SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvorfor er ECB uafhængig?

12. januar 2017

ECB's politiske uafhængighed er afgørende for at nå hovedmålet om at fastholde prisstabilitet og er således en af hjørnestenene i euroområdets monetære system.

Hvorfor er det nødvendigt, at centralbanker er uafhængige?

Centralbanker har ikke altid været uafhængige, men der er i tidens løb opstået en klar tendens til at holde pengepolitikken adskilt fra direkte politisk indflydelse. Omfattende empiriske undersøgelser og teoretiske analyser har vist, at uafhængige centralbanker er bedre til at fastholde en lav inflation.

Centralbanker er prisstabilitetens vogtere og skaber derved grundlaget for en sund og stabil økonomi. Hvis regeringerne havde direkte kontrol med centralbankerne, kunne politikerne blive fristet til at ændre renten til deres fordel for derved at skabe en kortfristet økonomisk højkonjunktur eller til at anvende centralbankpenge til at finansiere populære politiske tiltag. Det ville skade økonomien alvorligt på langt sigt.

For at sikre at ECB handler i europæernes interesse, er centralbanken netop blev oprettet som en uafhængig institution. Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver ECB et meget klart og afgrænset mandat; nemlig at fastholde prisstabilitet i euroområdet. Det gør ECB i stand til at føre en pengepolitik, der skaber økonomisk vækst og fører til oprettelsen af flere job i Europa.

Hvad bygger ECB's uafhængighed på?

Den institutionelle ramme for den fælles pengepolitik beskytter ECB mod enhver form for politisk indflydelse. ECB's uafhængighed bygger først og fremmest på de fem søjler, som fremgår af statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Institutionel uafhængighed

I henhold til traktaten må ECB hverken søge eller modtage instrukser fra institutioner, regeringer eller fra noget andet organ. Medlemslandenes regeringer og andre EU-institutioner må heller ikke søge at øve indflydelse på ECB's besluttende organer.

Personlig uafhængighed

Statutten beskytter direktionsmedlemmernes personlige uafhængighed. De udnævnes for en embedsperiode på otte år, og mandatet kan ikke fornys. De kan kun afskediges, hvis de har begået en alvorlig forseelse. Det gør det muligt for dem at træffe ansvarlige og objektive beslutninger.

Funktionel og operationel uafhængighed

Statutten giver ECB alle nødvendige beføjelser til at nå hovedmålet om prisstabilitet. Eurosystemet har i denne forbindelse enekompetence til at føre pengepolitik i euroområdet. Desuden er det forbudt for ECB at yde lån direkte til den offentlige sektor. Det beskytter ECB mod pres fra offentlige myndigheder.

Finansiel og organisatorisk uafhængighed

For yderligere at begrænse indflydelsen udefra på Eurosystemet, har ECB og de nationale centralbanker egne finansielle ressourcer og indtægter. Statutten giver ECB mulighed for at organisere sig internt, som det er mest hensigtsmæssigt. Denne selvstændighed gør det muligt for Eurosystemet at opfylde alle forpligtelser som påkrævet.

Juridisk uafhængighed

Endelig har ECB status som juridisk person. Det gør det muligt for ECB - om nødvendigt - at indbringe en sag for EU-Domstolen for at håndhæve/gennemtvinge sin uafhængighed.

Hvordan sikrer ECB ansvarlighed?

Ansvarlighed er et nødvendigt supplement til centralbankuafhængighed. Derfor forklarer ECB sine beslutninger og de underliggende begrundelser for EU's borgere og deres folkevalgte repræsentanter. ECB's formand deltager bl.a. i kvartårlige høringer i Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg. Medlemmerne af Europa-Parlamentet kan også stille skriftlige spørgsmål til ECB.

Hvordan står ECB til ansvar for sine handlinger?

Samlet set gør de fem søjler, som ECB's uafhængighed hviler på, det muligt for ECB at føre en selvstændig og effektiv pengepolitik. Samtidig er der opstillet en omfattende ramme, som sikrer ECB's ansvarlighed. Dette gør det muligt for ECB at forfølge hovedmålet om prisstabilitet og at handle i euroområdets borgeres og den europæiske økonomis interesse.