European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Околна среда, здраве и безопасност

ЕЦБ се стреми да насърчава добри практики на управление на околната среда и да сведе до минимум рисковете за здравето и безопасността на широката общественост и на работещите, които участват в производството на евробанкноти.

За да осигурим поддържането на високи стандарти по отношение на здравословните, безопасни и екологосъобразни условия по време на производството на евробанкноти и техните основни суровини, ние разработихме две системи въз основа на международни стандарти.

Система за управление на околната среда

Като институция, която осъзнава отговорността си за опазване на околната среда, ЕЦБ полага големи усилия за разумно използване на природните ресурси, за запазване на качеството на околната среда и за защита на човешкото здраве при производството и доставката на евробанкноти.

Системата за управление на околната среда гарантира, че производството на евробанкноти и на основните суровини за тях оказва възможно най-малко въздействие върху околната среда, като от всички фирми, участващи в производствения процес, се изисква изцяло да спазват международния стандарт ISO 14001 (Системи за управление на околната среда – Изисквания и насоки за използване).

Основни функции

  • Да наблюдава спазването на стандарта ISO 14001 от страна на производителите на евробанкноти и на основните суровини за тях
  • Да наблюдава въздействието върху околната среда, предизвикано от производствените процеси за евробанкнотите и основните суровини за тях
  • Да насърчава инициативи за намаляване на въздействието от производството на евробанкноти върху околната среда, например постепенно увеличаване на използването на устойчив памук за банкнотната хартия
  • Да отделя повишено внимание на нови въпроси, свързани с околната среда, повдигнати от сектора или от общественото мнение

Система за управление на здравословни и безопасни условия

Евробанкнотите са безопасни – резултати от независими тестове потвърдиха, че те са в съответствие с релевантните регламенти на ЕС по отношение на широк спектър от химични вещества. Беше доказано, че концентрацията на всички вещества, които се съдържат в евробанкнотите, е много по-ниска от границите, определени в разпоредбите на Европейския съюз.

Преди пускането им в обращение през януари 2002 г. евробанкнотите са тествани, за да се гарантира, че те не представляват никакъв риск от токсичност при поглъщане или допир и не могат да предизвикат увреждане на генетичен материал.

Обикновено върху банкнотите се откриват ниски нива на широкоразпространени бактерии, които идват от източници като например заведенията за хранене. Наличието на бактерии е толкова малко, че те не могат да предизвикат дори леки симптоми. На пластмасовите кредитни карти като цяло се отчитат същите нива на бактерии като при банкнотите.

Понякога към Евросистемата се обръщат с опасения във връзка с различни вещества. Във всички разгледани случаи или концентрацията е била толкова малка, че не представлява риск за здравето, или въпросното вещество въобще не е открито.

За бъдат защитени хората, които ежедневно използват евробанкноти, както и работниците, участващи в производството им, Системата за управление на здравословни и безопасни условия гарантира, че производството на евробанкноти и на основните суровини в тях е в съответствие със стандарта за Системите за управление на здравословни и безопасни условия на труд (OHSAS 18001).

Основни функции

  • Да наблюдава спазването на стандарта OHSAS 18001 от страна на производителите на евробанкноти и на основни суровини за тях
  • Да гарантира, че количеството вредни вещества в новите евробанкноти остава под определените за това прагове
  • Да отделя повишено внимание на нови рискове за здравето и безопасността на тези, които произвеждат и използват евробанкноти

Правна основа

Не съществува специално законодателство по отношение на химическия състав на банкнотите. Ето защо, за да се следи наличието на вредни вещества в тях, за референтни стойности се използва законодателството във връзка с други продукти, които влизат в пряк контакт с човешката кожа, например Директивата относно безопасността на детските играчки (Директива 2009/48/EО) и Регламентът относно козметичните продукти (Регламент (ЕО) № 1223/2009).

Оценка на въздействието върху околната среда

Когато бяха въведени евробанкнотите, ЕЦБ направи оценка с цел да установи тяхното въздействие върху околната среда и дали продуктът или процесите биха могли да се подобрят в това отношение.

Проучването бе съобразено с международния стандарт ISO 14040 ff. и обхвана целия жизнен цикъл на банкнотите: производство на суровини, отпечатване на банкнотите, складиране и обращение, включително сортиране на използвани банкноти и обработка в края на жизнения им цикъл.

Оценката взе предвид данни за процесите, събрани от всички доставчици от веригата за доставки на евробанкноти, специфична информация за използваните суровини, както и публикувани данни за стандартни процеси като производство на електроенергия или транспорт (повечето от които бяха взети от базата данни Ecoinvent 2000). Тя се основаваше на производството на евробанкноти през 2003 г., което възлизаше на около 3 млрд. банкноти от всички купюри с общо тегло от приблизително 2500 тона.

Тъй като евробанкнотите са предназначени за ежедневно използване, тяхното въздействие върху околната среда беше сравнено с въздействието, предизвикано от други ежедневни дейности. Заключението от оценката беше, че общото въздействие върху околната среда, предизвикано от 3 млрд. евробанкноти, произведени през 2003 г., е равностойно на въздействието върху околната среда, оказвано от всеки европейски гражданин при управление на автомобил в разстояние на един километър или на ефекта от оставянето на една крушка от 60W включена в продължение на 12 часа.

Всички страници в този раздел