Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Euroopan keskuspankin ylimpään johtoon kuuluvien henkilöiden ulkoista viestintää ohjaavat periaatteet

(Menettelytapaohjeiden 8 artiklan mukaisesti)

EKP:n neuvoston, johtokunnan ja valvontaelimen jäsenten (jäljempänä ’Euroopan keskuspankin (EKP) korkean tason elinten jäsenet’) toimintaa ohjaavat erityisesti Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännössä sekä EKP:n ylimmän johdon jäsenten menettelytapaohjeissa määritetyt säännöt.

EKP:n korkean tason elinten jäsenet pitävät tärkeänä, että EKP:n strategiasta ja päätöksistä sekä niiden täytäntöönpanoon liittyvistä seikoista tiedotetaan selkeästi, tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. EKP on riippumaton raha- ja valvontaviranomainen, joten viestintäpolitiikka on olennainen osa EKP:n tilivelvollisuuden täyttämistä ja hyvää hallintotapaa. Säännöllinen yhteydenpito suuren yleisön, yksityisen sektorin, akateemisen yhteisön, eturyhmien, etujärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa auttaa hahmottamaan talouden, rahoitusmarkkinoiden ja pankkisektorin kehitystä sekä laajempaa yhteiskunnallista taustaa.

Vastavuoroisen viestinnän perustana on säännöllinen avoin vuoropuhelu EKP:n korkean tason elinten jäsenten ja suuren yleisön sekä asiantuntijoiden välillä.

Periaatteet

Luotettavuuden ja avoimuuden arvoja noudattaen EKP:n korkean tason elinten jäsenet ja varajäsenet vahvistavat noudattavansa seuraavia periaatteita suhteissaan yksityisen sektoriin, akateemiseen yhteisöön, eturyhmiin, etujärjestöihin sekä kansalaisyhteiskunnan edustajiin:1

Ensinnäkin EKP:n korkean tason elinten jäsenet suojaavat luottamukselliset tiedot velvollisuuksiensa mukaisesti ja valitsevat EKP:n ulkopuolella järjestettävät puhetilaisuudet huolellisen harkinnan jälkeen; näin vältetään vaikutelma, että rahoitusmarkkinoihin mahdollisesti vaikuttavat tiedot eivät olisi mahdollisimman suuren yleisön saatavilla samanaikaisesti. Jäsenet noudattavat seuraavia periaatteita:

  • Jäsenet osallistuvat puhetilaisuuksiin, joissa heidän kommenttinsa voidaan katsoa vaikuttavan rahoitusmarkkinoihin, vain jos kommentit julkaistaan EKP:n tai pankkivalvonnan verkkosivuilla, pääsääntöisesti puheen alkaessa, tai jos suuri yleisö voi seurata tilaisuutta suorana (esim. suora verkkolähetys) tai tilaisuuteen osallistuu tiedotusvälineiden edustajia, jotka voivat raportoida tilaisuudesta reaaliaikaisesti. Tämä ei koske yleisiä tai akateemisia aiheita käsitteleviä puhetilaisuuksia, joissa ei esitetä rahoitusmarkkinoihin vaikuttavia tietoja.
  • Jäsenet eivät esitä aiemmin julkaisemattomia henkilökohtaisia mielipiteitään rahapolitiikan tulevan mitoituksen tai valvonnan2 kannalta merkityksellisestä talouden tai rahoitussektorin tilasta laitokselle, yritykselle tai henkilölle, joka voisi hyötyä kyseisestä tiedosta.
  • Jäsenet pyrkivät puhetilaisuuksia valitessaan varmistamaan, että tilaisuudessa esiintymisen ei katsota antavan tilaisuuden järjestäjälle arvovaltaetua kilpailijoihin nähden tai tarjoavan taloudellista etua, kun tällä katsotaan olevan suora suhde EKP:n korkean tason jäseniin tai varajäseniin.

Toiseksi harkitessaan muita kuin julkisia puhetilaisuuksia tai osallistumista kahdenvälisiin kokouksiin esimerkiksi pankkiirien, eri toimialojen edustajien tai etujärjestöjen edustajien kanssa, EKP:n korkean tason elinten jäsenet ja varajäsenet varmistavat, ettei niissä anneta rahoitusmarkkinoihin vaikuttavia tietoja.

Lisävarotoimena muissa kuin julkisissa tilaisuuksissa sekä kahdenvälisissä kokouksissa, joissa tuleva rahapolitiikka tai valvonta/sääntely on keskustelun kohteena, tulisi EKP:n korkean tason elimen jäsenen tai varajäsenen ohella pääsääntöisesti olla mukana kyseisen organisaation tai yksikön työntekijä ”kuuntelutarpeen” turvaamiseksi, paitsi jos tämä on kyseisen organisaation tai yksikön edun vastaista.

Kolmanneksi avoimuuden ja tilintekovelvollisuuden vahvistamiseksi EKP:n korkean tason elimen jäsenen on pääsääntöisesti merkittävä julkaistavaan kalenteriinsa tapaamisensa ulkoisten tahojen kanssa, mikäli tällaiset tiedot liittyvät hänen tehtäväänsä EKP:n korkean tason elimen jäsenenä.

Neljänneksi EKP:n neuvoston ja johtokunnan jäsenet ja varajäsenet noudattavat edelleen hiljaisen jakson käytäntöä, jonka mukaan seitsemän vuorokauden aikana ennen EKP:n neuvoston sovittua rahapoliittista kokousta pidettävissä puheissa ja annettavissa julkisissa lausunnoissa ei esitetä kommentteja, jotka voisivat vaikuttaa odotuksiin tulevista rahapoliittisista päätöksistä. EKP:n neuvoston ja johtokunnan jäsenet eivät tänä aikana myöskään tapaa tiedotusvälineiden, markkinaosapuolten tai muiden ulkopuolisten tahojen edustajia eivätkä puhu näille rahapolitiikkaan liittyvistä asioista. Jos näin kuitenkin tahattomasti käy, asiasta tulisi ilmoittaa välittömästi EKP:n viestinnälle ja compliance-yksikölle.

  1. Näitä periaatteita ei sovelleta julkisten viranomaisten kanssa käytäviin vuoropuheluihin.
  2. Ei koske valvottavien yhteisöjen kanssa käytäviä keskusteluja, jotka liittyvät kyseisen yhteisön valvontaan.