Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kāpēc ECB ir neatkarīga?

12.01.2017.

ECB politiskā neatkarība ir būtiska, lai īstenotu tās galveno uzdevumu – cenu stabilitātes saglabāšanu. Tā ir euro zonas monetārās sistēmas stūrakmens.

Kāpēc nepieciešama centrālo banku neatkarība?

Centrālās bankas ne vienmēr bijušas neatkarīgas, taču laika gaitā iezīmējusies skaidra tendence nodalīt monetāro politiku no tiešas politiskas ietekmes. Empīriskie pierādījumi un teorētiskā analīze liecina, ka neatkarīgas centrālās bankas labāk spēj saglabāt zemu inflāciju.

Kā cenu stabilitātes sargi centrālās bankas rada veselīgas un stabilas ekonomikas pamatu. Ja centrālās bankas atrastos tiešā valdības kontrolē, politiķiem varētu rasties vēlme noteikt sev labvēlīgas procentu likmes, lai veicinātu tautsaimniecības īstermiņa uzplaukumu, vai izmantot centrālo banku naudu populāru politikas pasākumu finansēšanai. Ilgtermiņā tas nodarītu būtisku kaitējumu tautsaimniecībai.

Lai nodrošinātu, ka ECB rīkojas Eiropas iedzīvotāju interesēs, tā īpaši izveidota kā neatkarīga institūcija. Līgumā par Eiropas Savienības darbību ECB noteiktas ļoti skaidras un ierobežotas pilnvaras saglabāt cenu stabilitāti euro zonā. Tādējādi ECB spēj īstenot monetāro politiku, kas stimulē ekonomisko izaugsmi un darbvietu radīšanu Eiropā.

Kas ir ECB neatkarības galvenie pīlāri?

Vienotas monetārās politikas institucionālā struktūra aizsargā ECB no visa veida politiskās ietekmes. ECB neatkarību veido pieci galvenie pīlāri, kas atspoguļoti Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtos un Līgumā par ES darbību.

Institucionālā neatkarība

Līgumā noteikts, ka ECB nelūdz un nepieņem norādījumus no iestādēm, valdības vai no kādas citas struktūras. Vienlaikus dalībvalstu valdības un citas ES iestādes nedrīkst ietekmēt ECB lēmējinstitūcijas.

Personiskā neatkarība

Statūti aizsargā ECB Valdes locekļu personisko neatkarību. Valdes locekļus ieceļ amatā uz astoņiem gadiem (šo termiņu nevar pagarināt) un var atbrīvot no amata vienīgi smagu pārkāpumu gadījumā. Tādējādi viņi var pieņemt atbildīgus un objektīvus lēmumus.

Funkcionālā un operacionālā neatkarība

Statūti piešķir ECB visas nepieciešamās kompetences, lai nodrošinātu galveno mērķi – cenu stabilitāti. Lai to panāktu, ECB ir ekskluzīva kompetence euro zonas monetārās politikas jomā. Turklāt ECB nedrīkst izsniegt aizdevumus tieši publiskajam sektoram. Tādējādi ECB tiek pasargāta no valsts varas iestāžu spiediena.

Finansiālā un organizatoriskā neatkarība

Lai vēl vairāk samazinātu ārējo ietekmi uz Eurosistēmu, ECB un valstu centrālajām bankām ir savi finanšu līdzekļi un ienākumi. Statūtos noteikts, ka ECB drīkst veidot savu iekšējo struktūru pēc saviem ieskatiem. Šāda autonomija ļauj Eurosistēmai īstenot visus nepieciešamos uzdevumus.

Juridiskā neatkarība

Visbeidzot, ECB ir juridiska persona. Tādējādi tai ir tiesības vērsties Eiropas Savienības Tiesā, lai nepieciešamības gadījumā īstenotu savu neatkarību.

Kā ECB nodrošina atbildību?

Atbildība ir centrālās bankas neatkarības nepieciešams papildinājums. Tāpēc ECB skaidro savus lēmumus un to pamatojumu ES iedzīvotājiem un to vēlētajiem pārstāvjiem. ECB prezidents arī katru ceturksni apmeklē Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetāro lietu komitejas sēdes. Eiropas Parlamenta locekļi arī var rakstiski vērsties ar jautājumiem pie ECB.

Kā tiek nodrošināta ECB atbildība par tās darbību?

Kopumā šie pieci neatkarības pīlāri ļauj ECB autonomi un efektīvi īstenot monetāro politiku. Vienlaikus visaptveroša sistēma nodrošina, ka ECB ievēro atbildības prasības. Tas ļauj ECB īstenot savu galveno mērķi – cenu stabilitātes saglabāšanu – un rīkoties euro zonas iedzīvotāju un Eiropas ekonomikas interesēs.