Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Riktlinjer avseende extern kommunikation för medlemmar i organ på hög nivå inom Europeiska centralbanken

(enligt artikel 8 i uppförandekoden)

Medlemmarna i ECB-rådet, direktionen och tillsynsnämnden (nedan kallade medlemmar i organ på hög nivå inom Europeiska centralbanken (ECB)) omfattas av, och uppträder i enlighet med, existerande regler som framgår särskilt av Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken samt av uppförandekoden för medlemmar i organ på hög nivå inom ECB.

Medlemmar i organ på hög nivå inom ECB fäster stor vikt vid att kommunicera tydligt, effektivt och i rätt tid om ECB:s strategi- och policybeslut samt om frågor som rör genomförandet av dessa beslut. ECB:s kommunikationspolicy är en viktig del av dess ansvarighet och dess skyldigheter rörande god förvaltning i egenskap av en oberoende myndighet för penningpolitik och tillsyn. Regelbundna kontakter med företrädare för allmänheten, den privata sektorn, universitet, intressegrupper, företrädare för organisationer samt representanter för det civila samhället ger relevant information som underlättar förståelsen för utvecklingen i ekonomin, på finansmarknaderna och inom banksektorn samt i samhället i stort.

Denna tvåvägskommunikation är baserad på öppna, transparenta och regelbundna dialoger och debatter mellan medlemmar i organ på hög nivå inom ECB och allmänheten, samt även särskilda målgrupper.

Vägledande principer

Mot bakgrund av principerna om integritet och öppenhet bekräftar medlemmarna i organ på hög nivå inom ECB samt deras ersättare att de kommer att tillämpa nedanstående principer när de kommunicerar med den privata sektorn, universitet, intressegrupper, företrädare för organisationer samt representanter för det civila samhället:[1]

Medlemmar i organ på hög nivå inom ECB samt deras ersättare kommer att skydda sekretessbelagd information i enlighet med sina skyldigheter och vara ytterst försiktiga när det gäller inbjudningar till att tala vid externa evenemang för att undvika situationer där det kan uppstå ett intryck av att potentiellt finansmarknadskänslig information inte blir tillgänglig för en så bred allmänhet som möjligt samtidigt. De ska därför

  • endast acceptera att hålla föredrag vid evenemang där deras uttalanden kan betraktas som finansmarknadskänsliga om uttalandena offentliggörs på deras respektive institutions webbplats vid föredragets början, eller om evenemanget kan följas direkt av allmänheten (t.ex. via direktsändning på webben) eller om evenemanget är öppet för representanter från media kan rapportera i realtid. Föredrag som rör allmänna eller akademiska frågor, där ingen finansmarknadskänslig information avslöjas, påverkas inte av denna bestämmelse.
  • avhålla sig från att, till en institution, ett företag eller en person som skulle kunna dra nytta av sådan information, uttrycka personliga åsikter, vilka ännu inte har yttrats offentligt, om tillståndet i ekonomin eller finanssektorn som har betydelse för den framtida penningpolitiska inriktningen eller tillsynsrelaterade frågor[2], och
  • eftersträva att säkerställa att deltagandet i föredragsevenemang inte kan uppfattas som att organisatören får en prestigefördel gentemot en konkurrent eller att de får kommersiella fördelar av till synes exklusiva kontakter med medlemmar i organ på hög nivå inom ECB samt deras ersättare.

När medlemmar i organ på hög nivå inom ECB samt deras ersättare överväger att tala i icke-offentliga sammanhang eller att delta i bilaterala möten med t.ex. banker, näringslivsrepresentanter eller grupper med särintressen eller speciella målsättningar, ska de säkerställa att ingen finansmarknadskänslig information yppas.

Som en ytterligare säkerhetsåtgärd och som huvudregel bör en anställd från respektive institution eller organ närvara när medlemmar i organ på hög nivå inom ECB samt deras ersättare deltar i icke-offentliga evenemang där frågor om framtida penningpolitiska frågor eller tillsyns-/regleringsaspekter kommer att diskuteras, och vid bilaterala möten, utom i fall där detta strider mot institutionens eller organets intressen, för att på så sätt skydda det ”behov att lyssna” som medlemmar i organ på hög nivå inom ECB samt deras ersättare har.

För ökad transparens och ansvarighet ska medlemmar i organ på hög nivå inom ECB som huvudregel inkludera information om sina möten med externa aktörer i sina offentliga kalendrar, i den utsträckning som sådan information berör deras roll som medlemmar i organ på hög nivå inom ECB.

Medlemmar i ECB-rådet och direktionens ledamöter samt deras ersättare bekräftar sin försäkran att följa principen om en tystnadsperiod, vilket innebär att de föredrag som hålls och offentliga uttalanden som görs under de sju dagarna före varje schemalagda penningpolitiska direktionsmöte inte får vara av ett sådant slag att de påverkar förväntningarna om kommande penningpolitiska beslut. Medlemmar i ECB-rådet och direktionens ledamöter ska inte heller träffa eller tala med media, marknadsdeltagare eller andra utomstående aktörer i frågor som rör penningpolitik under denna period och ska, om de oavsiktligt gör detta, omedelbart informera enheten för kommunikation och regelefterlevnad vid sin institution.

  1. Dessa riktlinjer gäller inte för dialoger med myndigheter.
  2. Detta ska inte gälla för tillsynsdialogen, dvs. en dialog med en enhet som står under tillsyn om tillsynsrelaterade frågor avseende det institut som står under tillsyn.