SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Vejledende principper for ekstern kommunikation for højtstående embedsmænd i Den Europæiske Centralbank

(i henhold til adfærdskodeksens artikel 8)

Medlemmerne af Styrelsesrådet, Direktionen og Tilsynsrådet (herefter "medlemmerne af Den Europæiske Centralbanks organer (ECB-organer) på højt niveau") er underlagt og handler i overensstemmelse med de eksisterende regler, især som defineret i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB samt adfærdskodeksen for højtstående embedsmænd i ECB.

Medlemmerne af ECB-organer på højt niveau tillægger klar, effektiv og rettidig kommunikation om ECB's strategiske og politiske beslutninger stor betydning. Det samme gælder spørgsmål i tilknytning til deres gennemførelse. ECB's kommunikationspolitik er en vigtig del af ECB's forpligtelser vedrørende ansvarlighed og god forvaltningsskik som en uafhængig pengepolitisk myndighed og tilsynsmyndighed. Regelmæssig kontakt til og samspil med medlemmer af offentligheden, den private sektor, den akademiske verden, interessegrupper, repræsentative sammenslutninger og civilsamfundet giver relevant input og information, som hjælper med at forstå udviklingen i økonomien og på de finansielle markeder samt i banksektoren og med at sætte den ind i en bredere samfundsmæssig kontekst.

Denne tovejskommunikation er baseret på en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog og debat mellem medlemmerne af organer på højt niveau og offentligheden samt specialiserede målgrupper.

Vejledende principper

Under iagttagelse af integritet og gennemsigtighed bekræfter medlemmerne af ECB-organer på højt niveau og stedfortræderne hermed, at de vil overholde følgende principper i samspillet med den private sektor, den akademiske verden, interessegrupper, repræsentative sammenslutninger samt repræsentanter for civilsamfundet:[1]

For det første sikrer medlemmerne af ECB-organer på højt niveau og stedfortræderne, at fortrolig information forbliver fortrolig i overensstemmelse med deres forpligtelser og udviser den største forsigtighed, når de udvælger eksterne arrangementer, hvor de siger ja til at holde tale, for at undgå, at det kan se ud, som om potentielt markedsfølsomme oplysninger ikke bliver givet til den bredest mulige offentlighed på samme tid. Med dette for øje må de:

  • kun sige ja til at holde tale i forbindelse med arrangementer, hvor deres bemærkninger kan opfattes som markedsfølsomme, hvis bemærkningerne er offentliggjort på deres respektive institutions websted, principielt når talen begynder, eller hvis arrangementet kan overvåges og følges direkte af offentligheden (fx via et direkte webcast), eller hvis arrangementet overværes af repræsentanter fra medierne, som beretter direkte fra det. Taler om generelle eller videnskabelige emner, hvor der ikke videregives markedsfølsom information, påvirkes ikke af denne bestemmelse
  • ikke give udtryk, over for institutioner, virksomheder eller personer, som kan opnå en fortjeneste herved, for en personlig holdning til den økonomiske situation eller situationen i den finansielle sektor, som er af relevans for den fremtidige pengepolitik eller tilsynsforhold[2], som endnu ikke er blevet tilkendegivet offentligt
  • bestræbe sig på at sikre, at udvælgelsen af de arrangementer, hvor de siger ja til en invitation til at holde tale, ikke kan opfattes, som om de giver arrangøren en prestigefordel i forhold til en konkurrent, eller giver arrangøren mulighed for at drage økonomisk fordel af en tilsyneladende eksklusiv kontakt til medlemmerne af ECB-organer på højt niveau og disses stedfortrædere.

For det andet sikrer medlemmerne af ECB-organer på højt niveau samt stedfortræderne, at der ikke videregives markedsfølsomme oplysninger, når de overvejer at tage imod en invitation til at tale i forbindelse med et ikke-offentligt arrangement eller til at deltage i bilaterale møder, fx med banker, brancherepræsentanter eller interessegrupper og -organisationer.

Som en yderligere beskyttelsesforanstaltning og som hovedregel bør en ansat i den respektive institution eller enhed ledsage medlemmet af ECB-organet på højt niveau eller stedfortræderen ved ikke-offentlige arrangementer, hvor der drøftes fremtidige pengepolitiske eller tilsyns-/reguleringsmæssige spørgsmål, samt på bilaterale møder, medmindre dette er i modstrid med den pågældende institutions eller enheds interesse, idet behovet for at lytte, hvad angår medlemmer af ECB-organer på højt niveau eller stedfortrædere, derved beskyttes.

For det tredje medtager medlemmer af ECB-organer på højt niveau, med henblik på gennemsigtighed og ansvarlighed, som hovedregel information om deres møder med eksterne parter i deres offentliggjorte mødekalendere for så vidt som den pågældende information vedrører deres rolle som medlemmer af ECB-organer på højt niveau.

For det fjerde bekræfter medlemmerne af Styrelsesrådet og Direktionen samt disses stedfortrædere, at de agter at overholde princippet om en "stille" periode, hvilket indebærer, at taler og offentlige udtalelser de sidste syv dage inden de ordinære pengepolitiske møder i Styrelsesrådet ikke må være af en art, så de påvirker forventningerne til de kommende pengepolitiske beslutninger. I den periode vil medlemmerne af Styrelsesrådet og Direktionen heller ikke mødes eller tale med medierne, med markedsdeltagere eller med andre eksterne interesser om pengepolitiske spørgsmål, og hvis de uforvarende gør dette, skal de omgående meddele det til deres institutions kommunikations- og compliancefunktioner.

  1. Disse vejledende principper gælder ikke for dialogen med offentlige myndigheder.
  2. Dette gælder ikke for tilsynsdialogen, dvs. dialogen med enheder under tilsyn om tilsynsspørgsmål, der vedrører de enkelte institutter, som er underkastet tilsyn.