Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Ръководни принципи за външна комуникация за високопоставените длъжностни лица в Европейската централна банка

(съгласно член 8 от Кодекса за поведение)

За членовете на Управителния съвет, Изпълнителния съвет и Надзорния съвет (наричани по-нататък „членове на висшите органи на Европейската централна банка (ЕЦБ)“) са в сила правила, с които те съобразяват действията си. Тези правила са определени в Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ и в Кодекса за поведение на високопоставени длъжностни лица в ЕЦБ.

Членовете на висшите органи на ЕЦБ отдават голямо значение на ясните, ефикасни и своевременни комуникации относно стратегията и решенията по политиката на ЕЦБ, както и относно свързаните с тяхното прилагане въпроси. Комуникационната политика на ЕЦБ съставлява важна част от нейните задължения за отчетност и добро управление в качеството ѝ на независим паричен и надзорен орган. Редовните контакти и взаимодействието с обществеността, частния сектор, академичните среди, групите, представляващи определени интереси, представителните асоциации и гражданското общество осигуряват важни данни и информация, които помагат за разбирането на динамиката на икономиката, финансовите пазари и банковия сектор, както и на по-широкия обществен контекст.

Тази двупосочна комуникация се основава на открит, прозрачен и редовен диалог и дебат на членовете на висшите органи на ЕЦБ с обществеността и със специализираните общности.

Ръководни принципи

С настоящото членовете на висшите органи на ЕЦБ и техните заместници, ръководени от ценностите интегритет и прозрачност, потвърждават, че спазват следните принципи в общуването си с частния сектор, академичните среди, групите, защитаващи определени интереси, представителните асоциации и представителите на гражданското общество:[1]

Първо, членовете на висшите органи на ЕЦБ и техните заместници пазят поверителната информация в съответствие със своите задължения и подхождат с възможно най-голямо благоразумие при подбора на ангажименти за изказвания на външни събития, за да избегнат оставянето на впечатление, че потенциално чувствителна от гледна точка на пазарите информация може да не е достъпна по същото време за възможно най-широката обществена аудитория. За тази цел те:

  • приемат ангажименти за изказвания на събития, където техният коментар е потенциално чувствителен от гледна точка на пазарите, само ако тези коментари са публикувани на уебсайта на съответната им институция към началото на речта или ако събитието може да се наблюдава или проследи пряко от широката общественост (например чрез пряко излъчване в интернет), или ако на него присъстват представители на медиите, които могат да го отразят в реално време. Ангажиментите за изказвания по общи или академични теми, в които не се разкрива чувствителна от гледна точка на пазарите информация, не са засегнати от този принцип;
  • се въздържат да споделят в непублични условия пред институции, фирми или лица, които могат да извлекат печалба от тази информация, лични становища, които още не са били изразени публично, относно състоянието на икономиката или финансовия сектор, които са от значение за бъдещата позиция на паричната политика или за надзорни въпроси[2], и
  • се стремят да гарантират, когато избират своите ангажименти за изказвания, че приемането на такива покани няма да бъде възприето като осигуряващо предимство за престижа на организатора спрямо конкурент или като предоставящо възможност организаторът да се облагодетелства материално от видно ексклузивни контакти с членове на висшите органи на ЕЦБ и техните заместници.

Второ, когато разглеждат покани за изяви на непублични събития или за приемане на участие в двустранни срещи, например с банкери, представители на сектора или с групи по специални интереси и групи за застъпничество, членовете на висшите органи на ЕЦБ гарантират, че няма да бъде разкривана чувствителна от гледна точка на пазарите информация.

Като допълнителна предпазна мярка и по общо правило служител от съответната институция следва да придружава члена на висш орган на ЕЦБ или неговия заместник на непубличните събития, където се предвижда да се обсъждат въпроси, свързани с бъдещата парична политика, надзорни или регулаторни въпроси, както и на двустранни срещи, освен ако това не противоречи на интереса на институцията, така че да се спази принципът за „необходимост от изслушване“ от страна на членовете на висшите органи на ЕЦБ и техните заместници.

Трето, за да се засили прозрачността и задължението за отчетност, членовете на висшите органи на ЕЦ по правило включват информация за срещите си с външни лица в публикуваните си графици на срещите, доколкото тази информация е свързана с ролята им на членове на висшите органи на ЕЦБ.

Четвърто, членовете на Управителния съвет и на Изпълнителния съвет и техните заместници препотвърждават, че спазват принципа на „период на изчакване“, според който изказвания и публични коментари, направени в срок от седем дни преди всяко планирано заседание на Управителния съвет, посветено на въпросите на паричната политика, не трябва да оказват влияние върху очакванията за предстоящи решения по паричната политика. Наред с това през този период членовете на Управителния съвет и на Изпълнителния съвет не се срещат и не разговарят по въпросите на паричната политика с медиите, участниците на пазара и други заинтересовани външни лица, а ако неволно го сторят, незабавно уведомяват за това звената за комуникации и съответствие в своите институции.

  1. Тези ръководни принципи не се отнасят до разговори с органи на публичната власт.
  2. Това не се отнася до надзорния диалог, т.е. диалога с поднадзорни лица по свързани с тях надзорни въпроси.