Menu

Vpis kapitala

Zadnja posodobitev: 30. januar 2020

Kapital ECB prihaja iz nacionalnih centralnih bank vseh držav članic EU in znaša 10.825.007.069,61 EUR.

Delež vsake od bank se izračuna s pomočjo ključa, ki odraža odstotek države v celotnem prebivalstvu in bruto domačem proizvodu EU. Ti dve merili imata enako utež. ECB prilagodi deleže vsakih pet let oziroma vsakič, ko se spremeni število nacionalnih centralnih bank, ki prispevajo h kapitalu ECB. To so nacionalne centralne banke držav, ki so članice EU. Pri tem uporabi podatke, ki jih dobi od Evropske komisije.

Od začetka tretje faze ekonomske in monetarne unije 1. januarja 1999 se je kapitalski ključ spremenil osemkrat: petletne prilagoditve so bile opravljene 1. januarja 2004, 1. januarja 2009, 1. januarja 2014 in 1. januarja 2019, vmesne spremembe pa 1. maja 2004 (ko so se EU pridružili Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija), 1. januarja 2007 (ko sta se EU pridružili Bolgarija in Romunija), 1. julija 2013 (ko se je EU pridružila Hrvaška) in 1. februarja 2020 (po izstopu Združenega kraljestva iz EU).

Nacionalne centralne banke v euroobmočju

V celoti vplačani vpisi nacionalnih centralnih bank euroobmočja v kapital ECB skupaj znašajo 7.583.649.493,38 EUR. Deleži so naslednji:

Vložek nacionalnih centralnih bank euroobmočja v kapital ECB(1)

Nacionalna centralna banka Kapitalski ključ (%) Vplačani kapital (EUR)

(1) Nacionalne centralne banke euroobmočja bodo povečani vpis kapitala, ki je nastal zaradi izstopa centralne banke Bank of England iz Evropskega sistema centralnih bank, v celoti vplačale v dveh letnih obrokih ob koncu leta 2021 in ob koncu leta 2022 (glej sporočilo ECB za javnost, ki je bilo na spletnem mestu ECB objavljeno 30. januarja 2020).
(2) Zaradi zaokroževanja je mogoče, da vrednost v vrstici »skupaj« ni enaka vsoti vseh prikazanih številk.
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgija) 2,9630 276.290.916,71
Deutsche Bundesbank (Nemčija) 21,4394 1.999.160.134,91
Eesti Pank (Estonija) 0,2291 21.362.892,01
Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann (Irska) 1,3772 128.419.794,29
Bank of Greece (Grčija) 2,0117 187.585.027,73
Banco de España (Španija) 9,6981 904.318.913,05
Banque de France (Francija) 16,6108 1.548.907.579,93
Banca d'Italia (Italija) 13,8165 1.288.347.435,28
Central Bank of Cyprus (Ciper) 0,1750 16.318.228,29
Latvijas Banka (Latvija) 0,3169 29.549.980,26
Lietuvos bankas (Litva) 0,4707 43.891.371,75
Banque centrale du Luxembourg (Luksemburg) 0,2679 24.980.876,34
Bank Ċentrali ta` Malta / Central Bank of Malta (Malta) 0,0853 7.953.970,70
De Nederlandsche Bank (Nizozemska) 4,7662 444.433.941,02
Oesterreichische Nationalbank (Avstrija) 2,3804 221.965.203,55
Banco de Portugal (Portugalska) 1,9035 177.495.700,29
Banka Slovenije (Slovenija) 0,3916 36.515.532,56
Národná banka Slovenska (Slovaška) 0,9314 86.850.273,32
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finska) 1,4939 139.301.721,39
Skupaj(2) 81,3286 7.583.649.493,38

Čisti dobiček in izguba ECB se med nacionalne centralne banke euroobmočja razporedita v skladu s členom 33 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke:

Pravni okvir

Razporeditev čistega dobička in izgube ECB

33.1. Čisti dobiček ECB se prenese po naslednjem zaporedju:

  1. znesek, ki ga določi Svet ECB in ki ne sme presegati 20% čistega dobička, se prenese v splošni rezervni sklad največ do višine, ki je enaka 100% kapitala;
  2. preostali čisti dobiček se razdeli med delničarje ECB sorazmerno z njihovimi vplačanimi deleži.

33.2. Če ima ECB izgubo, se primanjkljaj pokrije iz splošnega rezervnega sklada ECB in po potrebi na podlagi odločitve Sveta ECB iz denarnih prihodkov v določenem poslovnem letu sorazmerno z višino in do višine zneskov, porazdeljenih nacionalnim centralnim bankam v skladu s členom 32.5.

Nacionalne centralne banke zunaj euroobmočja

Nacionalne centralne banke osmih držav članic EU zunaj euroobmočja morajo za pokritje operativnih stroškov, ki jih ima ECB v zvezi z njihovim sodelovanjem v Evropskem sistemu centralnih bank (ESCB), vplačati majhen odstotek svojega deleža v vpisanem kapitalu ECB. Od 29. decembra 2010 njihovi prispevki predstavljajo 3,75% njihovega skupnega deleža v vpisanem kapitalu. Vplačani kapital nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja znaša 75.794.263,89 EUR. Deleži so naslednji:

Vložek nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja v kapital ECB

Nacionalna centralna banka Kapitalski ključ (%) Vplačani kapital (EUR)
(1) Zaradi zaokroževanja je mogoče, da vrednost v vrstici »skupaj« ni enaka vsoti vseh prikazanih številk.
Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (Bolgarija) 0,9832 3.991.180,11
Česká národní banka (Češka) 1,8794 7.629.194,36
Danmarks Nationalbank (Danska) 1,7591 7.140.851,23
Hrvatska narodna banka (Hrvaška) 0,6595 2.677.159,56
Magyar Nemzeti Bank (Madžarska) 1,5488 6.287.164,11
Narodowy Bank Polski (Poljska) 6,0335 24.492.255,06
Banca Naţională a României (Romunija) 2,8289 11.483.573,44
Sveriges riksbank (Švedska) 2,9790 12.092.886,02
Skupaj(1) 18,6714 75.794.263,89

Nacionalne centralne banke držav članic zunaj euroobmočja niso upravičene do udeležbe v razdeljivem dobičku ECB niti niso dolžne financirati morebitnih izgub ECB.

Sporočila za javnost