Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Řízení klimatických rizik

Klimatická rizika měříme, řídíme a sledujeme, abychom udržovali stabilitu cen a bezpečnost bank. Rovněž se zabýváme vztahem mezi přírodou, naší ekonomikou a bankami v eurozóně.

Proč jsou klimatická a s přírodou související rizika pro ECB důležitá?

Změna klimatu a úbytek přírody a zhoršování jejího stavu ovlivňují fungování naší ekonomiky.

Dochází k tomu vlivem dvou druhů rizik:

  • fyzická rizika měnícího se klimatu, včetně častějších či závažných povětrnostních jevů, jako jsou povodně, sucha a bouře a poškození ekosystémů v důsledku úbytku opylujícího hmyzu a odlesňování
  • rizika spojená s přechodem na uhlíkově neutrální ekonomikou nebo vyplývající z regulatorních změn, které omezují využívání přírodních zdrojů

Klimatická rizika mají dopad na makroekonomické ukazatele, jako jsou inflace, hospodářský růst, finanční stabilita a transmise měnové politiky. Zároveň ovlivňují hodnotu a rizikový profil aktiv v rozvaze Eurosystému.

Je pravděpodobné, že úbytek biodiverzity a zhoršování stavu přírodních ekosystémů klimatická rizika zesílí. Tato rizika a způsob, jakým ovlivňují širší ekonomiku a finanční stabilitu, musíme podrobněji poznat. 

Změna klimatu je pro nás jakožto centrální banku a orgán dohledu důležitá.

Musíme zohlednit dopad změny klimatu na činnosti, které pro udržování cenové a finanční stability provádíme. To znamená začlenění klimatických faktorů do našich:

  • analýz a rozhodování
  • makroekonomických modelů, projekcí a scénářů
  • hodnocení finanční stability
  • analýz měnové politiky a její transmise
  • rámců pro řízení rizik

Měření a sledování těchto rizik je pro nás důležité také z hlediska bezpečnosti a odolnosti bankovního sektoru eurozóny i celého finančního systému. Naší úlohou je zajistit, aby rizika, včetně těch klimatických, byly banky schopné řádně odhalit, řídit a zveřejňovat.

Klimatická rizika musíme řídit také v našich vlastních portfoliích.

Klima a příroda jsou na sobě vzájemně závislé: změna klimatu představuje další hrozbu pro naše ekosystémy a zhoršování stavu přírody zrychluje změnu klimatu. Jako centrální banka a orgán bankovního dohledu se musíme také dále zabývat vztahem mezi klimatem, přírodou, naší ekonomikou a bankami v eurozóně.

Jakým způsobem ECB klimatická rizika řídí?

Upravujeme naše měnověpolitické operace

Zlepšujeme naše schopnosti v oblasti hodnocení rizik, včetně řízení expozic vůči klimatickým rizikům v rozvaze Eurosystému a hodnocení způsobu, jakým námi používaná úvěrová hodnocení faktory změny klimatu zohledňují. Podle potřeby zohledňujeme změnu klimatu v našem rámci provádění měnové politiky tam, kde je to vhodné, včetně našich nákupů aktiv a rámce zajištění.

Tisková zpráva

Provádíme zátěžové testování klimatických rizik a vyhodnocujeme finanční rizika související s klimatem

Zátěžové testy provádíme u rozvahy Eurosystému, dohlížených bankekonomiky jako celku. To napomáhá nám i ostatním porozumět a řídit expozici vůči klimatickým rizikům i souvisejícím systémovým rizikům pro finanční systém. Díky tomu můžeme činit informovanější rozhodnutí. Studujeme také závislost ekonomiky a finančního systému na přírodě.

Zdokonalujeme naše modelování a údaje

Zveřejnili jsme soubor ukazatelů souvisejících s klimatem, abychom zlepšili kvalitu a dostupnost údajů o klimatu. Dále průběžně zlepšujeme naše modelování s cílem vyhodnotit dopad změny klimatu, úbytku přírody a zhoršování jejího stavu na naši ekonomiku.

Ukazatele související se změnou klimatu

Zajišťujeme, aby banky klimatická rizika řídily

V rámci naší funkce jakožto orgánu bankovního dohledu zajišťujeme, aby k identifikaci, posuzování a řízení klimatických a environmentálních rizik volily banky bezpečný a obezřetný přístup a aby transparentně informovaly o rizicích, jimž jsou vystaveny.

Změna klimatu a bankovní dohled

Všechny stránky v této části