Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Политическа независимост

Независимостта на ЕЦБ допринася за поддържане на ценовата стабилност. Това се подкрепя от обширни теоретични анализи и емпирични данни за независимостта на централните банки.

Независимостта на ЕЦБ е заложена в институционалната рамка за единната парична политика (в Договора и в Устава).

Практически следствия

Нито ЕЦБ, нито националните централни банки (НЦБ), нито някой от членовете на техните органи за вземане на решения имат право да искат или да приемат указания от институциите или органите на ЕС, от правителство на държава-членка на ЕС или от някой друг орган.

Институциите и органите на ЕС и правителствата на държавите-членки трябва да спазват този принцип и да не се стремят да оказват влияние на членовете на органите за вземане на решения на ЕЦБ (член 130 от Договора).

Други разпоредби

Финансовата уредба на ЕЦБ е отделна от тази на ЕС. ЕЦБ притежава собствен бюджет. Нейният капитал е записан и се изплаща от НЦБ от еврозоната.

Уставът предвижда дълги мандати за членовете на Управителния съвет. Членовете на Изпълнителния съвет не могат да бъдат преназначавани.

Предвидени са следните мерки, за да се гарантира продължителността на мандата на управителите на НЦБ и на членовете на Изпълнителния съвет:

  • управителите на НЦБ имат минимален мандат от пет години;
  • членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ имат мандат от осем години, който не се подновява;
  • горепосочените могат да бъдат освободени от длъжност в случай на неспособност за изпълнение на задълженията или при извършване на сериозно нарушение;
  • Съдът на Европейския съюз е компетентен да решава всякакви спорове.

Забранява се предоставянето на кредитни улеснения от Евросистемата на органи на ЕС или на национални органи на публичния сектор. Това допълнително защитава Евросистемата от всякакво влияние, упражнявано от публичните власти.

Евросистемата е функционално независима. ЕЦБ притежава всички инструменти и компетенции, необходими за водене на ефективна парична политика и е упълномощена самостоятелно да взема решения как и кога да ги използва.

ЕЦБ има правото да приема задължителни регламенти в степента, необходима за изпълнение на задачите на ЕСЦБ и в някои други случаи, както е посочено в определени актове на Съвета на ЕС.

SEE ALSO

Find out more about related content

Правна рамка

Договорът & Уставът

Ключова информация

Защо е независима ЕЦБ?

Всички страници в този раздел