Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Utgivning och cirkulation

ECB och de nationella centralbankerna i de deltagande länderna har rätt att ge ut eurosedlar. I praktiken är det bara de nationella centralbankerna som ger ut och drar in eurosedlar (och mynt). ECB har inte något mynt- och sedelkontor och hanterar inte kontanter. När det gäller euromynt är det euroländerna som är de rättsliga utgivarna. Europeiska kommissionen koordinerar alla myntfrågor på euroområdesnivå. Besök Europeiska kommissionens webbplats för mer information.

ECB övervakar de nationella centralbankernas verksamhet och tar initiativ till ytterligare harmoniseringar av kontanttjänster inom euroområdet. De nationella centralbankerna säkerställer att deras nationella distributionssystem för kontanter fungerar smidigt. De nationella centralbankerna sätter sedlar och mynt i omlopp via banksystemet och i mindre omfattning via detaljhandeln. Europeiska centralbanken kan inte utföra detta arbete eftersom kapacitet och möjlighet saknas, t.ex. distributionsenheter, enheter för sedelhantering, bankvalv osv.

Antalet utelöpande eurosedlar har ökat stadigt sedan införandet av euron. Sedlar med låg och medelhög valör används mest för dagliga betalningar. Sedlar med högre valör används mest som värdebevarare och för köp av dyra saker.

Cirkulation i euroområdet

Eurosedlar (och mynt) cirkulerar ständigt i euroområdet, huvudsakligen på grund av turism, affärsresor och gränshandel. Innan euron infördes rörde sig nationella sedlar över gränserna i mer begränsad omfattning och man var tvungen att skicka tillbaka pengarna till den centralbank som hade gett ut dem. Det gjordes främst genom affärsbankssystemet. Det behövs inte med euron. Eftersom stora mängder eurosedlar inte stannar kvar i det land där de gavs ut, utan i stället förs ut och används i andra euroländer, måste centralbankerna omfördela pengarna för att undvika brist på sedlar i ett land och överskott i ett annat. Denna omfördelning av stora mängder sedlar och mynt samordnas centralt och finansieras av ECB.

Information om antal sedlar (och mynt) i omlopp i euroområdet finns på webbplatsen för statistik.

Cirkulation utanför euroområdet

Eurosedlar används inte bara av dem som bor i euroområdet. Euron är en internationellt gångbar valuta, så en del eurosedlar hamnar utanför euroområdet och blir kvar där. Det uppskattas att mellan 20 och 25 procent av det totala värdet av alla eurosedlar i omlopp innehas av människor utanför euroområdet, främst i närliggande länder. Efterfrågan på eurosedlar steg kraftigt vid finanskrisen 2008, särskilt i icke-EU-länder i Östeuropa, när värdet på de nationella valutorna sjönk gentemot euron. Dessa eurosedlar är fortfarande i omlopp, vilket tyder på att de har behållits av människor som bor utanför euroområdet.

Kontantcykel

Sedlar följer en specifik väg genom ekonomin. Affärsbankerna beställer sedlar från centralbankerna, och lämnar sedan ut dem via uttagsautomater. Sedlarna används i butiker och på andra ställen. Därefter sätts sedlarna in på bank av handlare och andra aktörer. Banker och andra som hanterar kontanter skickar tillbaka sedlarna till centralbankerna eller återdistribuerar sedlarna efter att de har genomgått en äkthetskontroll och där alltför slitna sedlar sorteras ut. I videon nedan beskrivs hela kontantcykeln.

Eurosedlarnas livscykel

Exakt hur kontantförsörjningen är ordnad varierar från land till land, och beror på faktorer som t.ex.

  • hur en centralbank inklusive dess filialer är strukturerade
  • affärsbankerna och deras filialer
  • lagar och förordningar
  • allmänhetens betalningsvanor
  • de lokala värdetransportföretagens infrastruktur och
  • varje lands geografi, historia och traditioner.

Trots dessa skillnader fortsätter Eurosystemet att arbeta för att de kontanttjänster som centralbankerna inom euroområdet erbjuder ska bli mer lika varandra. Intressenter som hanterar kontanter både på nationell och europeisk nivå konsulteras, bl.a. banker, värdetransportföretag och andra kontanthanterare. Ökad harmonisering och integration gör att berörda parter kan dra fler fördelar av den gemensamma valutan.

Se ECB:s årsrapport för mer information.

Duger sedeln?

Sedlar måste vara äkta och av hög kvalitet för att allmänheten ska kunna lita på dem. De nationella centralbankerna i euroområdet använder automatiserade sedelhanteringsmaskiner för att garantera att sedlar är äkta och i så gott skick att de kan återanvändas.

Alla sidor i detta avsnitt