Menu

Teckning av kapital

Senast uppdaterad den 30 januari 2020

ECB:s kapital uppgår till 10 825 007 069,61 EUR och kommer från de nationella centralbankerna i Europeiska unionen (EU).

Dessa kapitalandelar beräknas med hjälp av en fördelningsnyckel och består till lika delar av respektive lands andel av EU:s totala invånarantal och av BNP. Båda dessa faktorer har lika stor vikt. ECB justerar andelarna vart femte år och om antalet nationella centralbanker som bidrar till ECB:s kapital ändras. Dessa nationella centralbanker är belägna i EU:s medlemsstater. Justeringen görs baserat på uppgifter från Europeiska kommissionen.

Sedan starten av etapp tre av Ekonomiska och monetära unionen den 1 januari 1999 har fördelningsnyckeln ändrats åtta gånger. Femårsuppdateringar gjordes den 1 januari 2004, den 1 januari 2009, den 1 januari 2014 och den 1 januari 2019. Ytterligare ändringar gjordes den 1 maj 2004 när Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern gick med i EU, den 1 januari 2007 när Bulgarien och Rumänien gick med i EU, den 1 juli 2013 när Kroatien gick med i EU, och även den 1 februari 2020 med Förenade kungarikets utträde ur EU.

Nationella centralbanker i euroområdet

De fullt inbetalda andelarna för euroområdets nationella centralbanker till ECB:s tecknade kapital är totalt 7 583 649 493,38 EUR. Detta belopp fördelar sig enligt följande:

Bidrag till ECB:s kapital från nationella centralbanker i euroområdet(1)

Nationell centralbank Fördelningsnyckel % Inbetalt kapital (€)

1) Efter Bank of Englands utträde ur Europeiska centralbankssystemet kommer de nationella centralbankerna i euroområdet att betala sina ökade andelar i två årliga delbetalningar i slutet av 2021 respektive 2022 (se ECB:s pressmeddelande som publicerats på ECB:s webbplats den 30 januari 2020).
2) På grund av avrundningar kan totalsumman avvika från summan av posterna.
Banque nationale de Belgique / Nationale Bank van België (Belgien) 2,9630 276 290 916,71
Deutsche Bundesbank (Tyskland) 21,4394 1 999 160 134,91
Eesti Pank (Estland) 0,2291 21 362 892,01
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Irland) 1,3772 128 419 794,29
Bank of Greece (Grekland) 2,0117 187 585 027,73
Banco de España (Spanien) 9,6981 904 318 913,05
Banque de France (Frankrike) 16,6108 1 548 907 579,93
Banca d’Italia (Italien) 13,8165 1 288 347 435,28
Central Bank of Cyprus (Cypern) 0,1750 16 318 228,29
Latvijas Banka (Lettland) 0,3169 29 549 980,26
Lietuvos bankas (Litauen) 0,4707 43 891 371,75
Banque centrale du Luxembourg (Luxemburg) 0,2679 24 980 876,34
Central Bank of Malta / Bank Ċentrali ta’ Malta (Malta) 0,0853 7 953 970,70
De Nederlandsche Bank (Nederländerna) 4,7662 444 433 941,02
Oesterreichische Nationalbank (Österrike) 2,3804 221 965 203,55
Banco de Portugal (Portugal) 1,9035 177 495 700,29
Banka Slovenije (Slovenien) 0,3916 36 515 532,56
Národná banka Slovenska (Slovakien) 0,9314 86 850 273,32
Finlands Bank (Finland) 1,4939 139 301 721,39
Totalt2 81,3286 7 583 649 493,38

ECB:s nettovinster och nettoförluster fördelas på de nationella centralbankerna i euroområdet i enlighet med artikel 33 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken:

Rättslig ram

Fördelning av ECB:s resultat

33.1. ECB:s nettovinst ska fördelas enligt följande:

  1. Ett belopp som ECB-rådet bestämmer, och som inte får överstiga 20 % av nettovinsten, ska avsättas till den allmänna reservfonden inom en gräns som motsvarar 100 % av kapitalet.
  2. Återstoden av nettovinsten ska fördelas mellan ECB:s andelsägare i förhållande till deras inbetalda andelar.

33.2. Skulle ECB redovisa en förlust kan underskottet avräknas mot ECB:s allmänna reservfond och, om det behövs och efter beslut av ECB-rådet, mot de monetära inkomsterna för det ifrågavarande räkenskapsåret i förhållande till och upp till de belopp som fördelas på de nationella centralbankerna i enlighet med artikel 32.5.

Nationella centralbanker utanför euroområdet

De åtta nationella centralbanker i EU som inte ingår i euroområdet ska betala en minimiprocentsats av sin andel av ECB:s tecknade kapital i förhållande till sitt deltagande i Europeiska centralbankssystemet, som bidrag till ECB:s driftskostnader. Sedan den 29 december 2010 utgör deras bidrag 3,75 procent av deras totala andel i ECB:s tecknade kapital. Det kapital som de nationella centralbankerna utanför euroområdet betalat in till ECB uppgår till 75 794 263,89 EUR och fördelas enligt följande:

Bidrag till ECB:s kapital från nationella centralbanker utanför euroområdet

Nationell centralbank Fördelningsnyckel % Inbetalt kapital (€)
1) På grund av avrundningar kan totalsumman avvika från summan av posterna.
Българска народна банка (Bulgariens nationalbank) (Bulgarien) 0,9832 3 991 180,11
Česká národní banka (Tjeckien) 1,8794 7 629 194,36
Danmarks Nationalbank (Danmark) 1,7591 7 140 851,23
Hrvatska narodna banka (Kroatien) 0,6595 2 677 159,56
Magyar Nemzeti Bank (Ungern) 1,5488 6 287 164,11
Narodowy Bank Polski (Polen) 6,0335 24 492 255,06
Banca Naţională a României (Rumänien) 2,8289 11 483 573,44
Sveriges riksbank (Sverige) 2,9790 12 092 886,02
Totalt1 18,6714 75 794 263,89

De nationella centralbankerna utanför euroområdet är inte berättigade att få del av ECB:s vinster och behöver inte heller bidra till att täcka ECB:s eventuella förluster.

Pressmeddelanden