Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Miksi EKP on riippumaton?

12.1.2017

EKP:n poliittinen riippumattomuus on yksi euroalueen rahajärjestelmän kulmakivistä. Vain siten EKP pystyy hoitamaan ensisijaista tehtäväänsä eli ylläpitämään hintavakautta euroalueella.

Miksi keskuspankin on oltava riippumaton?

Keskuspankit eivät ole aina olleet riippumattomia, mutta ajan mittaan rahapolitiikka on yhä useammassa maassa erotettu selkeästi suorasta poliittisesta vaikutusvallasta. Sekä laajan empiirisen näytön että teoreettisten analyysien mukaan keskuspankilla on paremmat valmiudet pitää inflaatiovauhti hitaana, jos se on riippumaton.

Ylläpitämällä hintavakautta keskuspankit luovat pohjan terveelle ja vakaalle taloudelle. Jos keskuspankki olisi suorassa poliittisessa ohjauksessa, poliittisilla päättäjillä voisi olla kiusaus muuttaa ohjauskorkoja suotuisammiksi vauhdittaakseen talouskehitystä lyhyellä aikavälillä. Päättäjät saattaisivat myös pyrkiä rahoittamaan julkisen vallan toimia keskuspankkirahalla miellyttääkseen äänestäjiä. Pitkällä aikavälillä tästä aiheutuisi taloudelle merkittävää haittaa.

EKP perustettiin tarkoituksella riippumattomaksi keskuspankiksi, jotta se toimii varmasti koko euroalueen parhaaksi. Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa EKP:lle on annettu hyvin selkeä ja tarkkaan rajattu tehtävä: hintavakauden ylläpitäminen euroalueella. Näin EKP pystyy harjoittamaan rahapolitiikkaa, joka edistää talouskasvua ja työpaikkojen luomista euroalueella.

Mitkä ovat EKP:n riippumattomuuden keskeiset osa-alueet?

EKP:n riippumattomuus on kirjattu Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (perussopimus) sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntöön (EKPJ:n perussääntö), jotka muodostavat yhteisen rahapolitiikan perustan. Niiden mukaan riippumattomuus jakautuu viiteen keskeiseen osa-alueeseen.

Institutionaalinen riippumattomuus

Perussopimuksen mukaan EKP ei saa pyytää eikä ottaa ohjeita unionin toimielimiltä tai laitoksilta, jäsenvaltioiden hallituksilta eikä miltään muultakaan taholta. Vastaavasti jäsenvaltioiden hallitukset ja muut EU:n toimielimet eivät saa pyrkiä vaikuttamaan EKP:n päätöksentekoelimiin.

Henkilökohtainen riippumattomuus

EKPJ:n perussäännössä on turvattu EKP:n johtokunnan jäsenten henkilökohtainen riippumattomuus. Heidän toimikautensa on kahdeksanvuotinen, eikä heitä voida nimittää uudeksi toimikaudeksi. Johtokunnan jäsenen voi erottaa vain, jos hän syyllistyy vakavaan rikkomukseen. Näin varmistetaan, että johtokunnan jäsenet pystyvät tekemään vastuullisia ja riippumattomia päätöksiä.

Toiminnallinen riippumattomuus

EKPJ:n perussäännössä EKP:lle on annettu kaikki toimivalta, joka on tarpeen sen hintavakaustavoitteen saavuttamiseksi. Siksi EKP:llä on yksinomainen toimivalta harjoittaa rahapolitiikkaa euroalueella. EKP ei myöskään saa suoraan lainoittaa julkista sektoria, mikä suojaa sitä julkishallinnon vaikuttamisyrityksiltä.

Taloudellinen ja organisatorinen riippumattomuus

Riippumattomuutta vahvistaa sekin, että EKP:llä – ja eurojärjestelmän kansallisilla keskuspankeilla – on omat taloudelliset resurssinsa ja tulonsa. Lisäksi EKP:llä on EKPJ:n perussäännön nojalla valta päättää itse omasta organisaatiorakenteestaan. Näin se pystyy hoitamaan kaikkia eurojärjestelmän tehtäviä vaaditulla tavalla.

Oikeudellinen riippumattomuus

EKP on itsenäinen oikeushenkilö, joten se voi tarvittaessa puolustaa riippumattomuuttaan Euroopan unionin tuomioistuimessa.

Miten EKP hoitaa tilivelvollisuutensa?

Keskuspankin riippumattomuus edellyttää myös tilivelvollisuutta. Siksi EKP raportoi päätöksistään ja niiden perusteista EU:n kansalaisille ja heidän vaaleilla valituille edustajilleen. EKP:n pääjohtaja muun muassa käy neljännesvuosittain Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan kuultavana, ja Euroopan parlamentin jäsenet voivat esittää EKP:lle kirjallisia kysymyksiä.

Millä tavoin EKP on tilivelvollinen toimistaan?

Riippumattomuutensa ansiosta EKP siis pystyy harjoittamaan rahapolitiikkaa itsenäisesti ja tehokkaasti, ja kattavilla tilivelvollisuusjärjestelyillä varmistetaan, että se raportoi toiminnastaan asianmukaisesti. Näin taataan, että EKP pystyy ylläpitämään hintavakautta ensisijaisen tavoitteensa mukaisesti ja että se toimii euroalueen kansalaisten ja talouden etujen mukaisesti.