Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eetikapõhimõtted – usaldusväärsus töökeskkonnas

EKP on pühendunud usaldusväärsuse, tõhusa üldjuhtimise ja kõrgeimate eetikanormide edendamisele.

„Eetikapõhimõtted ajendavad meid tegema õigeid valikuid isegi keerulistes ja pingelistes olukordades. Need moodustavad vundamendi, millele tugineb üldsuse usaldus ja lõpuks ka EKP usaldusväärsus.”

Christine Lagarde

EKP töötajad ja kõrged ametnikud täidavad oma ametikohustusi erapooletult ja usaldusväärselt ning tegutsevad viisil, mis vastab EKP kui Euroopa Liidu institutsiooni olemusele.

Millised on EKP eetikapõhimõtted?

EKP kõigi töötajate eetikapõhimõtted ja -eeskirjad on sätestatud eetikaraamistikus ning EKP kõrged ametnikud lähtuvad oma tegevusjuhendist.

Huvide konflikt

Huvide konfliktide nõuetekohane ohjamine on ilmselt kõige olulisem eetilise käitumise põhimõte. See on otseselt seotud EKPs usaldusväärsusele omistatava tähtsusega ja toetab mitmeid muid EKP eetikaeeskirjade elemente. Neis eeskirjades nähakse ette põhimõtted ja käitumisnormid selliste olukordade vältimiseks, mis võivad tekitada (tajutava) huvide konflikti. Kõik EKP töötajad ja kõrged ametnikud peavad täitma oma ametialaseid kohustusi erapooletult ja objektiivselt.

Kingitused ja võõrustamine

Töötajad ei tohi üldjuhul vastu võtta ühtegi EKPs töötamisega seotud hüve, et vältida isegi näilist huvide konflikti. See nõue on eriti oluline töötajate suhtluses erasektori, järelevalve alla kuuluvate pankade ning praeguste või tulevaste teenuseosutajatega. See piirang kehtib igat liiki hüvede, sealhulgas kingituste ja võõrustamise puhul.

Kõrged ametnikud peavad samuti järgima sõltumatuse ja erapooletuse põhimõtteid ning vältima hüvede vastuvõtmisega seotud huvide konflikti. Ametnike tähtsat rolli ja olulisi ülesandeid arvestades on neil siiski lubatud vastu võtta teatud võõrustamist ja väikese väärtusega kingitusi.

EKP-väline tegevus

Töötajad peavad saama kirjaliku loa enne, kui nad alustavad EKP-välist tegevust, mis on ametialase olemusega või mis muul viisil ületab mõistliku arusaamise vabaaja tegevusest. Selle nõude eesmärk on tagada, et kõnealune tegevus ei tekitaks huvide konflikti.

Kõrged ametnikud peavad igal aastal teatama kõigist enda ametialastest ja eraviisilistest tegevustest huvide deklaratsioonis.

Piirangud pärast EKPst lahkumist

EKPga töösuhte lõpetanud töötajate ja kõrgete ametnike suhtes võidakse kohaldada ooteaega ehk töölepingute vaheperioodi. See tähendab, et olenevalt ametikohast, mida nad EKPs täitsid, tuleb enne uuele töökohale asumist läbida teatav ooteaeg, vältimaks nn pöördukse efekti. Piirangud puudutavad eelkõige pangandusjärelevalve valdkonna juhte ja töötajaid, kelle puhul võidakse kohaldada kuni kaheaastast töölepingute vaheperioodi.

Lisaks eespool kirjeldatud meetmele seob EKP töötajaid ja kõrgeid ametnikke ka EKPst lahkumise järel jätkuvalt ametisaladuse hoidmise kohustus. Nad ei tohi avaldada mitteavalikku teavet, millega nad võisid oma ametikohustuste täitmisel kokku puutuda. Töötajate ja kõrgete ametnike isiklike finantstehingute puhul tehakse õiguskuulekuse kontrolli teatava aja jooksul pärast töötajate EKPst lahkumist.

Hanked

Töötajad peavad hankemenetlusi tegema kooskõlas erireeglite ja -sätetega ning olema seejuures objektiivsed, neutraalsed ja õiglased ning tagama läbipaistvuse. Samuti peavad nad vältima huvide konflikti ja selle tekkimisest teada andma. Hankemenetlustes osalevad töötajad peavad täitma vormi, milles kinnitavad, et on teadlikud huvide konfliktiga seotud reeglitest ja neil ei ole võimalike pakkujatega seoses huvide konflikti.

Töötajate värbamine

EKP töölevõtumenetluse raames hinnatakse huvide konflikti, mis võib tuleneda kandidaadi varasematest ametikohtadest ja tema isiklikest suhetest EKP praeguste töötajatega.

Suhtlemine kolmandate isikutega

Töötajad ja kõrged ametnikud peavad hoolikalt ja läbipaistvuse põhimõtet silmas pidades otsustama, kellega ja kus nad kohtuvad ning mida räägivad. Esinemiskutsete vastuvõtmisel ja kohtumistel osalemisel peavad nad järgima juhtpõhimõtteid ja EKP kodukorda.

Läbipaistvuse ja aruandekohustuse täitmise huvides avaldatakse korrapäraselt EKP nõukogu, juhatuse ja järelevalvenõukogu liikmete kohtumiste ajakavad.

EKP nõukogu ja järelevalvenõukogu teiste liikmete kohtumiste ajakavad on avaldatud asjaomaste keskpankade või riiklike pädevate asutuste veebilehtedel.

Isiklikud finantstehingud

EKP töötajatel ja kõrgetel ametnikel on keelatud kasutada siseteavet isiklike finantstehingute tegemiseks ning selliste tehingutega seoses soovituste või hoiatuste andmiseks. EKP on kehtestanud isiklike finantstehingute kohta ranged ja üksikasjalikud eeskirjad. Need hõlmavad ka juhiseid pangakontode andmete esitamise ning finantstehingute aruandluse ja nendeks loa taotlemise kohta. Eeskirjade täitmist kontrollitakse rangelt.

Kõrgetasemeliste töötajate isiklike finantstehingute suhtes kehtivad rangemad piirangud, mis piiravad varaliike, millesse nad võivad investeerida. Eeskirjades on sätestatud ka kõigi varade minimaalne üheaastane hoidmisaeg ja tehingute suhtes kehtivad täiendavad läbipaistvusnõuded.

Mitmepoolsete organisatsioonide eetikavõrgustik (ENMO)

EKP on mitmepoolsete organisatsioonide eetikavõrgustiku liige. Soovime olla pidevalt kursis arenguga eetikapõhimõtete ja heade juhtimistavade valdkonnas.

ENMOst lähemalt

Eetikanõuete kohaldamine kõigil tasanditel

Eetikaeeskirju peavad täitma kõik EKP töötajad ja kõrged ametnikud. Eeskirjade asjakohast ja järjepidevat rakendamist peavad toetama hästi toimivad järelevalve- ja aruandlusmehhanismid.

Kõrged ametnikud peavad esitama 

  • deklaratsiooni tegevusjuhendi nõuete täitmise kohta;
  • huvide deklaratsiooni, mis sisaldab teavet nende varasema ametialase ja eraviisilise tegevuse ning finantshuvide kohta;
  • alates 2024. aastast huvide deklaratsiooni uue lisa, mis sisaldab kõigi viimasel kalendriaastal tehtud isiklike finantstehingute loetelu.

EKP ja pangandusjärelevalve deklaratsioonid

Eetikaeeskirjade tugevdamiseks on sisse seatud rikkumisest teatamise tõhustatud raamistik, mille kaudu töötajad saavad rikkumistest anonüümselt teada anda.

Eetikaeeskirjade täitmise tagamisel on otsustav roll järgmisel kahel organil.

EKP eetikakomitee

Eetikakomitee nõustab EKP kõrgeid ametnikke ja annab neile juhiseid ning tagab eetikaeeskirjade asjakohase ja sidusa rakendamise.

Eetikakomitee koosneb kolmest välisest liikmest: need on hea reputatsiooniga isikud, kelle sõltumatus on väljaspool kahtlust ning kellel on põhjalik arusaamine EKP, Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS), eurosüsteemi ja Euroopa pangandusjärelevalve eesmärkidest, ülesannetest ja juhtimisest. Eetikakomitee esimees on Erkki Liikanen ja eetikakomiteesse kuuluvad veel kaks liiget: Virginia Canter ja Pervenche Berès.

Vastavuskontrolli ja üldjuhtimise talitus

Vastavuskontrolli ja üldjuhtimise talitus nõustab töötajaid ja annab neile juhiseid, suurendab teadlikkust eetikaküsimustest ning jälgib eetikaraamistiku nõuete täitmist.

EKP eetikakultuuri säilitamiseks ning selleks, et tõsta töötajate teadlikkust eetikaeeskirjadega seotud kaalutlustest, teeb talitus EKP töötajatele korrapäraselt temaatilisi koolitusi. See aitab töötajatel oma eetilist vastutust paremini mõista ning järgida mõtteviisides, tegudes ja otsustes eetikapõhimõtteid.

Mida tähendavad eetikanõuded eurosüsteemi ja Euroopa pangandusjärelevalve jaoks?

Viimastel aastatel ning iseäranis pärast Euroopa pangandusjärelevalve loomist on üldsus saanud rohkem teadlikuks üldjuhtimisega seotud eetikaeeskirjadest ja -küsimustest. Seonduvate maineriskide asjakohaseks leevendamiseks otsustas EKP nõukogu, et üldsuse suuremale teadlikkusele ja huvile tuleb vastata ühise eetilise organisatsioonikultuuriga, mille eesmärk on kaitsta EKP, EKPSi, eurosüsteemi ja Euroopa pangandusjärelevalve usaldusväärsust ja terviklikkust.

Seepärast on EKP nõukogu kehtestanud teatavad eetikanormid kõigile eurosüsteemi keskpankadele ja Euroopa pangandusjärelevalvele. Normid puudutavad eelkõige siseteabe väärkasutamise takistamist, huvide konfliktide ohjamist ning kingitusi ja võõrustamist.

Eetika- ja vastavusnorme aitab praktilistest kogemustest lähtudes veelgi tõhustada ja ühtlustada eetika- ja vastavusküsimuste komitee, kuhu kuuluvad eurosüsteemi ja Euroopa pangandusjärelevalve kõrged eetikaküsimuste ja vastavuskontrolli ametnikud.

Kõik selle jaotise teemad