Teckning av kapital

 

ECB:s kapital kommer från de nationella centralbankerna i alla EU-medlemsstater och uppgår till 10 825 007 069,61 EUR.

De nationella centralbankernas kapitalandelar beräknas med hjälp av en fördelningsnyckel, som till lika del återspeglar respektive lands andel av EU:s totala invånarantal och av EU:s BNP. ECB justerar kapitalandelarna vart femte år och när ett nytt land går med i EU. Justeringen görs baserat på uppgifter från Europeiska kommissionen.

Sedan starten av etapp tre av Ekonomiska och monetära unionen den 1 januari 1999 har fördelningsnyckeln ändrats sex gånger. Femårsuppdateringar gjordes den 1 januari 2004, den 1 januari 2009 och den 1 januari 2014. Den 1 maj 2004 gjordes ytterligare ändringar (när Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien gick med i EU), den 1 januari 2007 (när Bulgarien och Rumänien gick med i EU) och den 1 juli (när Kroatien gick med i EU).

Nationella centralbanker i euroområdet

De nationella centralbankerna i euroområdets fullständiga inbetalning av det tecknade kapitalet uppgår till 7 619 884 851,40 euro och fördelas enligt följande:

Bidrag till ECB:s kapital från nationella centralbanker i euroområdet

Nationell centralbank Fördelningsnyckel % Inbetalt kapital (€)
1) På grund av avrundningar kan totalsumman avvika från summan av posterna.
Banque nationale de Belgique / Nationale Bank van België (Belgien) 2,4778 268 222 025,17
Deutsche Bundesbank (Tyskland) 17,9973 1 948 208 997,34
Eesti Pank (Estland) 0,1928 20 870 613,63
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Irland) 1,1607 125 645 857,06
Bank of Greece (Grekland) 2,0332 220 094 043,74
Banco de España (Spanien) 8,8409 957 028 050,02
Banque de France (Frankrike) 14,1792 1 534 899 402,41
Banca d’Italia (Italien) 12,3108 1 332 644 970,33
Central Bank of Cyprus (Cypern) 0,1513 16 378 235,70
Latvijas Banka (Lettland) 0,2821 30 537 344,94
Lietuvos bankas (Litauen) 0,4132 44 728 929,21
Banque centrale du Luxembourg (Luxemburg) 0,2030 21 974 764,35
Central Bank of Malta / Bank Ċentrali ta’ Malta (Malta) 0,0648 7 014 604,58
De Nederlandsche Bank (Nederländerna) 4,0035 433 379 158,03
Oesterreichische Nationalbank (Österrike) 1,9631 212 505 713,78
Banco de Portugal (Portugal) 1,7434 188 723 173,25
Banka Slovenije (Slovenien) 0,3455 37 400 399,43
Národná banka Slovenska (Slovakien) 0,7725 83 623 179,61
Finlands Bank (Finland) 1,2564 136 005 388,82
Totalt1 70,3915 7 619 884 851,40

ECB:s nettovinster och nettoförluster fördelas på de nationella centralbankerna i euroområdet i enlighet med artikel 33 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken:

rättsligt ramverk

Fördelning av ECB:s nettovinster och nettoförluster

33.1. ECB:s nettovinst ska fördelas enligt följande:

  1. Ett belopp som ECB-rådet bestämmer och som inte får överstiga 20 procent av nettovinsten ska avsättas till den allmänna reservfonden inom en gräns som motsvarar 100 procent av kapitalet.
  2. Återstoden av nettovinsten ska fördelas mellan ECB:s andelsägare i förhållande till deras inbetalda andelar.

33.2. Vid förlust för ECB, kan underskottet avräknas mot ECB:s allmänna reservfond och, om det behövs, efter beslut av ECB-rådet, mot de monetära inkomsterna för det aktuella räkenskapsåret i förhållande till och upp till de belopp som fördelas på de nationella centralbankerna i enlighet med artikel 32.5.

Nationella centralbanker utanför euroområdet

De nio nationella centralbankerna i EU som inte ingår i euroområdet ska betala en minimiprocentsats av sin andel av ECB:s tecknade kapital i förhållande till sitt deltagande i Europeiska centralbankssystemet, som bidrag till ECB:s driftskostnader. Sedan den 29 december 2010 utgör deras bidrag 3,75 procent av deras totala andel i ECB:s tecknade kapital. Det kapital som de nationella centralbankerna utanför euroområdet betalat in till ECB uppgår till 120 192 083,17 EUR och fördelas enligt följande:

Bidrag till ECB:s kapital från nationella centralbanker (NCB) utanför euroområdet

Nationell centralbank Fördelningsnyckel % Inbetalt kapital (€)
1) På grund av avrundningar kan totalsumman avvika från summan av posterna.
Българска народна банка (Bulgariens nationalbank) (Bulgarien) 0,8590 3 487 005,40
Česká národní banka (Tjeckien) 1,6075 6 525 449,57
Danmarks Nationalbank (Danmark) 1,4873 6 037 512,38
Hrvatska narodna banka (Kroatien) 0,6023 2 444 963,16
Magyar Nemzeti Bank (Ungern) 1,3798 5 601 129,28
Narodowy Bank Polski (Polen) 5,1230 20 796 191,71
Banca Naţională a României (Rumänien) 2,6024 10 564 124,40
Sveriges riksbank (Sverige) 2,2729 9 226 559,46
Bank of England (Storbritannien) 13,6743 55 509 147,81
Totalt1 29,6085 120 192 083,17

De nationella centralbankerna utanför euroområdet är inte berättigade att få del av vinster som ECB genererar och behöver inte heller bidra till att täcka ECB:s eventuella förluster.