Upisování kapitálu

Poslední aktualizace 1. ledna 2019

Základní kapitál ECB pochází od národních centrálních bank (NCB) všech členských států EU a činí 10 825 007 069,61 EUR.

Podíly NCB na tomto základním kapitálu se vypočítávají podle klíče, který odráží podíl daného státu na celkovém počtu obyvatel a hrubém domácím produktu EU. Tyto dva rozhodující faktory mají stejnou váhu. ECB upravuje podíly jednou za pět let a kdykoli dojde ke změně v počtu NCB, které přispívají do základního kapitálu ECB. Jedná se o NCB členských států EU. Úprava se provádí na základě údajů poskytnutých Evropskou komisí.

Od zahájení třetí etapy Hospodářské a měnové unie 1. ledna 1999 se klíč pro upisování základního kapitálu měnil sedmkrát: aktualizace po pěti letech byla provedena 1. ledna 2004, 1. ledna 2009, 1. ledna 2014 a 1. ledna 2019; další změny byly provedeny 1. května 2004 (kdy k EU přistoupily Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko), 1. ledna 2007 (kdy k EU přistoupily Bulharsko a Rumunsko) a 1. července 2013 (kdy k EU přistoupilo Chorvatsko).

Národní centrální banky zemí eurozóny

Plně splacené podíly NCB zemí eurozóny na základním kapitálu ECB činí 7 536 110 121,69 EUR.

Podíly NCB zemí eurozóny na základním kapitálu ECB

Národní centrální banka Klíč pro upisování zákl. kapitálu (v %) Splacený zákl. kapitál (v EUR)
1) V důsledku zaokrouhlování nemusí konečný součet odpovídat úhrnu všech uvedených hodnot.
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgie) 2,5280 273 656 178,72
Deutsche Bundesbank (Německo) 18,3670 1 988 229 048,48
Eesti Pank (Estonsko) 0,1968 21 303 613,91
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Irsko) 1,1754 127 237 133,10
Bank of Greece (Řecko) 1,7292 187 186 022,25
Banco de España (Španělsko) 8,3391 902 708 164,54
Banque de France (Francie) 14,2061 1 537 811 329,32
Banca d’Italia (Itálie) 11,8023 1 277 599 809,38
Central Bank of Cyprus (Kypr) 0,1503 16 269 985,63
Latvijas Banka (Lotyšsko) 0,2731 29 563 094,31
Lietuvos bankas (Litva) 0,4059 43 938 703,70
Banque centrale du Luxembourg (Lucembursko) 0,2270 24 572 766,05
Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta (Malta) 0,0732 7 923 905,17
De Nederlandsche Bank (Nizozemsko) 4,0677 440 328 812,57
Oesterreichische Nationalbank (Rakousko) 2,0325 220 018 268,69
Banco de Portugal (Portugalsko) 1,6367 177 172 890,71
Banka Slovenije (Slovinsko) 0,3361 36 382 848,76
Národná banka Slovenska (Slovensko) 0,8004 86 643 356,59
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finsko) 1,2708 137 564 189,84
Celkem1 69,6176 7 536 110 121,69

Čistý zisk a ztráta ECB se rozdělují mezi NCB zemí eurozóny v souladu s článkem 33 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky:

Právní rámec

Rozdělení čistého zisku a úhrada ztráty ECB

33.1. Čistý zisk ECB bude převeden v tomto pořadí:

  1. částka, kterou určí Rada guvernérů a jež nesmí překročit 20 % čistého zisku, se převede do všeobecného rezervního fondu až do výše 100 % základního kapitálu;
  2. zbývající čistý zisk se rozděluje podílníkům ECB v poměru k jejich splaceným podílům.

33.2. Zaznamená-li ECB ztrátu, může být schodek vyrovnán ze všeobecného rezervního fondu ECB, a bude-li to nezbytné, na základě rozhodnutí Rady guvernérů z měnových příjmů příslušného účetního roku, a to poměrně až do výše částek přidělených národním centrálním bankám podle článku 32.5 statutu ESCB.

Národní centrální banky mimo země eurozóny

Devět národních centrálních bank (NCB) zemí EU mimo eurozónu je povinno přispívat na provozní náklady vzniklé ECB v souvislosti s jejich účastí na Evropském systému centrálních bank splacením malé procentní části svého podílu na upsaném základním kapitálu ECB. Od 29. prosince 2010 představují tyto příspěvky 3,75 % jejich celkového podílu na upsaném základním kapitálu ECB. Základní kapitál splacený ECB národními centrálními bankami zemí mimo eurozónu činí 123 333 635,55 EUR a člení se takto:

Podíly NCB zemí mimo eurozónu na základním kapitálu ECB

Národní centrální banka Klíč pro upisování zákl. kapitálu (v %) Splacený zákl. kapitál (v EUR)
1) V důsledku zaokrouhlování nemusí konečný součet odpovídat úhrnu všech uvedených hodnot.
Българска народна банка (Bulharská národní banka) (Bulharsko) 0,8511 3 454 936,32
Česká národní banka (Česká republika) 1,6172 6 564 825,54
Danmarks Nationalbank (Dánsko) 1,4986 6 083 383,35
Hrvatska narodna banka (Chorvatsko) 0,5673 2 302 884,94
Magyar Nemzeti Bank (Maďarsko) 1,3348 5 418 457,29
Narodowy Bank Polski (Polsko) 5,2068 21 136 367,55
Banca Naţională a României (Rumunsko) 2,4470 9 933 297,11
Sveriges Riksbank (Švédsko) 2,5222 10 238 562,31
Bank of England (Spojené království) 14,3374 58 200 921,14
Celkem1 30,3824 123 333 635,55

NCB zemí mimo eurozónu nemají právo na podíl na zisku ECB k rozdělení, ani povinnost financovat případné ztráty ECB.

Tisková zpráva