European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Teckning av kapital

Senast uppdaterad den 1 januari 2023

ECB:s kapital uppgår till 10 825 007 069,61 EUR och kommer från de nationella centralbankerna i Europeiska unionen (EU).

Dessa kapitalandelar beräknas med hjälp av en fördelningsnyckel och består till lika delar av respektive lands andel av EU:s totala invånarantal och av BNP. Båda dessa faktorer har lika stor vikt. ECB justerar andelarna vart femte år och om antalet nationella centralbanker som bidrar till ECB:s kapital ändras. Dessa nationella centralbanker är belägna i EU:s medlemsstater. Justeringen görs baserat på uppgifter från Europeiska kommissionen. Den senaste justeringen gjordes den 1 februari 2020 när Förenade kungariket lämnade EU.

Nationella centralbanker i euroområdet

De fullt inbetalda andelarna för euroområdets nationella centralbanker till ECB:s tecknade kapital är totalt 8 875 217 621,22 EUR. Detta belopp fördelar sig enligt följande:

Bidrag till ECB:s kapital från nationella centralbanker i euroområdet
Nationell centralbank Fördelningsnyckel % 1 Inbetalt kapital (€)
1 Sedan starten av etapp tre av Ekonomiska och monetära unionen den 1 januari 1999 har fördelningsnyckeln ändrats åtta gånger. Femårsuppdateringar gjordes den 1 januari 2004, den 1 januari 2009, den 1 januari 2014 och den 1 januari 2019. Ytterligare ändringar gjordes den 1 maj 2004 när Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern gick med i EU, den 1 januari 2007 när Bulgarien och Rumänien gick med i EU, den 1 juli 2013 när Kroatien gick med i EU, och även den 1 februari 2020 när Förenade kungariket lämnade EU.
2 Hrvatska narodna banka (HNB) blev medlem i Eurosystemet efter Kroatiens inträde i euroområdet den 1 januari 2023. Vid den tidpunkten betalade HNB således in återstoden av sitt tecknade kapital till ECB.
3 De ökade delbetalningarna från nationella centralbanker i euroområdet till följd av Bank of Englands utträde ur det Europeiska centralbankssystemet (dvs. före Kroatiens inträde i euroområdet) delades upp i två årliga poster (se ECB:s pressmeddelande publicerat på ECB:s webbplats den 30 januari 2020). Den första av dessa två poster betalades den 29 december 2021 och den återstående den 28 december 2022.
Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België (Belgien) 2,9630 320 744 959,47
Deutsche Bundesbank (Tyskland) 21,4394 2 320 816 565,68
Eesti Pank (Estland) 0,2291 24 800 091,20
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Irland) 1,3772 149 081 997,36
Bank of Greece (Grekland) 2,0117 217 766 667,22
Banco de España (Spanien) 9,6981 1 049 820 010,62
Banque de France (Frankrike) 16,6108 1 798 120 274,32
Hrvatska narodna banka (Kroatien) 2 0,6595 71 390 921,62
Banca d’Italia (Italien) 13,8165 1 495 637 101,77
Central Bank of Cyprus (Cypern) 0,1750 18 943 762,37
Latvijas Banka (Lettland) 0,3169 34 304 447,40
Lietuvos bankas (Litauen) 0,4707 50 953 308,28
Banque centrale du Luxembourg (Luxemburg) 0,2679 29 000 193,94
Central Bank of Malta/Bank Ċentrali ta’ Malta (Malta) 0,0853 9 233 731,03
De Nederlandsche Bank (Nederländerna) 4,7662 515 941 486,95
Oesterreichische Nationalbank (Österrike) 2,3804 257 678 468,28
Banco de Portugal (Portugal) 1,9035 206 054 009,57
Banka Slovenije (Slovenien) 0,3916 42 390 727,68
Národná banka Slovenska (Slovakien) 0,9314 100 824 115,85
Finlands Bank (Finland) 1,4939 161 714 780,61
Totalt 3 81,9881 8 875 217 621,22

Nationella centralbanker utanför euroområdet

De sju nationella centralbanker i EU som inte ingår i euroområdet ska betala en minimiprocentsats av sin andel av ECB:s tecknade kapital i förhållande till sitt deltagande i Europeiska centralbankssystemet, som bidrag till ECB:s driftskostnader. Sedan den 29 december 2010 utgör deras bidrag 3,75 procent av deras totala andel i ECB:s tecknade kapital. Det kapital som de nationella centralbankerna utanför euroområdet betalat in till ECB uppgår till 73 117 104,33 EUR och fördelas enligt följande:

Bidrag till ECB:s kapital från nationella centralbanker utanför euroområdet
Nationell centralbank Fördelningsnyckel % Inbetalt kapital (€)
4 På grund av avrundning kan totalsumman avvika från summan av posterna.
Българска народна банка (Bulgariens nationalbank) (Bulgarien) 0,9832 3 991 180,11
Česká národní banka (Tjeckien) 1,8794 7 629 194,36
Danmarks Nationalbank (Danmark) 1,7591 7 140 851,23
Magyar Nemzeti Bank (Ungern) 1,5488 6 287 164,11
Narodowy Bank Polski (Polen) 6,0335 24 492 255,06
Banca Naţională a României (Rumänien) 2,8289 11 483 573,44
Sveriges riksbank (Sverige) 2,9790 12 092 886,02
Totalt 4 18,0119 73 117 104,33

De nationella centralbankerna utanför euroområdet är inte berättigade att få del av ECB:s vinster och behöver inte heller bidra till att täcka ECB:s eventuella förluster.

Eurosystemets fördelningsnyckel

Eurosystemets fördelningsnyckel är den fördelningsnyckel som används t.ex. för vde flesta köp av tillgångar i vissa av ECB:s program för köp av tillgångar eftersom detta enbart berör de nationella centralbankerna i euroområdet.

Eurosystemets fördelningsnyckel den 1 januari 2023 och den 1 februari 2020
Land Eurosystemets fördelningsnyckel den 1 jan 2023 Eurosystemets fördelningsnyckel den 1 feb 2020
% %
5 På grund av avrundning kan summan av delsiffrorna avvika från totalsumman.
Belgien 3,6139 3,6432
Bulgarien    
Tjeckien    
Danmark    
Tyskland 26,1494 26,3615
Estland 0,2794 0,2817
Irland 1,6798 1,6934
Grekland 2,4536 2,4735
Spanien 11,8287 11,9246
Frankrike 20,2600 20,4243
Kroatien 0,8044  
Italien 16,8518 16,9885
Cypern 0,2134 0,2152
Lettland 0,3865 0,3897
Litauen 0,5741 0,5788
Luxemburg 0,3268 0,3294
Ungern    
Malta 0,1040 0,1049
Nederländerna 5,8133 5,8604
Österrike 2,9033 2,9269
Polen    
Portugal 2,3217 2,3405
Rumänien    
Slovenien 0,4776 0,4815
Slovakien 1,1360 1,1452
Finland 1,8221 1,8369
Sverige    
Totalt 5 100,0000 100,0000

Fördelning av ECB:s resultat

ECB:s nettovinster och nettoförluster fördelas på de nationella centralbankerna i euroområdet i enlighet med artikel 33 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken:

33.1. ECB:s nettovinst ska fördelas enligt följande:

  1. Ett belopp som ECB-rådet bestämmer, och som inte får överstiga 20 procent av nettovinsten, ska avsättas till den allmänna reservfonden inom en gräns som motsvarar 100 procent av kapitalet.
  2. Återstoden av nettovinsten ska fördelas mellan ECB:s andelsägare i förhållande till deras inbetalda andelar.

33.2. Skulle ECB redovisa en förlust kan underskottet avräknas mot ECB:s allmänna reservfond och, om det behövs och efter beslut av ECB-rådet, mot de monetära inkomsterna för det ifrågavarande räkenskapsåret i förhållande till och upp till de belopp som fördelas på de nationella centralbankerna i enlighet med artikel 32.5.

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Alla sidor i detta avsnitt