Menu

Правна рамка

Като институция на ЕС Европейската централна банка (ЕЦБ) функционира според ясно определени правила, които се съдържат в първичното и вторичното законодателство на Европейския съюз. Целите и задачите на ЕЦБ са посочени в Договора за функционирането на Европейския съюз и в Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка.

При изпълнението на задачите си в своята област на компетентност ЕЦБ може да приема правни актове и да представя и публикува становища относно законодателните предложения в рамките на своята консултативна функция.

EUR-Lex

Правна рамка на ЕЦБ в EUR-Lex

Всички правни актове на ЕЦБ са публикувани на всички релевантни официални езици на ЕС в EUR-Lex – онлайн портала за законодателство на ЕС, осигуряващ официален достъп до правните документи на ЕС.

Раздел на ЕЦБ в EUR-Lex

Относно EUR-Lex

Какво можете да намерите в раздела на ЕЦБ в EUR-Lex?

Всички правни актове на ЕЦБ са налични в EUR-Lex. Това включва всички правни актове, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ), както и всички, които преди са публикувани единствено на уебсайта на ЕЦБ, включително:

 • Регламенти
 • Решения
 • Насоки
 • Препоръки
 • Европейски и национални становища и писма, свързани с консултативната функция на ЕЦБ.
 • Меморандуми за разбирателство
 • Споразумения

Публикуваните правни актове включват и изменения, поправки и консолидирани версии. В допълнение към правните актове ще откриете цялата съдебна практика, свързана с ЕЦБ.

Как да се ориентирате в EUR-Lex?

В раздела на ЕЦБ в EUR-Lex можете да търсите сред правните актове на ЕЦБ по следните теми:

 • Правна рамка на ЕСЦБ
 • Институционални разпоредби на ЕЦБ
 • Парична политика и операции
 • Платежни системи и системи за сетълмент
 • Банкноти и монети, платежни средства и валутни въпроси
 • Чуждестранна валута и резерви в чуждестранна валута
 • Статистика
 • Стабилност на финансовите пазари
 • Банков надзор

С разнообразните налични функционалности за търсене можете да намерите правни актове и съдебни дела по ключова дума, номер на документ, година или други критерии.

В прозорец за преглед се показват последните публикувани правни актове. Можете да намерите и пълен списък на правните актове, подредени по дата.

Правни актове по дата

За статистическа информация за броя правни актове на ЕЦБ и лесен достъп до компилации по видове актове, теми или период, можете да навигирате чрез интерактивните инфографики.

Статии в EUR-Lex

Статиите в EUR-Lex предлагат връзки към версии на различни езици, налични в HTML и PDF, и публикацията на акта в Официален вестник на Европейския съюз както и всички налични консолидирани версии. Можете да изберете да виждате текст на до три езика по всяко време.