Menu

Правна рамка

Като институция на ЕС Европейската централна банка (ЕЦБ) функционира според ясно определени правила, които се съдържат в първичното и вторичното законодателство на Съюза. Целите и задачите на ЕЦБ са посочени в Договора за функционирането на Европейския съюз и в Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка,

При изтълнението на задачите си ЕЦБ може да приема правни актове в своите области на компетентност. Освен това в консултативната си функция ЕЦБ може да предоставя и становища по предложения за законодателни актове в нейните области на компетентност.

EUR-Lex

Налично в EUR-Lex: Правна рамка на ЕЦБ

Всички правни актове на ЕЦБ са публикувани на релевантните официални езици на ЕС в EUR-Lex – онлайн портала за законодателство на ЕС, осигуряващ официален достъп до правните документи на ЕС.

Към EUR-Lex