Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Стратегическите цели на Евросистемата и на единния надзорен механизъм

Признат авторитет по парични и финансови въпроси

Въз основа на стабилната си правна уредба, на своята независимост и вътрешна съгласуваност Евросистемата – системата от централните банки на държавите от еврозоната – действа като паричен орган на еврозоната и водещ финансов орган, всеобщо признат в Европа и извън нея. За постигането на своята главна цел – поддържането на ценова стабилност – Евросистемата извършва необходимите икономически и парични анализи, приема и прилага подходящи политики. Тя също така предприема подходящи и ефикасни мерки в отговор на паричната и финансовата динамика.

Финансова стабилност и финансова интеграция в Европа

В Евросистемата и в рамките на единния надзорен механизъм (ЕНМ) ние се стреми към запазване на финансовата стабилност и подпомагаме европейската финансова интеграция в сътрудничество с установените институционални структури. За тази цел ние даваме своя принос в политиките, които осигуряват надеждна европейска и глобална структура за финансова стабилност.

Отчетност, независимост, надеждност, близост до гражданите на Европа

В Евросистемата и в рамките на ЕНМ придаваме огромна значимост на доверието и отчетността и ще спазваме принципа на прозрачност, съблюдавайки същевременно в пълна степен приложимите изисквания за поверителност. Стремим се към ефикасна комуникация с гражданите на Европа. Ангажираме се да поддържаме връзки с европейските и националните органи в пълно съответствие с разпоредбите на Договора и при зачитане на принципа на независимост. За тази цел ще следим внимателно промените и тенденциите, засягащи паричните и финансовите пазари, и ще откликваме на обществения интерес и нуждите на пазарите.

Обща идентичност, ясни роли и отговорности и добро управление

В Евросистемата и ЕНМ се стремим да утвърждаваме общата си идентичност в рамка от ясно дефинирани роли и задължения на всички участници. За тази цел и Евросистемата, и ЕНМ ще използват потенциала и силната ангажираност на всички свои членове, както и тяхната решимост и воля да се стремят към разбирателство. Освен това Евросистемата и ЕНМ се ангажират да спазват принципите на добро управление и да използват ефикасни и ефективни организационни структури и методи на работа.

Най-добри практики в банковия надзор; еднакво третиране и равнопоставеност

Ние в ЕНМ ще сравняваме надзорната си рамка с най-високите международни стандарти. Ще съчетаем най-доброто от националните методологии, за да изградим рамка на най-добри практики в банковия надзор за всички участващи държави членки, ползвайки се от познаването на всички институции. ЕНМ ще осигурява съответствие с единната нормативна уредба и с приложимите надзорни принципи и практики, гарантирайки по този начин равнопоставеност и еднакво третиране на всички поднадзорни институции.

Основан на риска подход и пропорционалност; надзорни действия

Банковият надзор в ЕНМ ще бъде гъвкав и основан на риска, ще включва преценка и насочена към бъдещето критична оценка. Той ще взема предвид както вероятността за изпадане на дадена институция в несъстоятелност, така и последствията, които такава несъстоятелност би могла да има за финансовата стабилност. Надзорните практики на ЕНМ ще следват принципа на пропорционалност, като интензивността на надзора ще бъде съобразена със системната значимост и рисковия профил на поднадзорните банки. Подходът на ЕНМ благоприятства ефективните и навременни надзорни действия и подробното проследяване на реакцията на кредитната институция.

Всички страници в този раздел