Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Euroopa Keskpanga kõrgetasemeliste töötajate välissuhtluse üldpõhimõtted

(vastavalt tegevusjuhendi artiklile 8)

EKP nõukogu, juhatuse ja järelevalvenõukogu liikmed (edaspidi „Euroopa Keskpanga (EKP) kõrgetasemeliste organite liikmed) on kohustatud järgima kehtivad reegleid, mis on sätestatud eelkõige Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas ning EKP kõrgetasemeliste töötajate tegevusjuhendis.

EKP kõrgetasemeliste organite liikmed omistavad suurt tähtsust EKP strateegiliste ja poliitikaotsuste ning nende rakendamisega seotud küsimuste selgele, tõhusale ja õigeaegsele kommunikatsioonile. EKP kommunikatsioonipoliitika on EKP kui sõltumatu rahandus- ja järelevalveasutuse aruandluskohustuse ja hea juhtimistava lahutamatu osa. Regulaarsed kontaktid ja suhtlemine üldsuse, erasektori, teadusringkondade, huvirühmade, esindusorganisatsioonide ja kodanikuühiskonnaga võimaldavad saada asjakohast sisendit ja teavet, mis aitab mõista majanduse, finantsturgude ja pangandussektori dünaamikat ning laiemat sotsiaalset konteksti.

Selline kahesuunaline suhtlus põhineb avatud, läbipaistval ja regulaarsel dialoogil ning aruteludel kõrgetasemeliste organite liikmete ning üldsuse ja sihtauditooriumite vahel.

Juhtpõhimõtted

Väärtustades usaldusväärsust ja läbipaistvust, kinnitavad kõrgetasemeliste EKP organite liikmed ja asendusliikmed käesolevaga, et järgivad erasektori, teadusringkondade, huvirühmade, esindusorganisatsioonide ja kodanikuühiskonnaga suhtlemisel järgmiseid põhimõtteid:[1]

Esiteks peavad kõrgetasemeliste EKP organite liikmed ja asendusliikmed tagama vastavalt oma kohustustele teabe konfidentsiaalsuse ja rakendama äärmist hoolikust seoses sõnavõttudega välissündmustel ning mitte jätma muljet, et potentsiaalselt turutundlik teave ei ole samaaegselt kättesaadav laiemale üldsusele. Selleks peavad nad toimima järgmiselt:

  • nõustuma sõna võtma üritustel, kus nende avaldused võivad olla potentsiaalselt turutundlikud, ainult juhul, kui sõnavõtud avaldatakse nende vastavate institutsioonide veebilehtedel põhimõtteliselt sõnavõtu algushetkel, või kui üldsus saab üritust vahetult jälgida (nt veebiülekandena) või kui üritusel osalevad ajakirjanikud, kes saavad edastada teavet reaalajas. Eeltoodu ei mõjuta sõnavõtte üldistel või akadeemilistel teemadel, mille puhul turutundlikku teavet ei avaldata;
  • mitte väljendama mitteavalikus kontekstis mis tahes asutusele, äriühingule või isikule, kes võib sellest kasu saada, isiklikke seisukohti majandus- või finantsolukorra kohta, millel võib olla tähtsust tulevase rahapoliitika või järelevalvega seotud küsimustes[2] ja mida ei ole veel avalikult väljendatud; ning
  • püüdma sõnavõtuks nõusolekut andes tagada, et nende poolt kutse vastuvõtmist ei tajuta kui ürituse korraldajale prestiižieelise andmist konkurentide ees, mis võimaldab tal saada majanduslikku kasu tänu näivalt eksklusiivsetele kontaktidele EKP kõrgetasemeliste organite liikmete ja asendusliikmetega.

Teiseks, kaaludes esinemiskutseid mitteavalikele üritustele või osalemiskutseid kahepoolsetele kohtumistele, nt pankurite, majandusharu esindajate, erihuvirühmade või huvikaitsjatega, peavad EKP kõrgetasemeliste organite liikmed ja asendusliikmed tagama, et nad ei avalda turutundlikku teavet.

Lisatagatisena ning üldreeglina, kui see ei ole asjaomase institutsiooni või üksuse huvidega vastuolus, peab EKP kõrgetasemelise organi liiget või asendusliiget mitteavalikel üritustel, kus arutatakse tulevase rahapoliitika ja või järelevalve/õigusloome küsimusi, ja kahepoolsetel kohtumistel saatma vastava institutsiooni või üksuse töötaja, kaitstes sellega EKP kõrgetasemeliste organite liikmeid või asendusliikmeid kuulamisvajaduse (need to listen) põhimõtet arvestades.

Kolmandaks peavad EKP kõrgetasemeliste organite liikmed või asendusliikmed läbipaistvuse ja aruandluskohustuse edendamiseks üldreeglina avalikustama teabe kohtumiste kohta kolmandate osapooltega oma avalike kohtumiste kalendrites, niivõrd kui selline teave on seotud nende rolliga EKP kõrgetasemeliste organite liikmetena.

Neljandaks peavad EKP nõukogu ja juhatuse liikmed ja nende asendusliikmed veel kord kinnitama, et nad järgivad vaikimisperioodi põhimõtet, mille kohaselt ei tohi nende sõnavõtud ja avalikud avaldused seitsme päeva jooksul enne EKP nõukogu korralist rahapoliitika koosolekut olla sellised, mis võivad mõjutada ootusi tehtavate rahapoliitika otsuste suhtes. Samamoodi ei kohtu ega suhtle EKP nõukogu ja juhatuse liikmed nimetatud ajal meedia, turuosaliste ega muude rahapoliitilist huvi omavate kolmandate isikutega ning juhul kui nad seda tahtmatult teevad, peavad sellest viivitamatult teavitama oma institutsiooni kommunikatsiooni ja vastavuskontrolliga tegelejaid.

  1. Käesolevaid juhtpõhimõtteid ei kohaldada suhtlemisel ametiasutustega.
  2. Seda ei kohaldata järelevalvealaste arutelude suhtes (st järelevalve alla kuuluvate üksustega peetavad arutelud, mis käsitlevad nende järelevalvega seotud küsimusi).