Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Se den engelska språkversionen på denna webbsida för den mest aktuella informationen.

Europeiska fonden för monetärt samarbete (1973–1993)

Europeiska fonden för monetärt samarbete (European Monetary Cooperation Fund, nedan ”fonden” eller EMCF) upprättades 1973. Syftet var att öka samarbetet mellan medlemsstater som arbetade för en ekonomisk och monetär union. Fonden drevs från Basel, och Banken för internationell betalningsutjämning (Bank for International Settlements, BIS) gav nödvändigt administrativt och tekniskt stöd.

Fonden skulle i första hand säkerställa att växelkurssystemet fungerade väl, dvs. att fluktuationsutrymmet mellan de nationella valutorna (”valutaormen”) minskades progressivt. Den övervakade också interventioner i gemenskapsvalutor på valutamarknaden. Fonden ansvarade för administrationen av kortfristig finansiering och för avveckling mellan centralbanker, vilket ledde till en samordnad policy för reserver.

Från 1976 hade fonden också i uppdrag att sköta administrationen av gemenskapslån för att stödja vissa medlemsstaters betalningsbalans. Med upprättandet av Europeiska monetära systemet och Europeiska valutaenheten (European Currency Unit, ecu) 1979 utförde fonden alla uppgifter anknutna till skapande, användning och avkastning av ecun.

Fondens styrelse bestod av centralbankschefer som ingick i Centralbankschefskommittén. En ledamot av kommissionen skulle delta i styrelsens förhandlingar och kunde även utse en ställföreträdare. I fondens första möte den 14 maj 1973 gav styrelsen Banken för internationell betalningsutjämning i uppdrag att utföra fondens transaktioner i enlighet med relevanta direktiv.

Fonden upplöstes den 1 januari 1994 när Europeiska monetära institutet (European Monetary Institute, EMI) tog över dess uppgifter. Banken för internationell betalningsutjämning fortsatte att fram till och med den 15 maj 1995 agera som ombud.

Fondens handlingar är pappersbaserade och består av 153 lådor. Handlingarna omfattar direktiv, beslut, underlag från styrelsemöten, rapporter och underrättelser om BIS roll som ombud såväl som handlingar om fondens upprättande. Här finns även uppgifter om gemenskapslån till Grekland, Italien och Frankrike. Handlingarna inbegriper huvudsakligen perioden 1973–2002 (några kopior är från 1953). De flesta är skrivna på engelska, franska eller tyska.

EMCF 1 Status och organisation
1953–1994; särskilt 1973–1992

EMCF 1.1 Upprättande och konstitution

Detta avsnitt innehåller de rättsliga och organisatoriska ramverken för upprättandet av Europeiska fonden för monetärt samarbete och dess funktionssätt. Det behandlar även Europeiska monetära institutets övertagande av de uppgifter som tidigare utfördes av Europeiska fonden för monetärt samarbete. Här finns beslut och direktiv som godkänts av styrelsen och handlingar av EMCF:s arbetsgrupp för tjänsteföreskrifter (Working Party on Staff Regulations of the EMCF) 1973–1976.

Sök i offentligt register över handlingar
1966–2002; särskilt 1979–1995

EMCF 1.2 Finansadministration och transaktioner

Det här avsnittet innefattar gemenskapslån till Frankrike (1983), Grekland (1985, 1991) och Italien (1993) såväl som underrättelser och månatliga enkätundersökningar om valutamarknader och guldtransaktioner och andra transaktioner.

Sök i offentligt register över handlingar
EMCF 2 Möten och professionella synpunkter
1973–1993

EMCF 2.1 Möten i styrelsen och andra grupper

I avsnittet presenteras dagordningar, protokoll och andra handlingar kring styrelsens möten mellan den 14 maj 1973 och den 14 december 1993 samt kring möten i arbetsgruppen för tjänsteföreskrifter mellan den 21 september 1973 och den 30 april 1976.

Sök i offentligt register över handlingar
1973–1995

EMCF 2.2 Rapporter av ombudet och Europeiska fonden för monetärt samarbete

Avsnittet omfattar lagstadgade rapporter som rör EMCF:s verksamheter, såväl som finansiella transaktioner relaterade till gemenskapens låne- och utlåningstransaktioner samt EMCF:s transaktioner.

Sök i offentligt register över handlingar

Alla sidor i detta avsnitt