Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Finansiell stabilitet

ECB har två huvuduppgifter inom området finansiell stabilitet.

Upptäcka risker

ECB och de övriga centralbankerna i Eurosystemet och Europeiska centralbankssystemet övervakar konjunktur- och strukturutvecklingen inom banksektorn i euroområdet och i EU som helhet liksom andra finanssektorer.

Bedöma risker

Den potentiella effekten av systemrisker för stabiliteten i det finansiella systemet i euroområdet/EU och hur motståndskraftigt systemet är bedöms med hjälp av kvantitativa verktyg, såsom ECB:s ramar för stresstester på makronivå, nätverksanalys och andra liknande modellverktyg. En ram för stresstest på makronivå används ofta för att på ett framåtblickande sätt bedöma banksektorns motståndskraft mot (negativ) makroekonomisk och finansiell utveckling.

Inom området för finansiell stabilitet stöder ECB även Europeiska systemrisknämnden med analyser.

Makrotillsyn

När SSM-förordningen trädde i kraft den 4 november 2014 fick ECB makrotillsynsverktyg för att hantera systemrisker som skulle kunna dyka upp i det finansiella systemet. ECB har två uppdrag inom området makrotillsyn.

Vidta strängare åtgärder

ECB kan, i stället för de nationella myndigheterna, tillämpa högre krav för kapitalbuffertar än de som tillämpas av de nationella myndigheterna och vidta strängare åtgärder i syfte att hantera system- eller makrotillsynsrisker, i enlighet med de förfaranden som anges i relevant EU-lagstiftning. ECB får t.ex. – efter att ha meddelat de nationella myndigheterna – införa högre krav för banker:

  • kontracykliska kapitalbuffertar
  • systemriskbuffertar (om sådana införts i den nationella lagstiftningen)
  • extra kapitalkrav för systemviktiga institut
  • riskvikter på fastighetsexponeringar och exponeringar inom finanssektorn
  • gränsvärden för stora exponeringar
  • ytterligare upplysningsskyldigheter

Kommentera och göra invändningar

Nationella myndigheter måste meddela ECB när de har för avsikt att införa eller ändra en makrotillsynsåtgärd. ECB gör en bedömning av de planerade åtgärderna och kan därefter invända mot dem. Nationella myndigheter tar ECB:s kommentarer i beaktande innan de fattar ett beslut.

Finansiell reglering

Regleringen av finansinstitut och finansmarknader utgör själva grunden för makrotillsyn. ECB analyserar initiativ från europeiska och globala lagstiftare och tillsynsmyndigheter rörande finansiell reglering, finansiell tillsyn, arrangemang för finansiell stabilitet (t.ex. finanskrishantering) och andra finansiella tjänster (t.ex. redovisning) samt avger yttranden med utgångspunkt i makrotillsyn och finansiell stabilitet. ECB bidrar särskilt med reglerings- och tillsynsrelaterade synpunkter, via ECB/Eurosystemet, om lagstiftningsförslag på nationell, internationell och EU-nivå.

Alla sidor i detta avsnitt