European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Teckning av kapital

Senast uppdaterad den 29 december 2021

ECB:s kapital uppgår till 10 825 007 069,61 EUR och kommer från de nationella centralbankerna i Europeiska unionen (EU).

De nationella centralbankernas andel i kapitalet beräknas med hjälp av en nyckel som återspeglar respektive lands andel av EU:s totala invånarantal och BNP. Båda dessa faktorer har lika stor vikt. ECB justerar andelarna vart femte år och om antalet nationella centralbanker som bidrar till ECB:s kapital ändras. Dessa nationella centralbanker är belägna i EU:s medlemsstater. Justeringen görs baserat på uppgifter från Europeiska kommissionen. Den senaste justeringen gjordes den 1 februari 2020 när Förenade kungariket lämnade EU.1

Nationella centralbanker i euroområdet

De fullt inbetalda andelarna för euroområdets nationella centralbanker till ECB:s tecknade kapital är totalt 8 193 738 096,55 EUR. Detta belopp fördelar sig enligt följande:

Bidrag till ECB:s kapital från nationella centralbanker i euroområdet (2)
Nationell centralbank Fördelningsnyckel % Inbetalt kapital (€)
1) Sedan starten av etapp tre av Ekonomiska och monetära unionen den 1 januari 1999 har fördelningsnyckeln ändrats åtta gånger. Femårsuppdateringar gjordes den 1 januari 2004, den 1 januari 2009, den 1 januari 2014 och den 1 januari 2019. Ytterligare ändringar gjordes den 1 maj 2004 när Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern gick med i EU, den 1 januari 2007 när Bulgarien och Rumänien gick med i EU, den 1 juli 2013 när Kroatien gick med i EU, och även den 1 februari 2020 när Förenade kungariket lämnade EU.
2) De ökade delbetalningarna från nationella centralbanker i euroområdet till följd av Bank of Englands utträde ur det Europeiska centralbankssystemet delades upp i två poster (se ECB:s pressmeddelande publicerat på ECB:s webbplats den 30 januari 2020). Den första av dessa två poster betalades den 29 december 2021 och den återstående ska betalas den 28 december 2022.
3) På grund av avrundningar kan totalsumman avvika från summan av posterna.
Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België (Belgien) 2,9630 298 517 938,09
Deutsche Bundesbank (Tyskland) 21,4394 2 159 988 350,30
Eesti Pank (Estland) 0,2291 23 081 491,61
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Irland) 1,3772 138 750 895,83
Bank of Greece (Grekland) 2,0117 202 675 847,48
Banco de España (Spanien) 9,6981 977 069 461,84
Banque de France (Frankrike) 16,6108 1 673 513 927,13
Banca d’Italia (Italien) 13,8165 1 391 992 268,53
Central Bank of Cyprus (Cypern) 0,1750 17 630 995,33
Latvijas Banka (Lettland) 0,3169 31 927 213,83
Lietuvos bankas (Litauen) 0,4707 47 422 340,02
Banque centrale du Luxembourg (Luxemburg) 0,2679 26 990 535,14
Central Bank of Malta/Bank Ċentrali ta’ Malta (Malta) 0,0853 8 593 850,87
De Nederlandsche Bank (Nederländerna) 4,7662 480 187 713,99
Oesterreichische Nationalbank (Österrike) 2,3804 239 821 835,92
Banco de Portugal (Portugal) 1,9035 191 774 854,93
Banka Slovenije (Slovenien) 0,3916 39 453 130,12
Národná banka Slovenska (Slovakien) 0,9314 93 837 194,59
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finland) 1,4939 150 508 251,00
Totalt3 81,3286 8 193 738 096,55

Eurosystemets fördelningsnyckel

Eurosystemets fördelningsnyckel är den fördelningsnyckel som används t.ex. vid köp av tillgångar i ECB:s program för köp av tillgångar eftersom detta enbart berör de nationella centralbankerna i euroområdet.

Eurosystemets fördelningsnyckel den 1 februari 2020 och den 1 januari 2019

Bidrag till ECB:s kapital från nationella centralbanker i euroområdet(4)
Land Eurosystemets fördelningsnyckel den 1 feb 2020 Eurosystemets fördelningsnyckel den 1 jan 2019
% %
4) På grund av avrundning kan summan av delsiffrorna avvika från totalsumman.
Belgien 3,6432 3,6313
Bulgarien    
Tjeckien    
Danmark    
Tyskland 26,3615 26,3827
Estland 0,2817 0,2827
Irland 1,6934 1,6884
Grekland 2,4735 2,4839
Spanien 11,9246 11,9784
Frankrike 20,4243 20,4059
Kroatien    
Italien 16,9885 16,9530
Cypern 0,2152 0,2159
Lettland 0,3897 0,3923
Litauen 0,5788 0,5830
Luxemburg 0,3294 0,3261
Ungern    
Malta 0,1049 0,1051
Nederländerna 5,8604 5,8429
Österrike 2,9269 2,9195
Polen    
Portugal 2,3405 2,3510
Rumänien    
Slovenien 0,4815 0,4828
Slovakien 1,1452 1,1497
Finland 1,8369 1,8254
Sverige    
Totalt 100,0000 100,0000

Fördelning av ECB:s resultat

ECB:s nettovinster och nettoförluster fördelas på de nationella centralbankerna i euroområdet i enlighet med artikel 33 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken:

33.1. ECB:s nettovinst ska fördelas enligt följande:

  1. Ett belopp som ECB-rådet bestämmer, och som inte får överstiga 20 % av nettovinsten, ska avsättas till den allmänna reservfonden inom en gräns som motsvarar 100 % av kapitalet.
  2. Återstoden av nettovinsten ska fördelas mellan ECB:s andelsägare i förhållande till deras inbetalda andelar.

33.2. Skulle ECB redovisa en förlust kan underskottet avräknas mot ECB:s allmänna reservfond och, om det behövs och efter beslut av ECB-rådet, mot de monetära inkomsterna för det ifrågavarande räkenskapsåret i förhållande till och upp till de belopp som fördelas på de nationella centralbankerna i enlighet med artikel 32.5.

Nationella centralbanker utanför euroområdet

De åtta nationella centralbanker i EU som inte ingår i euroområdet ska betala en minimiprocentsats av sin andel av ECB:s tecknade kapital i förhållande till sitt deltagande i Europeiska centralbankssystemet, som bidrag till ECB:s driftskostnader. Sedan den 29 december 2010 utgör deras bidrag 3,75 procent av deras totala andel i ECB:s tecknade kapital. Det kapital som de nationella centralbankerna utanför euroområdet betalat in till ECB uppgår till 75 794 263,89 EUR och fördelas enligt följande:

Bidrag till ECB:s kapital från nationella centralbanker (NCB) utanför euroområdet
Nationell centralbank Fördelningsnyckel % Inbetalt kapital (€)
5) På grund av avrundningar kan totalsumman avvika från summan av posterna.
Българска народна банка (Bulgariens nationalbank) (Bulgarien) 0,9832 3 991 180,11
Česká národní banka (Tjeckien) 1,8794 7 629 194,36
Danmarks Nationalbank (Danmark) 1,7591 7 140 851,23
Hrvatska narodna banka (Kroatien) 0,6595 2 677 159,56
Magyar Nemzeti Bank (Ungern) 1,5488 6 287 164,11
Narodowy Bank Polski (Polen) 6,0335 24 492 255,06
Banca Naţională a României (Rumänien) 2,8289 11 483 573,44
Sveriges riksbank (Sverige) 2,9790 12 092 886,02
Totalt5 18,6714 75 794 263,89

De nationella centralbankerna utanför euroområdet är inte berättigade att få del av ECB:s vinster och behöver inte heller bidra till att täcka ECB:s eventuella förluster.

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Alla sidor i detta avsnitt