Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Miks on EKP sõltumatu institutsioon?

12. jaanuar 2017

Poliitilisel sõltumatusel on EKP jaoks otsustav tähtsus tema esmase eesmärgi saavutamisel ehk hinnastabiilsuse säilitamisel. Sõltumatus on euroala rahasüsteemi nurgakivi.

Miks on keskpankade sõltumatus vajalik?

Keskpangad ei ole alati olnud sõltumatud, kuid aja jooksul on toimunud selge muutus rahapoliitika eraldamise suunas otsestest poliitilistest mõjudest. Ulatuslikud empiirilised tõendid ja teoreetilised analüüsid on näidanud, et sõltumatud keskpangad suudavad paremini säilitada madalat inflatsioonimäära.

Hinnastabiilsuse hoidjana loob keskpank tingimused tugevaks ja stabiilseks majanduseks. Kui valitsustel oleks otsene kontroll keskpankade üle, võiks poliitikutel tekkida soov muuta intressimäärasid endale kasulikus suunas, et tekitada lühiajalist majanduskasvu või kasutada keskpanga raha populaarsete poliitiliste meetmete rahastamiseks. Pika aja jooksul kahjustaks see majandust tõsiselt.

EKP on loodud sõltumatu institutsioonina, et ta saaks tegutseda Euroopa inimeste parimates huvides. Euroopa Liidu toimimise lepinguga antakse EKP-le väga selged ja piiratud ülesanded hinnastabiilsuse säilitamiseks euroalal. Sel viisil saab EKP viia ellu rahapoliitikat, mis edendab majanduskasvu ja töökohtade loomist Euroopas.

Mis on EKP sõltumatuse põhisambad?

Ühtse rahapoliitika institutsiooniline raamistik kaitseb EKPd võimalike poliitiliste mõjude eest. EKP sõltumatus on rajatud viiele põhisambale, mida käsitletakse Euroopa Keskpankade Süsteemi põhikirjas ja Euroopa Liidu toimimise lepingus.

Institutsiooniline sõltumatus

Euroopa Liidu toimimise lepingus on sätestatud, et EKP ei tohi taotleda ega vastu võtta juhiseid avaliku võimu organitelt ega muudelt asutustelt või organitelt. Samal ajal ei ole liikmesriikide valitsustel ega teistel ELi institutsioonidel lubatud mõjutada EKP otsustusorganeid.

Isikusõltumatus

Põhikiri kaitseb EKP juhatuse liikmete isikusõltumatust. Juhatuse liikmed nimetatakse ametisse kaheksaks aastaks ja neid ei saa ametisse tagasi nimetada. Juhatuse liikmeid võib ametist vabastada, kui nad on süüdi tõsises üleastumises. See võimaldab neil teha vastutustundlikke ja objektiivseid otsuseid.

Funktsionaalne ja operatiivne sõltumatus

Esmase eesmärgi ehk hinnastabiilsuse saavutamiseks on EKP-le põhikirjaga antud vajalik pädevus ja volitused. Eurosüsteemi ainupädevuses on ellu viia euroala rahapoliitikat. Ühtlasi on EKP-l keelatud anda laenu otse avalikule sektorile. See kaitseb EKPd ametiasutuste surve eest.

Finants- ja organisatsiooniline sõltumatus

EKP-l ja liikmesriikide keskpankadel on oma finantsvahendid ja tulu, et piirata veelgi väliseid mõjusid eurosüsteemile. Põhikirja kohaselt on EKP-l õigus korraldada organisatsiooni sisemine struktuur oma äranägemise järgi. Selline autonoomia võimaldab eurosüsteemil täita nõuetekohaselt kõiki talle pandud ülesandeid.

Juriidiline sõltumatus

EKP on iseseisev juriidiline isik. EKP-l on õigus pöörduda Euroopa Liidu Kohtusse, et vajaduse korral jõustada oma sõltumatust.

Kuidas tagab EKP aruandekohustuse täitmise?

Aruandekohustus on EKP sõltumatuse vajalik täiendus. Seetõttu selgitab ja põhjendab EKP oma otsuseid Euroopa Liidu kodanikele ja nende valitud esindajatele. Muu hulgas osaleb EKP president kord kvartalis toimuvatel kuulamistel Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjonis. Euroopa Parlamendi liikmed võivad ühtlasi esitada EKP-le kirjalikke küsimusi.

EKP aruandekohustus

Kokkuvõttes loovad EKP sõltumatuse viis põhisammast tingimused autonoomse ja tõhusa rahapoliitika elluviimiseks. Samal ajal tagab ulatuslik raamistik EKP aruandekohustuse täitmise. Seega saab EKP keskenduda oma põhieesmärgi saavutamisele ehk hinnastabiilsuse säilitamisele ning tegutseda euroala elanike ja Euroopa majanduse parimates huvides.

Muud seonduvad teemad