Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

ЕЦБ и изменението на климата

Ние сме твърдо решени да изпълним ролята си за справяне с изменението на климата в рамките на нашия мандат.

Изменението на климата и влошаването на състоянието на природата пораждат рискове за нашата икономика и за финансовия сектор. Необходимо е да направим оценка как тези рискове и преходът към неутрално по отношение на въглеродните емисии общество засягат икономиката, така че да можем да предвидим въздействието им върху работата ни като централна банка и банков надзорен орган. Това ще ни помогне да поддържаме стабилни цени и сигурни банки.

Нашите цели

Работата ни по изменението на климата е съсредоточена върху три основни цели. Те способстват за това политиките ни да останат целесъобразни и ефективни в изменящия се свят.

Управление на рисковете, свързани с климата

Работим за това по-добре да разбираме, наблюдаваме и управляваме свързаните с климата рискове в паричната политика и в операциите по инвестиране, както и във финансовата система. Освен това подлагаме на оценка икономическото въздействие от свързаните с климата политики и изследваме взаимоотношението между климата, околната среда и икономиката.

Повече информация за управлението на рисковете, свързани с климата
Подкрепа за зеления преход

Подкрепяме организиран преход към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика посредством мерки в рамките на нашия мандат. Това включва насърчаване на развитието на устойчиви финанси и създаване на стимули за по-зелена финансова система.

Повече информация за подкрепата за зеления преход
Стимулиране на действия в по-широк план

Допринасяме за това да се подобри цялостното разбиране на рисковете, свързани с климата и околната среда, и работим в тясно сътрудничество с европейски и международни партньори по теми, имащи отношение към климата и устойчивите финанси. Освен това предприемаме действия за подобряване на прозрачността на нашите дейности и за намаляване на собственото ни въздействие върху околната среда.

Повече информация за стимулирането на действия в по-широк план

Нашият подход

Вече предприемаме действия при всяка възможност в рамките на нашия мандат. Освен това адаптираме стратегията си по отношение на климата в съответствие с непрекъснатото усъвършенстване на данните и моделите, които използваме, за да вникнем в рисковете, свързани с климата и околната среда.

Текущи дейности във връзка с климата в ЕЦБ

Накратко за нашия план за климата и природата 2024–2025 г.

Определихме три ключови акцента, на които ще бъдат подчинени дейностите ни през 2024–2025 г.

Повече информация за плана

Банков надзор

Като част от надзорната ни роля наше задължение е да се погрижим банките да управляват рисковете, включително произтичащите от изменението на климата. Затова се стремим да включим в надзора съображения, свързани с климата и околната среда.

Научете повече

Опазване на околната среда

Работим непрекъснато за това да намалим екологичния отпечатък от текущите ни институционални дейности.

Научете повече

Нашите финансови оповестявания, свързани с климата

В рамките на нашия ангажимент за прозрачност и на целите ни във връзка с климата оповестяваме редовно информация за въглеродния отпечатък и климатичния риск, свързани с нашите инвестиции.

Повече за оповестяването на финансова информация във връзка с климата

Вътрешна стратегия и координация

Център за изменението на климата

Създадохме център за изменението на климата, който да допринася за формирането и ръководенето на програмата ни във връзка с климата, обединявайки усилията и знанията на различни структурни звена.

Прессъобщение

Подкаст на ЕЦБ: Планът за климата и природата – нашият път към по-зелено бъдеще

Какво предстои в работата ни по изменението на климата през 2024–2025 г.? Какво ще предприемем по отношение на финансовите рискове, произтичащи от загубата на природа и влошаването на нейното състояние?

В подкаста на ЕЦБ нашата водеща Стефания Секола обсъжда плана ни за климата и природата с ръководителката на центъра за изменението на климата Ирене Хеемскерк.

Чуйте подкаста на ЕЦБ за нашия план за климата и природата

Всички страници в този раздел