Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Teckning av kapital

Senast uppdaterad den 1 januari 2024

ECB:s kapital uppgår till 10 825 007 069,61 EUR och kommer från de nationella centralbankerna i Europeiska unionen (EU).

Dessa kapitalandelar beräknas med hjälp av en fördelningsnyckel och består till lika delar av respektive lands andel av EU:s totala invånarantal och av BNP. Båda dessa faktorer har lika stor vikt. ECB justerar andelarna vart femte år och om antalet nationella centralbanker som bidrar till ECB:s kapital ändras. Dessa nationella centralbanker är belägna i EU:s medlemsstater. Justeringen görs baserat på uppgifter från Europeiska kommissionen. Den senaste justeringen gjordes den 1 januari 2024.

Nationella centralbanker i euroområdet

De fullt inbetalda andelarna för euroområdets nationella centralbanker till ECB:s tecknade kapital är totalt 8 851 402 605,67 EUR. Detta belopp fördelar sig enligt följande:

Bidrag till ECB:s kapital från nationella centralbanker i euroområdet

Nationell centralbank

Fördelningsnyckel % 1

Inbetalt kapital (€)

Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België (Belgien)

3,0005

324 804 337,12

Deutsche Bundesbank (Tyskland)

21,7749

2 357 134 464,40

Eesti Pank (Estland)

0,2437

26 380 542,23

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Irland)

1,7811

192 804 200,92

Bank of Greece (Grekland)

1,8474

199 981 180,60

Banco de España (Spanien)

9,6690

1 046 669 933,56

Banque de France (Frankrike)

16,3575

1 770 700 531,41

Hrvatska narodna banka (Kroatien)

0,6329

68 511 469,74

Banca d’Italia (Italien)

13,0993

1 418 000 151,07

Central Bank of Cyprus (Cypern)

0,1802

19 506 662,74

Latvijas Banka (Lettland)

0,3169

34 304 447,40

Lietuvos bankas (Litauen)

0,4826

52 241 484,12

Banque centrale du Luxembourg (Luxemburg)

0,2976

32 215 221,04

Central Bank of Malta/Bank Ċentrali ta’ Malta (Malta)

0,1053

11 398 732,44

De Nederlandsche Bank (Nederländerna)

4,8306

522 912 791,50

Oesterreichische Nationalbank (Österrike)

2,4175

261 694 545,91

Banco de Portugal (Portugal)

1,9014

205 826 684,42

Banka Slovenije (Slovenien)

0,4041

43 743 853,57

Národná banka Slovenska (Slovakien)

0,9403

101 787 541,48

Finlands Bank (Finland)

1,4853

160 783 830,00

Totalt

81. 7681

8 851 402 605,67

1 Sedan starten av etapp tre av Ekonomiska och monetära unionen den 1 januari 1999 har fördelningsnyckeln ändrats nio gånger. Femårsuppdateringar gjordes den 1 januari 2004, den 1 januari 2009, den 1 januari 2014, den 1 januari 2019 och den 1 januari 2024. Ytterligare ändringar gjordes den 1 maj 2004 när Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern gick med i EU, den 1 januari 2007 när Bulgarien och Rumänien gick med i EU, den 1 juli 2013 när Kroatien gick med i EU, och även den 1 februari 2020 när Förenade kungariket lämnade EU.

Nationella centralbanker utanför euroområdet

De sju nationella centralbanker i EU som inte ingår i euroområdet ska betala en minimiprocentsats av sin andel av ECB:s tecknade kapital i förhållande till sitt deltagande i Europeiska centralbankssystemet, som bidrag till ECB:s driftskostnader. Sedan den 29 december 2010 utgör deras bidrag 3,75 procent av deras totala andel i ECB:s tecknade kapital. Det kapital som de nationella centralbankerna utanför euroområdet betalat in till ECB uppgår till 74 010 167,40 EUR och fördelas enligt följande:

Bidrag till ECB:s kapital från nationella centralbanker utanför euroområdet

Nationell centralbank

Fördelningsnyckel %

Inbetalt kapital (€)

Българска народна банка (Bulgariens nationalbank) (Bulgarien)

0,9783

3 971 289,16

Česká národní banka (Tjeckien)

1,9623

7 965 716,76

Danmarks Nationalbank (Danmark)

1,7797

7 224 474,41

Magyar Nemzeti Bank (Ungern)

1,5819

6 421 529,51

Narodowy Bank Polski (Polen)

6,0968

24 749 213,66

Banca Naţională a României (Rumänien)

2,8888

11 726 730,16

Sveriges riksbank (Sverige)

2,9441

11 951 213,74

Totalt

18,2319

74 010 167,40

De nationella centralbankerna utanför euroområdet är inte berättigade att få del av ECB:s vinster och behöver inte heller bidra till att täcka ECB:s eventuella förluster.

Eurosystemets fördelningsnyckel

Eurosystemets fördelningsnyckel är den fördelningsnyckel som används t.ex. för de flesta köp av tillgångar i vissa av ECB:s program för köp av tillgångar eftersom detta enbart berör de nationella centralbankerna i euroområdet.

Eurosystemets fördelningsnyckel den 1 januari 2024 och den 1 januari 2023

Land

Eurosystemets fördelningsnyckel den 1 jan 2024
%

Eurosystemets fördelningsnyckel den 1 jan 2023
%

Belgien

3,6695

3,6139

Bulgarien

Tjeckien

Danmark

Tyskland

26,6301

26,1494

Estland

0,2980

0,2794

Irland

2,1782

1,6798

Grekland

2,2593

2,4536

Spanien

11,8249

11,8287

Frankrike

20,0047

20,2600

Kroatien

0,7740

0,8044

Italien

16,0201

16,8518

Cypern

0,2204

0,2134

Lettland

0,3876

0,3865

Litauen

0,5902

0,5741

Luxemburg

0,3640

0,3268

Ungern

Malta

0,1288

0,1040

Nederländerna

5,9077

5,8133

Österrike

2,9565

2,9033

Polen

Portugal

2,3254

2,3217

Rumänien

Slovenien

0,4942

0,4776

Slovakien

1,1500

1,1360

Finland

1,8165

1,8221

Sverige

Totalt2

100,0000

100,0000

2 På grund av avrundning kan summan av delsiffrorna avvika från totalsumman.

Fördelning av ECB:s resultat

ECB:s nettovinster och nettoförluster fördelas på de nationella centralbankerna i euroområdet i enlighet med artikel 33 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken:

33.1 ECB:s nettovinst ska fördelas enligt följande:

  1. Ett belopp som ECB-rådet bestämmer, och som inte får överstiga 20 procent av nettovinsten, ska avsättas till den allmänna reservfonden inom en gräns som motsvarar 100 procent av kapitalet.
  2. Återstoden av nettovinsten ska fördelas mellan ECB:s andelsägare i förhållande till deras inbetalda andelar.

33.2 Skulle ECB redovisa en förlust kan underskottet avräknas mot ECB:s allmänna reservfond och, om det behövs och efter beslut av ECB-rådet, mot de monetära inkomsterna för det ifrågavarande räkenskapsåret i förhållande till och upp till de belopp som fördelas på de nationella centralbankerna i enlighet med artikel 32.5.

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Alla sidor i detta avsnitt