European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Klimatförändring och ECB

Vi är fast beslutna att göra vår del för att ta itu med klimatförändringarna, inom ramen för vårt mandat.

Klimatförändringar medför risker för ekonomin och finanssektorn. Vi behöver bedöma hur klimatförändringarna och omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle påverkar vår ekonomi, så att vi kan väga in effekterna i vårt arbete som centralbank och banktillsynsmyndighet. Det gör det lättare för oss att hålla priserna stabila och bankerna säkra.

Våra mål

Vårt klimatförändringsarbete är inriktat på tre huvudmål. Dessa bidrar till att vår politik är fortsatt effektiv och anpassad till en värld i förändring.

Hantera klimatrelaterade risker

Vi arbetar för att bättre förstå, övervaka och hantera klimatrelaterade risker i våra penningpolitiska transaktioner och investeringar samt i det finansiella systemet. Vi bedömer också de ekonomiska effekterna av klimat­förändringarna och begränsningspolitiken.

Läs mer om att hantera klimatrisker
Stödja den gröna omställningen

Vi stöder en ordnad omställning till en koldioxidneutral ekonomi med åtgärder som faller inom vårt mandat. Detta inbegriper att främja utvecklingen av hållbar finansiering och skapa incitament för ett grönare finansiellt system.

Läs mer om att stödja den gröna omställningen
Främja mer omfattande åtgärder

Vi bidrar till att förbättra den övergripande förståelsen av klimatrelaterade risker och har ett nära samarbete med europeiska och internationella partner i frågor som rör klimat och hållbar finansiering. Vi arbetar också för att öka insynen i vår verksamhet och minska vår egen miljöpåverkan.

Läs mer om att främja mer omfattande insatser

Vårt tillvägagångssätt

Vår klimatstrategi kommer att utvecklas efterhand som de data och modeller vi använder för att förstå klimatrelaterade risker förbättras. Redan nu vidtar vi också åtgärder när detta är möjligt.

Aktuella klimatåtgärder på ECB

Vår klimatagenda

I vår klimatagenda specificeras ECB:s pågående klimatarbete, indelat i sex prioriterade områden utifrån våra tre strategiska klimatmål.

Vår klimatagenda

Banktillsyn

Som en del av vår tillsynsroll ansvarar vi för att se till att banker hanterar risker, även risker kopplade till klimatförändringar. Som del av vår klimatagenda arbetar vi därför med att integrera klimatförändringsöverväganden i vår tillsyn.

Läs mer

Miljöskydd

Vi arbetar alltid för att minska miljöavtrycket i vår dagliga verksamhet.

Läs mer

Vår klimatrelaterade finansiella redovisning

Som del av vårt åtagande för ökad transparens och i enlighet med våra klimatmål rapporterar vi löpande om våra investeringars koldioxidavtryck och vilken klimatrisk de kan medföra.

Läs mer om detta

Intern strategi och samordning

Centrum för klimatförändringar

Vi har inrättat ett centrum för klimatförändringar som ska hjälpa till att utforma och styra vår klimatagenda och sammanföra de olika affärsområdenas arbete och expertis.

Pressmeddelande

ECB:s podcast – Miljöanpassning av det finansiella systemet: milstolpar på vår klimatförändringsresa

Vad visade vårt klimatstresstest? Hur kommer vi att integrera klimatförändringsöverväganden i penningpolitiken? 

Vår värd Katie Ranger ställer dessa och andra frågor till direktionsledamot Frank Elderson i ECB:s podcast.

Lyssna på ECB:s podcast om klimatförändring

Alla sidor i detta avsnitt