldīt pakļautību klimata pārmaiņu riskiem, kā arī ar tiem saistītajiem sistēmiskajiem riskiem, kas apdraud finanšu sistēmu. Tādējādi varam pieņemt pamatotākus lēmumus. Mēs pētām arī tautsaimniecības un finanšu sistēmas atkarību no dabas.

Mēs uzlabojam modelēšanu un datu kvalitāti

Lai uzlabotu klimata datu kvalitāti un pieejamību, esam publicējuši ar klimata pārmaiņām saistīto rādītāju kopumu. Vienlaikus mēs turpinām uzlabot savus modelēšanas instrumentus, lai novērtētu klimata pārmaiņu un dabas izzušanas un degradācijas ietekmi uz mūsu tautsaimniecību.

Ar klimata pārmaiņām saistītie rādītāji

Mēs nodrošinām, lai bankas pārvaldītu klimata pārmaiņu riskus

Pildot banku uzraudzības funkciju, mēs nodrošinām, ka bankas izmanto drošu un prudenciālu pieeju, lai identificētu, novērtētu un pārvaldītu klimata pārmaiņu un vides riskus, un ka bankas caurredzami atklāj informāciju par riskiem, kuriem tās pakļautas.

Klimata pārmaiņas un banku uzraudzība

Visas šīs sadaļas lapas