Menu
Част от информацията, публикувана на тази страница, е непълна или неточна. В момента я актуализираме и скоро ще публикуваме коригирана версия.

Научноизследователска и развойна дейност в областта на банкнотите - възможности за сътрудничество с ЕЦБ

Запазване на сигурността на евробанкнотите

Като всички централни банки ЕЦБ е задължена да поддържа висок стандарт на сигурност за своите банкноти. Затова евробанкнотите трябва да включват ефективни защитни елементи, които са лесно разпознаваеми от обществеността. Освен това ЕЦБ трябва да запази технологичната си преднина пред фалшификаторите, като непрекъснато усъвършенства тези защитни елементи в настоящите и бъдещите евробанкноти. Ето защо ЕЦБ управлява, координира и финансира широк диапазон от научноизследователски проекти, провеждани в публичния и в частния сектор.

Области, в които се финансират изследвания

ЕЦБ се стреми да стимулира научноизследователската и развойна дейност и да се ползва от резултатите ѝ в следните области:

  • защитни елементи, които могат да се използват в банкноти
  • технологии за производство на банкноти
  • технологии за обработка на банкноти

Финансираните научноизследователски проекти могат да обхващат широк диапазон от технологии и да имат различна продължителност и бюджет. Те могат да бъдат най-разнообразни, от пазарни анализи и краткосрочни проучвания за осъществимост до дългосрочни развойни проекти и изпитания на нови защитни елементи в промишлено печатане.

Кой може да кандидатства за финансиране?

ЕЦБ кани търговски компании, научноизследователски институти и други професионални организации с компетентност в посочените технологични области да представят предложения за проекти. Няма предварително условие те да се намират в ЕС.

Как да се свържете с нас за вашето предложение за научноизследователски или развоен проект

Ако имате продукт или идея, за които смятате, че може да представляват интерес за ЕЦБ и да намерят приложение в евробанкнотите, изпратете кратко описание на предложението си за проект (най-много три страници формат А4) на английски език (нашия работен език) на адрес BN-Development@ecb.europa.eu. Обичайният срок за отговор е един месец.

Ако предложението ви представлява интерес за ЕЦБ, за да запазим поверителността, ние ще сключим с вас споразумение за поверителност и ще ви изпратим искане за повече подробности. Те трябва да бъдат представени в стандартен формуляр съгласно определени насоки, стандартни за всички финансирани от ЕЦБ проекти.

За сигурност на комуникациите ЕЦБ използва PGP криптиране. За да изпратите проекта, изтеглете публичния ключ.