Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Se den engelska språkversionen på denna webbsida för den mest aktuella informationen.

Klimatförändring och ECB

Vi är fast beslutna att göra vår del för att ta itu med klimatförändringarna, inom ramen för vårt mandat.

Klimatförändringar och naturförstöring medför risker för vår ekonomi och finanssektorn. Vi behöver bedöma hur dessa risker och omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle påverkar vår ekonomi, så att vi kan väga in effekterna i vårt arbete som centralbank och banktillsynsmyndighet. Det gör det lättare för oss att hålla priserna stabila och bankerna säkra.

Våra mål

Vårt klimatförändringsarbete är inriktat på tre huvudmål. Dessa bidrar till att vår politik är effektiv och anpassad till en värld i förändring.

Hantera klimatrelaterade risker

Vi arbetar för att bättre förstå, övervaka och hantera klimatrelaterade risker i våra penningpolitiska transaktioner och investeringar och i det finansiella systemet. Vi bedömer också de ekonomiska effekterna av klimatpolitik och undersöker sambandet mellan klimat, natur och ekonomi.

Läs mer om att hantera klimatrisker
Stödja den gröna omställningen

Vi stöder en ordnad omställning till en koldioxidneutral ekonomi med åtgärder som faller inom vårt mandat. Detta inbegriper att främja utvecklingen av hållbar finansiering och skapa incitament för ett grönare finansiellt system.

Läs mer om att stödja den gröna omställningen
Främja mer omfattande åtgärder

Vi bidrar till att förbättra övergripande förståelse av klimat- och naturrelaterade risker och har ett nära samarbete med europeiska och internationella partner i frågor som rör klimat och hållbar finansiering. Vi arbetar också för att öka insynen i vår verksamhet och minska vår egen miljöpåverkan.

Läs mer om att främja mer omfattande insatser

Vårt tillvägagångssätt

Redan nu vidtar vi åtgärder när detta är möjligt inom ramen för vårt mandat. Och vi anpassar vår klimatstrategi efterhand som de data och modeller vi använder för att förstå klimat- och naturrelaterade risker förbättras.

Aktuella klimatåtgärder på ECB

Vår plan för klimat och natur 2024–2025 i översikt.

Vi har identifierat tre fokusområden som kommer att vägleda våra aktiviteter 2024 och 2025.

Mer om planen

Banktillsyn

Som en del av vår tillsynsroll har vi ansvar för att se till att banker hanterar risker, även sådana som är kopplade till klimatförändringar. Således arbetar vi med att införliva klimathänsyn i vår tillsyn.

Läs mer

Miljöskydd

Vi arbetar kontinuerligt med att minska miljöavtrycket i vår dagliga verksamhet.

Läs mer

Vår klimatrelaterade finansiella redovisning

Som del av vårt åtagande för ökad transparens och i enlighet med våra klimatmål rapporterar vi löpande om våra investeringars koldioxidavtryck och vilken klimatrisk de kan medföra.

Mer om vår klimatrelaterade finansiella rapportering

Intern strategi och samordning

Centrum för klimatförändringar

Vi har inrättat ett centrum för klimatförändringar som ska hjälpa till att utforma och styra vår klimatagenda och sammanföra de olika affärsområdenas arbete och expertis.

Pressmeddelande

ECB:s podcast – Planen för klimat och natur: vår väg mot en grönare framtid

Vad ligger framför oss för vårt arbete med klimatförändringar 2024 och 2025? Hur ska vi ta itu med finansiella risker från naturförluster och naturförstöring?

I ECB:s podcast granskar vår värd Stefania Secola, tillsammans med chefen för klimatförändringscenter Irene Heemskerk, vår plan för klimat och natur.

Lyssna på ECB:s podcast om planen för klimat och natur.

Alla sidor i detta avsnitt