Menu
Daļa šajā lapā publicētās informācijas ir nepilnīga vai neprecīza. Informācija pašlaik tiek pārskatīta un drīz tiks publicēta labota versija.

Sadarbības iespējas ar ECB banknošu pētniecībā un attīstībā

Euro banknošu drošības saglabāšana

ECB – kā jebkuras centrālās bankas – uzdevums ir nosargāt banknošu drošību. Tāpēc euro banknotēs jābūt iestrādātiem efektīviem un cilvēkiem viegli atpazīstamiem pretviltošanas elementiem. Turklāt ECB tehnoloģijas attīstībā jāapsteidz naudas viltotāji, nepārtraukti uzlabojot pretviltošanas elementus – gan pašreizējos, gan tos, kas nākotnē tiks izmantoti euro banknotēs. Tāpēc ECB vada, koordinē un finansē dažādus pētniecības projektus, kas tiek īstenoti gan valsts, gan privātajā sektorā.

Jomas, kurās tiek finansēti pētījumi

ECB cenšas veicināt un izmantot pētījumus un attīstību šādās jomās.

  • Banknotēs izmantojamie pretviltošanas elementi.
  • Banknošu ražošanas tehnoloģija.
  • Banknošu apstrādes tehnoloģija.

Finansētie pētniecības projekti var aptvert dažādas tehnoloģijas, un to norises ilgums un budžets var būt dažāds. Tie var būt gan tirgus analīzes un īstermiņa ekonomiskā un tehniskā pamatojuma izpētes projekti, gan ilgāka termiņa attīstības projekti un jaunu banknošu pretviltošanas elementu rūpnieciskās iespiešanas izmēģinājumi.

Kas ir tiesīgs saņemt finansējumu

ECB aicina komercsabiedrības, pētniecības institūtus un citas profesionālas iestādes, kas ir kompetentas atbilstošās tehnoloģijas jomās, iesniegt projektu piedāvājumus. Pretendentiem nav jābūt ES rezidentiem.

Kā sazināties ar mums par pētniecības un attīstības projektu piedāvājumiem

Ja domājat, ka ECB varētu būt interese par kādu jūsu produktu vai koncepciju un to izmantošanu euro banknotēs, lūdzam sūtīt savu projekta piedāvājumu (ne vairāk par četrām A4 formāta lapām) angļu valodā (mūsu darba valoda) uz adresi BN-Development@ecb.europa.eu. Parasti atbilde tiek sniegta mēneša laikā.

Ja ECB būs interese par jūsu piedāvājumu, mēs noslēgsim ar jums vienošanos par informācijas neatklāšanu, lai nodrošinātu konfidencialitāti, un nosūtīsim lūgumu iesniegt sīkāku informāciju. Informācija jāiesniedz atbilstoši standarta informācijas iesniegšanas paraugam un vadlīnijām, kas ir vienādas visiem ECB finansētajiem projektiem.

Drošas sarakstes nodrošināšanai ECB izmanto PGP šifru. Lejuplādējiet publisko atslēgu projektu iesniegšanai.