Vpis kapitala

Zadnja sprememba: 1. januar 2019

Kapital ECB prihaja iz nacionalnih centralnih bank vseh držav članic EU in znaša 10.825.007.069,61 EUR.

Delež vsake od bank se izračuna s pomočjo ključa, ki odraža odstotek države v celotnem prebivalstvu in bruto domačem proizvodu EU. Ti dve merili imata enako utež. ECB prilagodi deleže vsakih pet let oziroma vsakič, ko se spremeni število centralnih bank, ki prispevajo h kapitalu ECB. To so centralne banke držav članic EU. Pri tem se uporabijo podatki, ki jih zagotovi Evropska komisija.

Od začetka tretje faze ekonomske in monetarne unije 1. januarja 1999 se je kapitalski ključ spremenil sedemkrat: petletne prilagoditve so bile opravljene 1. januarja 2004, 1. januarja 2009, 1. januarja 2014 in 1. januarja 2019, vmesne spremembe pa 1. maja 2004 (ko so se EU pridružili Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija), 1. januarja 2007 (ko sta se EU pridružili Bolgarija in Romunija) in 1. julija 2013 (ko se je EU pridružila Hrvaška).

Nacionalne centralne banke v euroobmočju

V celoti vplačani vpisi nacionalnih centralnih bank euroobmočja v kapital ECB skupaj znašajo 7.536.110.121,69 EUR. Deleži so naslednji:

Vložek nacionalnih centralnih bank euroobmočja v kapital ECB

Nacionalna centralna banka Kapitalski ključ (%) Vplačani kapital (EUR)
1) Zaradi zaokroževanja se seštevki ne ujemajo nujno z vsoto vseh prikazanih številk.
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgija) 2,5280 273.656.178,72
Deutsche Bundesbank (Nemčija) 18,3670 1.988.229.048,48
Eesti Pank (Estonija) 0,1968 21.303.613,91
Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann (Irska) 1,1754 127.237.133,10
Bank of Greece (Grčija) 1,7292 187.186.022,25
Banco de España (Španija) 8,3391 902.708.164,54
Banque de France (Francija) 14,2061 1.537.811.329,32
Banca d'Italia (Italija) 11,8023 1.277.599.809,38
Central Bank of Cyprus (Ciper) 0,1503 16.269.985,63
Latvijas Banka (Latvija) 0,2731 29.563.094,31
Lietuvos bankas (Litva) 0,4059 43.938.703,70
Banque centrale du Luxembourg (Luksemburg) 0,2270 24.572.766,05
Bank Ċentrali ta` Malta / Central Bank of Malta (Malta) 0,0732 7.923.905,17
De Nederlandsche Bank (Nizozemska) 4,0677 440.328.812,57
Oesterreichische Nationalbank (Avstrija) 2,0325 220.018.268,69
Banco de Portugal (Portugalska) 1,6367 177.172.890,71
Banka Slovenije (Slovenija) 0,3361 36.382.848,76
Národná banka Slovenska (Slovaška) 0,8004 86.643.356,59
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finska) 1,2708 137.564.189,84
Skupaj1 69,6176 7.536.110.121,69

Čisti dobiček in izguba ECB se med nacionalne centralne banke euroobmočja razporedita v skladu s členom 33 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke:

Pravni okvir

Razporeditev čistega dobička in izgube ECB

33.1. Čisti dobiček ECB se prenese po naslednjem zaporedju:

  1. znesek, ki ga določi Svet ECB in ki ne sme presegati 20% čistega dobička, se prenese v splošni rezervni sklad največ do višine, ki je enaka 100% kapitala;
  2. preostali čisti dobiček se razdeli med delničarje ECB sorazmerno z njihovimi vplačanimi deleži.

33.2. Če ima ECB izgubo, se primanjkljaj pokrije iz splošnega rezervnega sklada ECB in po potrebi na podlagi odločitve Sveta ECB iz denarnih prihodkov v določenem poslovnem letu sorazmerno z višino in do višine zneskov, porazdeljenih nacionalnim centralnim bankam v skladu s členom 32.5.

Nacionalne centralne banke zunaj euroobmočja

Nacionalne centralne banke devetih držav članic EU zunaj euroobmočja morajo za pokritje operativnih stroškov, ki jih ima ECB v zvezi z njihovim sodelovanjem v Evropskem sistemu centralnih bank (ESCB), vplačati majhen odstotek svojega deleža v vpisanem kapitalu ECB. Od 29. decembra 2010 njihovi prispevki predstavljajo 3,75% njihovega celotnega deleža v vpisanem kapitalu. Vplačani kapital nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja znaša 123.333.635,55 EUR. Deleži so naslednji:

Vložek nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja v kapital ECB

Nacionalna centralna banka Kapitalski ključ (%) Vplačani kapital (EUR)
1) Zaradi zaokroževanja se seštevki ne ujemajo nujno z vsoto vseh prikazanih številk.
Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (Bolgarija) 0,8511 3.454.936,32
Česká národní banka (Češka) 1,6172 6.564.825,54
Danmarks Nationalbank (Danska) 1,4986 6.083.383,35
Hrvatska narodna banka (Hrvaška) 0,5673 2.302.884,94
Magyar Nemzeti Bank (Madžarska) 1,3348 5.418.457,29
Narodowy Bank Polski (Poljska) 5,2068 21.136.367,55
Banca Naţională a României (Romunija) 2,4470 9.933.297,11
Sveriges riksbank (Švedska) 2,5222 10.238.562,31
Bank of England (Združeno kraljestvo) 14,3374 58.200.921,14
Skupaj1 30,3824 123.333.635,55

Nacionalne centralne banke držav članic zunaj euroobmočja niso upravičene do udeležbe v razdeljivem dobičku ECB niti niso dolžne financirati morebitnih izgub ECB.

Sporočilo za javnost