Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets verksamhetsmål

Eurosystemet, som består av Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som sin valuta, är euroområdets monetära myndighet. Vårt huvudmål är att upprätthålla prisstabilitet för det allmännas bästa. Som ledande finansiell myndighet har vi även som mål att trygga finansiell stabilitet och främja europeisk finansiell integration.

I syfte att uppnå dessa mål lägger vi största vikt vid trovärdighet, förtroende, öppenhet och ansvarighet. Vi eftersträvar en effektiv kommunikation med medborgarna i Europa. I kontakterna med europeiska och nationella myndigheter har vi åtagit oss att handla i enlighet med vad som föreskrivs i fördragen och med beaktande av oavhängighetsprincipen.

Tillsammans bidrar vi till att strategiskt och operativt uppnå de gemensamma målen med beaktande av principen om decentralisering. Vi har åtagit oss att säkerställa ett gott styre och att utföra våra arbetsuppgifter på ett effektivt sätt i en samarbets- och laganda. Baserat på bredden och djupet av våra erfarenheter samt genom utbyte av kunskaper strävar vi efter att stärka en gemensam identitet, tala med en röst och dra nytta av synergieffekter inom ramen för tydligt definierade roller och ansvarsområden för alla medlemmar i Eurosystemet.

SE OCKSÅ

Mer om annat relaterat innehåll

Europeiska centralbanken

ECB:s verksamhetsmål

Rättslig ram

Fördrag och stadga

Banktillsyn

SSM:s verksamhetsmål

Alla sidor i detta avsnitt