European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vår strategi för våra klimatmål

För att uppnå våra klimatmål och se till att våra beslut är riktade och effektiva behöver vi först en gedigen analys av klimatförändringarnas effekter. För att uppnå detta mål krävs både tillförlitliga data och modelleringsmetoder.

Klimatrelaterade risker är särskilt svåra att mäta och modellera eftersom de utvecklas under lång tid och är icke-linjära, globala och mycket osäkra. Vetenskapen visar dock att nu krävs det åtgärder.

Hur hanterar ECB denna utmaning?

Vi använder en tredelad strategi för att uppnå våra klimatmål. Denna strategi hjälper oss att vidta omedelbara åtgärder samtidigt som det finns utrymme för kunskapsförbättringar och senare anpassningar av politiken.

Vi FÖRBÄTTRAR klimatrelaterade data

Vi erbjuder en första uppsättning klimatrelaterade indikatorer för den finansiella sektorn som en del av våra strävanden att om möjligt förbättra de klimatrelaterade uppgifter kvalitativt och kvantitativt.

Vi UTVECKLAR våra analyser

Allteftersom klimatrelaterade data förbättras arbetar vi med att förstärka våra makroekonomiska modeller, scenarioanalyser och vår riskbedömning. Detta hjälper oss att bättre beakta klimatrisker och de möjligheter som omställningen till en koldioxidneutral ekonomi kan ge.

När vår förståelse ökar innebär det i förlängningen att vi kan fatta mer välgrundade politiska beslut.

Vi ANPASSAR vår politik

Utifrån våra analyser vidtar vi åtgärder inom de områden där vi bedömer det lämpligt. Det handlar bland annat om företagsobligationer, våra egna investeringar och vårt eget miljöavtryck.

Allteftersom klimatrelaterade data och modelleringsmetoder förbättras kommer vi att anpassa vår policy i enlighet med detta. Detta innebär att vår klimatstrategi utvecklas och förbättras med tiden.

Alla sidor i detta avsnitt