Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vår inställning till våra strategiska klimatmål

För att uppnå våra strategiska klimatmål och se till att våra beslut är riktade och effektiva behöver vi först en gedigen analys av klimatförändringarnas effekter. För detta krävs både tillförlitliga data och modelleringsmetoder.

Klimatrelaterade risker är särskilt svåra att mäta och modellera eftersom de utvecklas under lång tid och är icke-linjära, globala och mycket osäkra. Vetenskapen visar dock att åtgärder krävs nu.

Hur hanterar ECB denna utmaning?

Vi använder en tredelad strategi för att uppnå våra klimatmål, vilket hjälper oss att vidta omedelbara åtgärder samtidigt som det finns utrymme för kunskapsförbättring och senare anpassning av politiken.

Vi FÖRBÄTTRAR klimatrelaterade data

Vi erbjuder en första uppsättning klimatrelaterade indikatorer för den finansiella sektorn som en del av våra strävanden att om möjligt förbättra kvaliteten på klimatrelaterade uppgifter och kvantitativten av sådana uppgifter.

Vi UTVECKLAR våra analyser

Allteftersom klimatrelaterade data förbättras arbetar vi med att förstärka våra makroekonomiska modeller, scenarioanalyser och riskbedömningar. Detta hjälper oss att bättre beakta klimatrisker och de möjligheter som den gröna omställningen kan ge.

I takt med att vår förståelse ökar innebär det i förlängningen att vi kan fatta mer välgrundade politiska beslut.

Vi ANPASSAR vår politik

Utifrån våra analyser vidtar vi åtgärder inom de områden där vi bedömer det lämpligt, inbegripet våra företagsobligationer, egna investeringar och vårt eget miljöavtryck.

Allteftersom klimatrelaterade data och modelleringsmetoder förbättras anpassar vi vår policy i enlighet med detta. Detta innebär att vår klimatstrategi successivt utvecklas och förbättras med tiden.

Alla sidor i detta avsnitt