SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Politisk uafhængighed

ECB's uafhængighed bidrager til at fastholde prisstabilitet. Dette understøttes af omfattende teoretiske analyser om og empirisk dokumentation for centralbankers uafhængighed.

ECB's uafhængighed er fastlagt i de institutionelle rammer for den fælles pengepolitik (i traktaten og statutten).

I praksis

Hverken ECB, de nationale centralbanker eller medlemmerne af disses besluttende organer må søge eller modtage instrukser fra EU's institutioner eller organer, fra nogen regering i et EU-land eller fra noget andet organ.

Både EU's institutioner og organer samt EU-landenes regeringer forpligter sig til at respektere dette princip samt til ikke at søge at øve indflydelse på medlemmerne af ECB's besluttende organer (artikel 130 i traktaten).

Andre bestemmelser

ECB er finansielt adskilt fra EU. ECB har sit eget budget, og kapitalen er tegnet og indbetalt af de nationale centralbanker i euroområdet.

Statutten fastsætter lange embedsperioder for Styrelsesrådets medlemmer. Medlemmerne af Direktionen kan ikke genudnævnes.

Cheferne for de nationale centralbanker og medlemmerne af Direktionen er sikret følgende:

  • De nationale centralbankchefer har en embedsperiode på mindst fem år
  • Medlemmerne af ECB's direktion har en embedsperiode på otte år, der ikke kan fornys
  • Centralbankcheferne og medlemmerne af ECB's direktion kan kun afskediges, hvis de ikke kan udføre deres pligter eller begår en grov tjenesteforseelse
  • Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at afgøre eventuelle tvister.

Eurosystemet må ikke yde lån til EU-organer eller nationale offentlige enheder. Herved opnås en yderligere beskyttelse mod enhver påvirkning fra offentlige myndigheder.

Eurosystemet er i sin funktion uafhængigt. ECB har alle de instrumenter og kompetencer til rådighed, der er nødvendige for at føre en effektiv pengepolitik, og kan selv beslutte, hvordan og hvornår disse skal anvendes.

ECB kan vedtage bindende forordninger i det omfang, det er nødvendigt for at udføre ESCB's opgaver, samt i visse andre tilfælde, der fastsættes af EU-Rådet i bestemte retsakter.

SEE ALSO

Find out more about related content

Den retlige ramme

Traktaten og statutten

Forklaring og uddybning

Hvorfor er ECB uafhængig?

Alle sider i dette afsnit