Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Prinċipji ta’ gwida għall-komunikazzjoni esterna għall-uffiċjali ta' livell għoli tal-Bank Ċentrali Ewropew

(skont l-Artikolu 8 tal-Kodiċi ta' Kondotta)

Il-membri tal-Kunsill Governattiv, il-Bord Eżekuttiv u l-Bord Superviżorju (minn hawn 'il quddiem il-“membri tal-korpi ta' livell għoli tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE)” huma soġġetti għal u jaġixxu skont ir-regoli eżistenti, kif definiti b'mod partikolari fl-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-BĊE u fil-Kodiċi ta’ Kondotta ta’ Uffiċjali ta’ livell għoli tal-BĊE.

Il-membri tal-korpi ta’ livell għoli tal-BĊE jagħtu importanza kbira lill-komunikazzjoni ċara, effettiva u f'waqtha tad-deċiżjonijiet tal-istrateġija u tal-politika tal-BĊE kif ukoll kwistjonijiet relatati mal-implimentazzjoni tagħhom. Il-politika ta’ komunikazzjoni tal-BĊE hija parti essenzjali mill-obbligi ta’ responsabbiltà u ta’ governanza tajba tiegħu bħala awtorità monetarja u superviżorja indipendenti. Kuntatti regolari u interazzjoni ma’ membri tas-settur pubbliku, privat, akkademja, gruppi ta' interess, assoċjazzjonijiet rappreżentattivi u soċjetà ċivili jipprovdu kontribut u informazzjoni rilevanti li jgħinu biex jinftehmu d-dinamiċi tal-ekonomija, is-swieq finanzjarji u s-settur bankarju, u l-kuntest usa’ tas-soċjetà.

Din il-komunikazzjoni f’żewġ direzzjonijiet hija bbażata fuq djalogi u dibattiti miftuħa, trasparenti u regolari bejn il-membri ta’ korpi ta’ livell għoli u l-pubbliku kif ukoll udjenzi speċjalizzati.

Prinċipji ta’ gwida

Iggwidati mill-valuri ta’ integrità u trasparenza, membri u sostituti ta' korpi tal-BĊE ta’ livell għoli b’dan jikkonfermaw l-aderenza tagħhom mal-prinċipji li ġejjin meta jinteraġixxu mas-settur privat, id-dinja akkademika, il-gruppi ta’ interess, assoċjazzjonijiet rappreżentattivi u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili:[1]

L-ewwel nett, il-membri tal-korpi u s-sostituti ta’ livell għoli tal-BĊE se jissalvagwardjaw informazzjoni kunfidenzjali skont l-obbligi tagħhom u japplikaw l-akbar prudenza fl-għażla ta' impenji ta’ għoti ta’ diskorsi f'avvenimenti esterni biex jevitaw kull dehra li informazzjoni potenzjalment sensittiva għas-suq tista’ ma tkunx disponibbli għall-udjenza pubblika l-iktar wiesgħa fl-istess ħin. Għal dak l-iskop, huma għandhom:

  • jaċċettaw biss impenji ta’ għoti ta’ diskorsi f'avvenimenti fejn ir-rimarki tagħhom huma potenzjalment sensittivi għas-suq jekk dawn ir-rimarki jiġu ppubblikati fuq il-websajt tal-istituzzjoni rispettiva tagħhom, fil-prinċipju fil-bidu tad-diskors, jew jekk l-avveniment jista’ jiġi mmonitorjat u segwit direttament mill-pubbliku ġenerali (eż. permezz ta’ xandira diretta fuq il-web), jew jekk għall-avveniment jattendu rappreżentanti tal-midja li jistgħu jirrappurtaw fil-ħin reali. Impenji ta’ għoti ta’ diskorsi dwar suġġetti ġenerali jew akkademiċi, fejn ma tiġi żvelata l-ebda informazzjoni sensittiva tas-suq, mhumiex affettwati minn din l-istipulazzjoni;
  • iżżommu lura milli joffru f'kuntest mhux pubbliku, lil kwalunkwe istituzzjoni, kumpannija jew persuna li jistgħu jiksbu profitt minn tali informazzjoni, opinjonijiet personali dwar l-istat tal-ekonomija jew is-settur finanzjarju rilevanti għall-pożizzjoni futura tal-politika monetarja jew kwistjonijiet ta’ superviżjoni [2] li għadhom ma ġewx espressi pubblikament; u
  • jagħmlu mill-aħjar biex jiżguraw, fl-għażla tal-impenji ta’ għoti ta’ diskorsi tagħhom, li l-aċċettazzjoni ta’ stediniet bħal dawn ma titqiesx li tagħti lill-organizzatur vantaġġ prestiġjuż fuq kompetitur jew li jippermettilhom jibbenefikaw kummerċjalment minn kuntatti apparentement esklussivi mal-membri ta' korpi ta’ livell għoli tal-BĊE u sostituti.

It-tieni nett, meta jikkunsidraw stediniet biex jitkellmu f'avvenimenti mhux pubbliċi jew jaċċettaw laqgħat bilaterali, eż. ma’ bankiera, rappreżentanti tal-industrija, jew b’interessi speċjali u gruppi ta’ sostenn, il-membri ta’ korpi ta’ livell għoli tal-BĊE u sostituti għandhom jiżguraw li ma tiġi żvelata l-ebda informazzjoni.

Bħala salvagwardja addizzjonali u bħala regola ġenerali, membru tal-persunal tal-istituzzjoni jew entità rispettiva għandu jakkumpanja lill-membru tal-korp ta’ livell għoli tal-BĊE jew sostitut għal avvenimenti mhux pubbliċi fejn il-politika monetarja futura jew kwistjonijiet superviżorji/regolatorji se jiġu diskussi, u għal laqgħat bilaterali, kemm-il darba ma jkunx kontra l-interess tal-istituzzjoni jew l-entità, u b'hekk jiġi protetti il-“bżonn li tisma’” ta’ membri ta’ korpi ta' livell għoli tal-BĊE jew sostituti.

It-tielet nett, biex jittejbu t-trasparenza u r-responsabbiltà, il-membri tal-korpi ta’ livell għoli tal-BĊE għandhom, bħala regola ġenerali, jinkludu informazzjoni dwar il-laqgħat tagħhom ma' partijiet esterni fil-kalendarji tal-laqgħat ippubblikati tagħhom, sal-punt li din l-informazzjoni tkun relatata mar-rwol tagħhom bħala membri ta’ korpi ta’ livell għoli tal-BĊE.

Ir-raba’ nett, il-membri tal-Kunsill Governattiv u tal-Bord Eżekuttiv, u s-sostituti tagħhom, jaffermaw mill-ġdid l-aderenza tagħhom mal-prinċipju tal-perjodu kwiet, li fih diskorsi u rimarki pubbliċi, mogħtija fis-sebat ijiem qabel kull laqgħa skedata tal-politika monetarja tal-Kunsill Governattiv, m'għandhomx ikun tali li jinfluwenzaw l-aspettattivi dwar deċiżjonijiet tal-politika monetarja li jkunu ġejjin. Bl-istess mod, il-membri tal-Kunsill Governattiv u tal-Bord Eżekuttiv m’għandhomx jiltaqgħu ma’ u lanqas jitkellmu mal-midja, mal-parteċipanti fis-suq jew ma' interessi esterni oħra dwar kwistjonijiet ta’ politika monetarja matul dak il-perjodu u għandhom jinnotifikaw immedjatament kemm il-funzjonijiet ta' komunikazzjoni u ta’ konformità tal-istituzzjoni tagħhom jekk jagħmlu hekk bi żball.

  1. Dawn il-prinċipji ta’ gwida ma japplikawx għal djalogi ma’ awtoritajiet pubbliċi.
  2. Dan m'għandux japplika għal djalogi superviżorji, jiġifieri djalogi ma’ entitajiet taħt superviżjoni dwar kwistjonijiet ta’ superviżjoni fir-rigward tal-istituzzjoni sorveljata.