Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Κατευθυντήριες αρχές που διέπουν την εξωτερική επικοινωνία των ανώτατων λειτουργών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(σύμφωνα με το άρθρο 8 του κώδικα συμπεριφοράς)

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Εποπτικού Συμβουλίου (εφεξής τα «μέλη των ανώτατων οργάνων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)») είναι υποχρεωμένα να ενεργούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, όπως αυτοί ορίζονται ειδικότερα στο Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της ΕΚΤ και στον κώδικα συμπεριφοράς των ανώτατων λειτουργών της ΕΚΤ.

Τα μέλη των ανώτατων οργάνων της ΕΚΤ δίνουν μεγάλη σημασία στη σαφή, αποτελεσματική και έγκαιρη επικοινωνία τόσο της στρατηγικής και των αποφάσεων πολιτικής της ΕΚΤ όσο και ζητημάτων που συνδέονται με την εφαρμογή τους. Η επικοινωνιακή πολιτική της ΕΚΤ αποτελεί σημαντικό μέρος των υποχρεώσεών της ως ανεξάρτητης νομισματικής και εποπτικής αρχής όσον αφορά τις αρχές της λογοδοσίας και της ορθής διακυβέρνησης. Οι τακτικές επαφές και η αλληλεπίδραση με μέλη του κοινού, τον ιδιωτικό τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα, ομάδες συμφερόντων, αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών παρέχουν σχετικές πληροφορίες οι οποίες βοηθούν στην κατανόηση της δυναμικής της οικονομίας, των χρηματοπιστωτικών αγορών και του τραπεζικού τομέα, καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου.

Αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία βασίζεται στον ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο και συζήτηση των μελών των ανώτατων οργάνων με το κοινό καθώς και με ομάδες ειδικών.

Κατευθυντήριες αρχές

Με γνώμονα τις αρχές της ακεραιότητας και της διαφάνειας, τα μέλη των ανώτατων οργάνων της ΕΚΤ και οι αναπληρωτές τους επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωσή τους με τις ακόλουθες αρχές κατά την αλληλεπίδρασή τους με εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, της ακαδημαϊκής κοινότητας, ομάδων συμφερόντων, αντιπροσωπευτικών ενώσεων και της κοινωνίας των πολιτών: [1]

Πρώτον, τα μέλη των ανώτατων οργάνων της ΕΚΤ και οι αναπληρωτές τους διασφαλίζουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους και επιλέγουν με τη μέγιστη δυνατή σύνεση τις εξωτερικές εκδηλώσεις στις οποίες εκφωνούν ομιλία ή προβαίνουν σε δηλώσεις ώστε να αποφεύγονται εμφανίσεις σε χρόνο στον οποίο τυχόν ευαίσθητες πληροφορίες για τις αγορές δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα διαθέσιμες στο ευρύτερο δυνατό κοινό. Προς τον σκοπό αυτόν:

  • Δέχονται να προβούν σε δηλώσεις ή να εκφωνήσουν ομιλία σε εκδηλώσεις στις οποίες τα σχόλια τους θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητα για τις αγορές μόνο εφόσον τα εν λόγω σχόλια διατίθενται στον αντίστοιχο δικτυακό τόπο, κατά κανόνα στην έναρξη της ομιλίας ή εφόσον το ευρύ κοινό έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει απευθείας την εκδήλωση (π.χ. με ζωντανή αναμετάδοση μέσω του διαδικτύου) ή εφόσον στην εκδήλωση παρίστανται εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης οι οποίοι μπορούν να παρέχουν ενημέρωση στο κοινό σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η διάταξη δεν επηρεάζει τις ομιλίες ή δηλώσεις επί γενικών ή επιστημονικών θεμάτων, με τις οποίες δεν δημοσιοποιούνται πληροφορίες οι οποίες είναι ευαίσθητες για τις αγορές.
  • Δεν εκφράζουν σε μη δημόσιο περιβάλλον, σε οποιοδήποτε οργανισμό, εταιρεία ή πρόσωπο που θα μπορούσε να αποκομίσει κέρδος από τέτοιου είδους πληροφορίες, προσωπικές απόψεις σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας ή του χρηματοπιστωτικού τομέα σε σχέση με τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής ή με εποπτικά[2] θέματα οι οποίες δεν έχουν ήδη εκφραστεί δημοσίως.
  • Κατά την επιλογή των εκδηλώσεων στις οποίες προτίθενται να εκφωνήσουν ομιλία ή να προβούν σε δηλώσεις, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η αποδοχή της πρόσκλησης να μην θεωρείται ότι προσδίδει κύρος στον διοργανωτή της εκδήλωσης έναντι του ανταγωνισμού ή ότι του επιτρέπει να αντλήσει εμπορικό όφελος από φαινομενικά αποκλειστικές επαφές με τα μέλη των ανώτατων οργάνων της ΕΚΤ και τους αναπληρωτές τους.

Δεύτερον, όταν αποδέχονται προσκλήσεις για εκφώνηση ομιλίας σε μη δημόσιες εκδηλώσεις ή για συμμετοχή σε διμερείς συναντήσεις, π.χ. με τραπεζίτες, εκπροσώπους κλάδων ή ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος, τα μέλη των ανώτατων οργάνων της ΕΚΤ και οι αναπληρωτές τους διασφαλίζουν τη μη αποκάλυψη πληροφοριών που είναι ευαίσθητες για τις αγορές.

Ως πρόσθετη δικλίδα ασφαλείας και κατά γενικό κανόνα, ένα μέλος του προσωπικού του αντίστοιχου οργάνου ή οντότητας συνοδεύει το μέλος του ανώτατου οργάνου της ΕΚΤ ή τον αναπληρωτή του σε μη δημόσιες εκδηλώσεις όπου πρόκειται να συζητηθεί η μελλοντική νομισματική πολιτική ή εποπτικά/κανονιστικά θέματα, καθώς και σε διμερείς συναντήσεις, εκτός εάν είναι αντίθετο προς το συμφέρον του εν λόγω οργάνου ή της εν λόγω οντότητας, με σκοπό την προστασία της «ανάγκης ακρόασης» των μελών των ανώτατων οργάνων της ΕΚΤ και των αναπληρωτών τους.

Τρίτον, για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, τα μέλη των ανώτατων οργάνων της ΕΚΤ και οι αναπληρωτές τους, κατά γενικό κανόνα, περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις συναντήσεις τους με εξωτερικά μέρη στα αντίστοιχα δημοσιευμένα ημερολογιακά προγράμματα, στον βαθμό που αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τον ρόλο τους ως μελών των ανώτατων οργάνων της ΕΚΤ.

Τρίτον, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους επιβεβαιώνουν εκ νέου τη συμμόρφωσή τους προς την αρχή της «σιωπηρής περιόδου», σύμφωνα με την οποία οι ομιλίες και οι δημόσιες δηλώσεις που γίνονται στο διάστημα επτά ημερών πριν από κάθε προγραμματισμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νομισματική πολιτική θα πρέπει να μην επηρεάζουν τις προσδοκίες σχετικά με τις προσεχείς αποφάσεις νομισματικής πολιτικής. Ομοίως, τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου και της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν προγραμματίζουν συναντήσεις ούτε συνομιλίες με τα μέσα ενημέρωσης, τους συμμετέχοντες στην αγορά ή άλλες εξωτερικές ομάδες συμφερόντων σχετικά με θέματα νομισματικής πολιτικής στη διάρκεια της περιόδου αυτής και ενημερώνουν αμέσως τις λειτουργίες επικοινωνίας και συμμόρφωσης του οργάνου τους αν εάν το πράξουν ακούσια.

  1. Αυτές οι κατευθυντήριες αρχές δεν εφαρμόζονται στον διάλογο με δημόσιες αρχές.
  2. Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο εποπτικού διαλόγου, δηλαδή διαλόγου με εποπτευόμενη οντότητα σχετικά με εποπτικά θέματα που την αφορούν.