Околна среда, здраве и безопасност

ЕЦБ се стреми да насърчава добри практики на управление на околната среда и да сведе до минимум рисковете за здравето и безопасността на широката общественост и на работещите, които участват в производството на евробанкноти.

За да осигурим поддържането на високи стандарти по отношение на здравословните, безопасни и екологосъобразни условия по време на производството на евробанкноти и техните основни суровини, ние разработихме две системи въз основа на международни стандарти.

Система за управление на околната среда

Като институция, която осъзнава отговорността за опазване на околната среда, ЕЦБ полага големи усилия за предпазливо използване на природните ресурси, за запазване на качеството на околната среда и за защита на човешкото здраве при производството и доставката на евробанкноти.

Системата за управление на околната среда гарантира, че производството на евробанкноти и на техните основни суровини оказва възможно най-малко въздействие върху околната среда, като от всички фирми, участващи в производствения процес, се изисква изцяло да спазват международния стандарт ISO 14001 (Системи за управление на околната среда – Изисквания и насоки за използване).

Основни функции

  • Да наблюдава спазването на стандарта ISO 14001 от страна на производителите на евробанкноти и техните основни суровини
  • Да наблюдава въздействието върху околната среда, предизвикано от производствените процеси за евробанкнотите и техните основни суровини
  • Да насърчава инициативи за намаляване на въздействието от производството на евробанкноти върху околната среда, например постепенно увеличаване на използването на устойчив памук за банкнотна хартия
  • Да отделя повишено внимание на нови опасения във връзка с околната среда, възникващи в рамките на сектора или породени от общественото мнение
Система за управление на здравословни и безопасни условия

Евробанкнотите са безопасни: резултати от независими тестове потвърдиха, че те са в съответствие с релевантните регламенти на ЕС по отношение на широк спектър от химични вещества. Беше доказано, че концентрацията на всички вещества, открити в евробанкнотите, е много по-ниска от определените граници.

За бъдат защитени хората, които ежедневно използват евробанкноти, както и работниците, участващи в производството на банкнотите, Системата за управление на здравословни и безопасни условия гарантира, че производството на евробанкноти и на техните основни суровини е в съответствие със стандарта за Системите за управление на здравословни и безопасни условия на труд (OHSAS 18001).

Основни функции

  • Да наблюдава спазването на стандарта OHSAS 18001 от страна на производителите на евробанкноти и на техните основни суровини
  • Да гарантира, че количеството вредни вещества в новите евробанкноти остава под определените за това прагове
  • Да отделя повишено внимание на нови рискове за здравето и сигурността на тези, които произвеждат и използват евробанкноти

Правна основа

Не съществува специално законодателство по отношение на химическия състав на банкнотите. Ето защо, за да се следи наличието на вредни вещества в евробанкнотите, за референтни стойности се използва законодателството във връзка с други продукти, които влизат в пряк контакт с човешката кожа, например Директивата на ЕС относно безопасността на детските играчки (Директива 2009/48/EО) и Регламента на ЕС относно козметичните продукти (Регламент (ЕО) № 1223/2009).

Оценка на жизнения цикъл на евробанкнотите

Когато бяха въведени евробанкнотите, ЕЦБ направи оценка с цел да установи тяхното въздействие върху околната среда и дали продуктът или процесите биха могли да се подобрят в това отношение.

Проучването следва международния стандарт ISO 14040 ff. и обхвана целия жизнен цикъл на банкнотите: производство на суровини, отпечатване на банкнотите, складиране и обращение, включително сортиране на използвани банкноти и обработка в края на жизнения им цикъл.

Оценката взе предвид данни за процесите, събрани от всички доставчици от веригата за доставки на евробанкноти, специфична информация за използваните суровини, както и публикувани данни за стандартни процеси като производство на електроенергия или транспорт (повечето от които бяха взети от базата данни Ecoinvent 2000). Тя се основава на производството на евробанкноти през 2003 г., което достигна до около 3 млрд. банкноти от всички купюри с общо тегло от приблизително 2500 тона.

Тъй като евробанкнотите са предназначени за ежедневно използване, тяхното въздействие върху околната среда беше сравнено с въздействието, предизвикано от други ежедневни дейности. Заключението от оценката беше, че общото въздействие върху околната среда, предизвикано от 3 млрд. евробанкноти, произведени през 2003 г., е еквивалентно на въздействието върху околната среда, оказвано от всеки европейски гражданин при управление на автомобил в разстояние на 1 километър или на ефекта на оставянето на една крушка от 60W светеща в продължение на 12 часа.