European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Řízení klimatických rizik

Klimatická rizika měříme, řídíme a sledujeme, abychom udržovali stabilitu cen a bezpečnost bank.

Proč jsou klimatická rizika pro ECB důležitá?

Změna klimatu ovlivňuje způsob, jakým naše ekonomika funguje

Dochází k tomu vlivem dvou druhů rizik:

  • fyzická rizika měnícího se klimatu, včetně častějších či závažných povětrnostních jevů, jako jsou povodně, sucha a bouře
  • přechodná rizika v důsledku přechodu k uhlíkově neutrální ekonomice

Tato rizika mají dopad na makroekonomické ukazatele, jako jsou inflace, hospodářský růst, finanční stabilita a transmise měnové politiky. Zároveň ovlivňují hodnotu a rizikový profil aktiv v rozvaze Eurosystému.

Změna klimatu je pro nás jakožto centrální banku a orgán dohledu důležitá

Musíme zohlednit vliv změny klimatu na práci, kterou pro udržování cenové a finanční stability vykonáváme. Změnu klimatu proto musíme zohlednit v našich

  • analýzách a rozhodováních

  • makroekonomických modelech, projekcích a scénářích

  • hodnoceních finanční stability

  • analýzách měnové politiky a jejím přenosu

  • rámcích pro řízení rizik

Měření a sledování těchto rizik je pro nás důležité také z hlediska zajištění bezpečnosti a odolnosti bankovního sektoru eurozóny i celého finančního systému. Naší úlohou je zajistit, aby rizika, včetně těch klimatických, byly banky schopné řádně odhalit, řídit a zveřejňovat.

Klimatická rizika musíme řídit také v našich vlastních portfoliích.

Jakým způsobem ECB klimatická rizika řídí?

Upravujeme naše měnové operace

Zlepšujeme naše schopnosti v oblasti hodnocení rizik, včetně řízení expozic vůči klimatickým rizikům v rozvaze Eurosystému a hodnocení způsobu, jakým námi používaná úvěrová hodnocení změnu klimatu zohledňují. Vliv změny klimatu zohledňujeme rovněž v našem prováděcím rámci měnové politiky tam, kde je to vhodné. To se týče našich nákupů aktiv a rámce zajištění.

Tisková zpráva

Provádíme zátěžové testování klimatických rizik a vyhodnocujeme finanční rizika související s klimatem

Zátěžové testy provádíme u rozvahy Eurosystému, dohlížených bankekonomiky jako celku. To napomáhá nám i ostatním porozumět a řídit expozici vůči klimatickým rizikům i dalším systémovým rizikům pro finanční systém. Díky tomu můžeme činit informovanější rozhodnutí.

Zdokonalujeme naše modelování a údaje

Zveřejnili jsme prvotní soubor ukazatelů souvisejících s klimatem zaměřených na zlepšení kvality a dostupnosti údajů o klimatu. Dále zlepšujeme naši metodiku modelování pro vyhodnocování dopadu změny klimatu na naši ekonomiku.

Ukazatele související s klimatem

Zajišťujeme, aby banky klimatická rizika řídily

V rámci naší funkce jakožto orgánu bankovního dohledu zajišťujeme, aby k identifikaci, posuzování a řízení klimatických a environmentálních rizik volily banky bezpečný a obezřetný přístup a aby transparentně informovaly o rizicích, jimž jsou vystaveny.

Změna klimatu a bankovní dohled

VIZ TAKÉ

Více informací

Naše klimatická opatření

Náš klimatický program podrobně rozvádí veškeré činnosti týkající se klimatu probíhající v ECB – seskupené do šesti prioritních oblastí a založené na našich třech strategických klimatických cílech.

Klimatický program ECB

Všechny stránky v této části