Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Управителен съвет

Управителният съвет на ЕЦБ отговаря за вземането на макропруденциални решения. Тези решения се прилагат към всички държави и банки в обхвата на единния надзорен механизъм (ЕНМ), т.е. държавите от еврозоната и други държави от ЕС, чиито национални органи са подписали споразумения за тясно сътрудничество с ЕЦБ.

Макропруденциален форум

Макропруденциалният форум включва Управителния съвет и Надзорния съвет на ЕЦБ. Той представлява платформа за редовни дискусии на високо равнище, като обединява микропруденциални и макропруденциални перспективи от цяла Европа.

Комитет за финансова стабилност

Управителният съвет и Макропруденциалният форум се подкрепят от Комитета за финансова стабилност, който включва представители на ЕЦБ, националните централни банки и надзорните органи. Комитетът предоставя платформа за съвместна оценка на риска и координиране на политиките между ЕЦБ и националните органи.

Сътрудничество с европейски и международни институции и органи

ЕЦБ работи в тясно сътрудничество с други европейски институции и органи, като например европейските надзорни органи, включително Европейския банков орган (ЕБО), и с Европейския съвет за системен риск (ЕССР), с цел да разработи рамки на ЕС по отношение на надзора, регулаторната уредба и преструктурирането.

ЕЦБ също така има принос към дебатите по политиката във връзка с регулирането и надзора – както на международно равнище (напр. Съвета за финансова стабилност, Базелския комитет за банков надзор), така и на европейско равнище (напр. Европейската комисия).

Всички страници в този раздел