European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Upisování kapitálu

Poslední aktualizace 29. prosince 2021

Základní kapitál ECB pochází od národních centrálních bank (NCB) všech členských států EU a činí 10 825 007 069,61 EUR.

Podíly NCB na tomto základním kapitálu se vypočítávají podle klíče, který odráží podíl daného státu na celkovém počtu obyvatel a hrubém domácím produktu EU. Tyto dva rozhodující faktory mají stejnou váhu. ECB upravuje tyto podíly každých pět let a dále také pokaždé, když se změní počet NCB, které přispívají k základnímu kapitálu ECB. Jsou jimi NCB zemí, které jsou členskými státy EU. Úprava se provádí na základě údajů poskytnutých Evropskou komisí. Poslední úprava proběhla 1. února 2020 po vystoupení Spojeného království z EU.1

Národní centrální banky zemí eurozóny

Splacené podíly NCB zemí eurozóny na základním kapitálu ECB činí 8 193 738 096,55 EUR a člení se takto:

Podíly NCB zemí eurozóny na základním kapitálu ECB(2)
Národní centrální banka Klíč pro upisování zákl. kapitálu (v %) Splacený zákl. kapitál (v EUR)
1) Od zahájení třetí etapy Hospodářské a měnové unie 1. ledna 1999 se klíč pro upisování základního kapitálu měnil osmkrát: aktualizace vždy po pěti letech byly provedeny 1. ledna 2004, 1. ledna 2009, 1. ledna 2014 a 1. ledna 2019; další změny byly provedeny 1. května 2004 (kdy k EU přistoupily Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko), 1. ledna 2007 (kdy k EU přistoupily Bulharsko a Rumunsko), 1. července 2013 (kdy k EU přistoupilo Chorvatsko) a 1. února 2020 (po vystoupení Spojeného království z EU).
2) Zvýšené podíly národních centrálních bank zemí eurozóny v důsledku odchodu Bank of England z Evropského systému centrálních bank byly rozděleny do dvou ročních splátek (viz tisková zpráva ECB zveřejněná 30. ledna 2020 na internetových stránkách ECB). První z těchto dvou splátek byla splacena 29. prosince 2021, zbývající je splatná 28. prosince 2022.
3) V důsledku zaokrouhlování nemusí konečný součet odpovídat úhrnu všech uvedených hodnot.
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgie) 2,9630 298 517 938,09
Deutsche Bundesbank (Německo) 21,4394 2 159 988 350,30
Eesti Pank (Estonsko) 0,2291 23 081 491,61
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Irsko) 1,3772 138 750 895,83
Bank of Greece (Řecko) 2,0117 202 675 847,48
Banco de España (Španělsko) 9,6981 977 069 461,84
Banque de France (Francie) 16,6108 1 673 513 927,13
Banca d’Italia (Itálie) 13,8165 1 391 992 268,53
Central Bank of Cyprus (Kypr) 0,1750 17 630 995,33
Latvijas Banka (Lotyšsko) 0,3169 31 927 213,83
Lietuvos bankas (Litva) 0,4707 47 422 340,02
Banque centrale du Luxembourg (Lucembursko) 0,2679 26 990 535,14
Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta (Malta) 0,0853 8 593 850,87
De Nederlandsche Bank (Nizozemsko) 4,7662 480 187 713,99
Oesterreichische Nationalbank (Rakousko) 2,3804 239 821 835,92
Banco de Portugal (Portugalsko) 1,9035 191 774 854,93
Banka Slovenije (Slovinsko) 0,3916 39 453 130,12
Národná banka Slovenska (Slovensko) 0,9314 93 837 194,59
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finsko) 1,4939 150 508 251,00
Celkem3) 81,3286 8 193 738 096,55

Klíč Eurosystému pro upisování základního kapitálu

Klíčem Eurosystému pro upisování základního kapitálu se řídí například nákupy v rámci programů ECB na nákup cenných papírů, protože se vztahuje pouze na národní centrální banky eurozóny.

Klíč Eurosystému pro upisování základního kapitálu 1. února 2020 a 1. ledna 2019

Podíly NCB zemí eurozóny na základním kapitálu ECB(4)
Země Klíč Eurosystému 1. února 2020 Klíč Eurosystému 1. ledna 2019
% %
4) Celkový výsledek nemusí souhlasit z důvodu zaokrouhlování.
Belgie 3,6432 3,6313
Bulharsko    
Česká republika    
Dánsko    
Německo 26,3615 26,3827
Estonsko 0,2817 0,2827
Irsko 1,6934 1,6884
Řecko 2,4735 2,4839
Španělsko 11,9246 11,9784
Francie 20,4243 20,4059
Chorvatsko    
Itálie 16,9885 16,9530
Kypr 0,2152 0,2159
Lotyšsko 0,3897 0,3923
Litva 0,5788 0,5830
Lucembursko 0,3294 0,3261
Maďarsko    
Malta 0,1049 0,1051
Nizozemsko 5,8604 5,8429
Rakousko 2,9269 2,9195
Polsko    
Portugalsko 2,3405 2,3510
Rumunsko    
Slovinsko 0,4815 0,4828
Slovensko 1,1452 1,1497
Finsko 1,8369 1,8254
Švédsko    
Celkem 100,0000 100,0000

Rozdělení čistého zisku a úhrada ztráty ECB

Čistý zisk a ztráta ECB se rozdělují mezi NCB zemí eurozóny v souladu s článkem 33 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky:

33.1. Čistý zisk ECB bude převeden v tomto pořadí:

  1. částka, kterou určí Rada guvernérů a jež nesmí překročit 20 % čistého zisku, se převede do všeobecného rezervního fondu až do výše 100 % základního kapitálu;
  2. zbývající čistý zisk se rozděluje podílníkům ECB v poměru k jejich splaceným podílům.

33.2. Zaznamená-li ECB ztrátu, může být schodek vyrovnán ze všeobecného rezervního fondu ECB, a bude-li to nezbytné, na základě rozhodnutí Rady guvernérů z měnových příjmů příslušného účetního roku, a to poměrně až do výše částek přidělených národním centrálním bankám podle článku 32.5 statutu ESCB.

Národní centrální banky mimo země eurozóny

Osm národních centrálních bank (NCB) zemí EU mimo eurozónu je povinno přispívat na provozní náklady vzniklé ECB v souvislosti s jejich účastí na Evropském systému centrálních bank splacením malé procentní části svého podílu na upsaném základním kapitálu ECB. Od 29. prosince 2010 představují tyto příspěvky 3,75 % jejich celkového podílu na upsaném základním kapitálu. Základní kapitál splacený ECB národními centrálními bankami zemí mimo eurozónu činí 75 794 263,89 EUR a člení se takto:

Podíly NCB zemí mimo eurozónu na základním kapitálu ECB
Národní centrální banka Klíč pro upisování zákl. kapitálu (v %) Splacený zákl. kapitál (v EUR)
5) V důsledku zaokrouhlování nemusí konečný součet odpovídat úhrnu všech uvedených hodnot.
Българска народна банка (Bulharská národní banka) (Bulharsko) 0,9832 3 991 180,11
Česká národní banka (Česká republika) 1,8794 7 629 194,36
Danmarks Nationalbank (Dánsko) 1,7591 7 140 851,23
Hrvatska narodna banka (Chorvatsko) 0,6595 2 677 159,56
Magyar Nemzeti Bank (Maďarsko) 1,5488 6 287 164,11
Narodowy Bank Polski (Polsko) 6,0335 24 492 255,06
Banca Naţională a României (Rumunsko) 2,8289 11 483 573,44
Sveriges Riksbank (Švédsko) 2,9790 12 092 886,02
Celkem5) 18,6714 75 794 263,89

NCB zemí mimo eurozónu nemají právo na podíl na zisku ECB k rozdělení, ani povinnost financovat případné ztráty ECB.

VIZ TAKÉ

Související informace

Všechny stránky v této části