Menu

Upisování kapitálu

Poslední aktualizace 30. ledna 2020

Základní kapitál ECB pochází od národních centrálních bank (NCB) všech členských států EU a činí 10 825 007 069,61 EUR.

Podíly NCB na tomto základním kapitálu se vypočítávají podle klíče, který odráží podíl daného státu na celkovém počtu obyvatel a hrubém domácím produktu EU. Tyto dva rozhodující faktory mají stejnou váhu. ECB upravuje tyto podíly každých pět let a dále také pokaždé, když se změní počet NCB, které přispívají k základnímu kapitálu ECB. Jsou jimi NCB zemí, které jsou členskými státy EU. Úprava se provádí na základě údajů poskytnutých Evropskou komisí.

Od zahájení třetí etapy Hospodářské a měnové unie 1. ledna 1999 se klíč pro upisování základního kapitálu měnil osmkrát: aktualizace vždy po pěti letech byly provedeny 1. ledna 2004, 1. ledna 2009, 1. ledna 2014 a 1. ledna 2019; další změny byly provedeny 1. května 2004 (kdy k EU přistoupily Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko), 1. ledna 2007 (kdy k EU přistoupily Bulharsko a Rumunsko), 1. července 2013 (kdy k EU přistoupilo Chorvatsko) a 1. února 2020 (po vystoupení Spojeného království z EU).

Národní centrální banky zemí eurozóny

Splacené podíly NCB zemí eurozóny na základním kapitálu ECB činí 7 583 649 493,38 EUR a člení se takto:

Podíly NCB zemí eurozóny na základním kapitálu ECB(1)

Národní centrální banka Klíč pro upisování zákl. kapitálu (v %) Splacený zákl. kapitál (v EUR)

1) NCB zemí eurozóny splatí v plné výši svůj zvýšený podíl v důsledku odchodu Bank of England z Evropského systému centrálních bank ve dvou ročních splátkách na konci roku 2021 a 2022 (viz Tisková zpráva ECB zveřejněná 30. ledna 2020 na internetových stránkách ECB).
2) V důsledku zaokrouhlování nemusí konečný součet odpovídat úhrnu všech uvedených hodnot.
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgie) 2,9630 276 290 916,71
Deutsche Bundesbank (Německo) 21,4394 1 999 160 134,91
Eesti Pank (Estonsko) 0,2291 21 362 892,01
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Irsko) 1,3772 128 419 794,29
Bank of Greece (Řecko) 2,0117 187 585 027,73
Banco de España (Španělsko) 9,6981 904 318 913,05
Banque de France (Francie) 16,6108 1 548 907 579,93
Banca d’Italia (Itálie) 13,8165 1 288 347 435,28
Central Bank of Cyprus (Kypr) 0,1750 16 318 228,29
Latvijas Banka (Lotyšsko) 0,3169 29 549 980,26
Lietuvos bankas (Litva) 0,4707 43 891 371,75
Banque centrale du Luxembourg (Lucembursko) 0,2679 24 980 876,34
Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta (Malta) 0,0853 7 953 970,70
De Nederlandsche Bank (Nizozemsko) 4,7662 444 433 941,02
Oesterreichische Nationalbank (Rakousko) 2,3804 221 965 203,55
Banco de Portugal (Portugalsko) 1,9035 177 495 700,29
Banka Slovenije (Slovinsko) 0,3916 36 515 532,56
Národná banka Slovenska (Slovensko) 0,9314 86 850 273,32
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finsko) 1,4939 139 301 721,39
Celkem2) 81,3286 7 583 649 493,38

Čistý zisk a ztráta ECB se rozdělují mezi NCB zemí eurozóny v souladu s článkem 33 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky:

Právní rámec

Rozdělení čistého zisku a úhrada ztráty ECB

33.1. Čistý zisk ECB bude převeden v tomto pořadí:

  1. částka, kterou určí Rada guvernérů a jež nesmí překročit 20 % čistého zisku, se převede do všeobecného rezervního fondu až do výše 100 % základního kapitálu;
  2. zbývající čistý zisk se rozděluje podílníkům ECB v poměru k jejich splaceným podílům.

33.2. Zaznamená-li ECB ztrátu, může být schodek vyrovnán ze všeobecného rezervního fondu ECB, a bude-li to nezbytné, na základě rozhodnutí Rady guvernérů z měnových příjmů příslušného účetního roku, a to poměrně až do výše částek přidělených národním centrálním bankám podle článku 32.5 statutu ESCB.

Národní centrální banky mimo země eurozóny

Osm národních centrálních bank (NCB) zemí EU mimo eurozónu je povinno přispívat na provozní náklady vzniklé ECB v souvislosti s jejich účastí na Evropském systému centrálních bank splacením malé procentní části svého podílu na upsaném základním kapitálu ECB. Od 29. prosince 2010 představují tyto příspěvky 3,75 % jejich celkového podílu na upsaném základním kapitálu. Základní kapitál splacený ECB národními centrálními bankami zemí mimo eurozónu činí 75 794 263,89 EUR a člení se takto:

Podíly NCB zemí mimo eurozónu na základním kapitálu ECB

Národní centrální banka Klíč pro upisování zákl. kapitálu (v %) Splacený zákl. kapitál (v EUR)
1) V důsledku zaokrouhlování nemusí konečný součet odpovídat úhrnu všech uvedených hodnot.
Българска народна банка (Bulharská národní banka) (Bulharsko) 0,9832 3 991 180,11
Česká národní banka (Česká republika) 1,8794 7 629 194,36
Danmarks Nationalbank (Dánsko) 1,7591 7 140 851,23
Hrvatska narodna banka (Chorvatsko) 0,6595 2 677 159,56
Magyar Nemzeti Bank (Maďarsko) 1,5488 6 287 164,11
Narodowy Bank Polski (Polsko) 6,0335 24 492 255,06
Banca Naţională a României (Rumunsko) 2,8289 11 483 573,44
Sveriges Riksbank (Švédsko) 2,9790 12 092 886,02
Celkem1) 18,6714 75 794 263,89

NCB zemí mimo eurozónu nemají právo na podíl na zisku ECB k rozdělení, ani povinnost financovat případné ztráty ECB.

Tiskové zprávy