Teckning av kapital

Senast uppdaterad den 1 januari 2019

ECB:s kapital uppgår till 10 825 007 069,61 EUR och kommer från de nationella centralbankerna i Europeiska unionen (EU).

Dessa kapitalandelar beräknas med hjälp av en fördelningsnyckel och består till lika delar av respektive lands andel av EU:s totala invånarantal och av BNP. ECB justerar andelarna vart femte år och om antalet nationella centralbanker som bidrar till ECB:s kapital ändras.  Justeringen görs baserat på uppgifter från Europeiska kommissionen.

Sedan starten av etapp tre av Ekonomiska och monetära unionen den 1 januari 1999 har fördelningsnyckeln ändrats sju gånger. Femårsuppdateringar gjordes den 1 januari 2004, den 1 januari 2009, den 1 januari 2014 och den 1 januari 2019. Ytterligare ändringar gjordes den 1 maj 2004 när Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern gick med i EU samt den 1 januari 2007 när Bulgarien och Rumänien gick med i EU och även den 1 juli 2013 när Kroatien gick med i EU.

Nationella centralbanker i euroområdet

De fullt inbetalda andelarna för euroområdets nationella centralbanker till ECB:s tecknade kapital är totalt 7 536 110 121,69 EUR. Detta belopp fördelar sig enligt följande:

Bidrag till ECB:s kapital från nationella centralbanker i euroområdet

Nationell centralbank Fördelningsnyckel % Inbetalt kapital (€)
1) På grund av avrundningar kan totalsumman avvika från summan av posterna.
Banque nationale de Belgique / Nationale Bank van België (Belgien) 2,5280 273 656 178,72
Deutsche Bundesbank (Tyskland) 18,3670 1 988 229 048,48
Eesti Pank (Estland) 0,1968 21 303 613,91
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Irland) 1,1754 127 237 133,10
Bank of Greece (Grekland) 1,7292 187 186 022,25
Banco de España (Spanien) 8,3391 902 708 164,54
Banque de France (Frankrike) 14,2061 1 537 811 329,32
Banca d’Italia (Italien) 11,8023 1 277 599 809,38
Central Bank of Cyprus (Cypern) 0,1503 16 269 985,63
Latvijas Banka (Lettland) 0,2731 29 563 094,31
Lietuvos bankas (Litauen) 0,4059 43 938 703,70
Banque centrale du Luxembourg (Luxemburg) 0,2270 24 572 766,05
Central Bank of Malta / Bank Ċentrali ta’ Malta (Malta) 0,0732 7 923 905,17
De Nederlandsche Bank (Nederländerna) 4,0677 440 328 812,57
Oesterreichische Nationalbank (Österrike) 2,0325 220 018 268,69
Banco de Portugal (Portugal) 1,6367 177 172 890,71
Banka Slovenije (Slovenien) 0,3361 36 382 848,76
Národná banka Slovenska (Slovakien) 0,8004 86 643 356,59
Finlands Bank (Finland) 1,2708 137 564 189,84
Totalt1 69,6176 7 536 110 121,69

ECB:s nettovinster och nettoförluster fördelas på de nationella centralbankerna i euroområdet i enlighet med artikel 33 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken:

Rättslig ram

Fördelning av ECB:s resultat

33.1. ECB:s nettovinst ska fördelas enligt följande:

  1. Ett belopp som ECB-rådet bestämmer, och som inte får överstiga 20 % av nettovinsten, ska avsättas till den allmänna reservfonden inom en gräns som motsvarar 100 % av kapitalet.
  2. Återstoden av nettovinsten ska fördelas mellan ECB:s andelsägare i förhållande till deras inbetalda andelar.

33.2. Skulle ECB redovisa en förlust kan underskottet avräknas mot ECB:s allmänna reservfond och, om det behövs och efter beslut av ECB-rådet, mot de monetära inkomsterna för det ifrågavarande räkenskapsåret i förhållande till och upp till de belopp som fördelas på de nationella centralbankerna i enlighet med artikel 32.5.

Nationella centralbanker utanför euroområdet

De nio nationella centralbanker i EU som inte ingår i euroområdet ska betala en minimiprocentsats av sin andel av ECB:s tecknade kapital i förhållande till sitt deltagande i Europeiska centralbankssystemet, som bidrag till ECB:s driftskostnader. Sedan den 29 december 2010 utgör deras bidrag 3,75 procent av deras totala andel i ECB:s tecknade kapital. Det kapital som de nationella centralbankerna utanför euroområdet betalat in till ECB uppgår till 123 333 635,55 och fördelas enligt följande:

Bidrag till ECB:s kapital från nationella centralbanker (NCB) utanför euroområdet

Nationell centralbank Fördelningsnyckel % Inbetalt kapital (€)
1) På grund av avrundningar kan totalsumman avvika från summan av posterna.
Българска народна банка (Bulgariens nationalbank) (Bulgarien) 0,8511 3 454 936,32
Česká národní banka (Tjeckien) 1,6172 6 564 825,54
Danmarks Nationalbank (Danmark) 1,4986 6 083 383,35
Hrvatska narodna banka (Kroatien) 0,5673 2 302 884,94
Magyar Nemzeti Bank (Ungern) 1,3348 5 418 457,29
Narodowy Bank Polski (Polen) 5,2068 21 136 367,55
Banca Naţională a României (Rumänien) 2,4470 9 933 297,11
Sveriges riksbank (Sverige) 2,5222 10 238 562,31
Bank of England (Storbritannien) 14,3374 58 200 921,14
Totalt1 30,3824 123 333 635,55

De nationella centralbankerna utanför euroområdet är inte berättigade att få del av ECB:s vinster och behöver inte heller bidra till att täcka ECB:s eventuella förluster.

Pressmeddelande