Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Zasady przewodnie dotyczące komunikacji zewnętrznej osób pełniących wysokie funkcje w Europejskim Banku Centralnym

(na podstawie art. 8 Kodeksu postępowania)

Członkowie Rady Prezesów, Zarządu i Rady ds. Nadzoru (dalej nazywani „członkami organów EBC wysokiego szczebla”) podlegają zasadom określonym w Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego oraz w Kodeksie postępowania dla pracowników wysokiego szczebla Europejskiego Banku Centralnego i postępują zgodnie z tymi zasadami.

Członkowie organów EBC wysokiego szczebla przywiązują dużą wagę do jasnego, skutecznego i terminowego przekazywania informacji na temat strategii EBC i jego decyzji dotyczących polityki pieniężnej oraz kwestii związanych z ich wdrażaniem. Polityka komunikacyjna EBC jako niezależnego organu monetarnego i nadzorczego to bardzo ważny element jego rozliczalności i zasad dobrego zarządzania. Regularne kontakty i interakcje z opinią publiczną, sektorem prywatnym, środowiskiem akademickim, grupami interesów, stowarzyszeniami przedstawicielskimi i społeczeństwem obywatelskim dostarczają istotnych danych i informacji pomagających zrozumieć dynamikę gospodarki, rynków finansowych i sektora bankowego, a także szerszy kontekst społeczny.

Ta dwustronna komunikacja opiera się na otwartych, przejrzystych i regularnych rozmowach i dyskusjach między członkami organów wysokiego szczebla a ogółem społeczeństwa i węższymi grupami odbiorców.

Zasady przewodnie

W duchu rzetelności i przejrzystości członkowie organów EBC wysokiego szczebla i osoby zastępujące ich w tych organach (dalej nazywane „zastępcami”) niniejszym potwierdzają, że w kontaktach z sektorem prywatnym, środowiskiem akademickim, grupami interesów, stowarzyszeniami przedstawicielskimi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego będą przestrzegać poniższych zasad[1].

Po pierwsze, członkowie organów EBC wysokiego szczebla i ich zastępcy przestrzegają obowiązku ochrony informacji poufnych, a przy przyjmowaniu zaproszeń do wystąpienia podczas wydarzeń zewnętrznych zachowują najwyższą ostrożność, żeby w żadnym razie nie powstało wrażenie, że potencjalnie wrażliwe informacje rynkowe nie są jednocześnie udostępniane jak najszerszemu gronu odbiorców. W tym celu stosują się do następujących zasad:

  • Jeśli wystąpienie ma obejmować potencjalnie wrażliwe informacje rynkowe, przyjmują zaproszenie tylko wtedy, kiedy treść tego wystąpienia będzie opublikowana na stronie internetowej danej instytucji, najlepiej z chwilą jego rozpoczęcia, lub kiedy dane wydarzenie może być obserwowane bezpośrednio przez ogół społeczeństwa (np. będzie transmitowane na żywo w internecie), lub też kiedy w wydarzeniu biorą udział przedstawiciele mediów mogący je relacjonować w czasie rzeczywistym. Ta zasada nie dotyczy wystąpień na tematy ogólne lub akademickie, podczas których nie ujawnia się wrażliwych informacji rynkowych.
  • W sytuacjach niepublicznych nie wygłaszają prywatnych opinii – o ile nie wyrazili ich wcześniej publicznie – na temat stanu gospodarki lub sektora finansowego, które mogą mieć znaczenie dla przyszłego kształtu polityki pieniężnej lub kwestii nadzorczych[2], wobec jakiejkolwiek instytucji, spółki lub osoby mogącej osiągnąć zyski z takich informacji.
  • Przy akceptacji zaproszeń do wystąpień dbają o to, żeby przyjęcie zaproszenia nie było postrzegane jako dające organizatorowi przewagę prestiżową nad konkurencją lub pozwalające mu czerpać korzyści handlowe z pozornie wyłącznych kontaktów z członkami organów EBC wysokiego szczebla lub ich zastępcami.

Po drugie, podczas rozważania, czy przyjąć zaproszenie do wystąpienia na imprezie niepublicznej lub zaproszenie na spotkanie dwustronne, np. z bankierami, przedstawicielami branży lub z grupami interesów bądź lobbingowymi, członkowie organów EBC wysokiego szczebla i ich zastępcy dbają o to, żeby nie doszło do ujawnienia wrażliwych informacji rynkowych.

Jako dodatkowy środek bezpieczeństwa i ogólna zasada, podczas imprez niepublicznych, na których ma być omawiany przyszły kształt polityki pieniężnej lub kwestie nadzorczo-regulacyjne, a także podczas spotkań dwustronnych, członkowi organu EBC wysokiego szczebla lub jego zastępcy powinien towarzyszyć – żeby zapewnić mu „możliwość słuchania” – pracownik odpowiedniej instytucji lub podmiotu (chyba że byłoby to sprzeczne z interesem tej instytucji lub podmiotu).

Po trzecie, w interesie większej przejrzystości i rozliczalności członkowie organów EBC wysokiego szczebla powinni z zasady ujawniać informacje o spotkaniach z podmiotami zewnętrznymi w swoich kalendarzach spotkań – o ile te informacje wiążą się z ich rolą jako członków organów EBC wysokiego szczebla.

Po czwarte, członkowie Rady Prezesów i Zarządu oraz ich zastępcy potwierdzają, że przestrzegają zasady „okresu ciszy”, zgodnie z którą wystąpienia i komentarze publiczne wygłaszane na siedem dni przed każdym zaplanowanym posiedzeniem Rady Prezesów w sprawie polityki pieniężnej nie powinny wpływać na oczekiwania co do mających zapaść decyzji w zakresie tej polityki. W tym okresie członkowie Rady Prezesów i Zarządu nie spotykają się ani nie rozmawiają na temat polityki pieniężnej również z mediami, uczestnikami rynku ani innymi zewnętrznymi grupami interesów, a gdyby uczynili to nieumyślnie, powinni o tym niezwłocznie powiadomić jednostki swojej instytucji odpowiedzialne za komunikację i za zgodność z przepisami.

  1. Te zasady nie mają zastosowania do dialogu z władzami publicznymi.
  2. Nie dotyczy to dialogu nadzorczego, tj. rozmów z nadzorowanymi podmiotami w sprawach nadzorczych dotyczących danego podmiotu.