Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Διαχείριση των κλιματικών κινδύνων

Μετρούμε, διαχειριζόμαστε και παρακολουθούμε τους κλιματικούς κινδύνους προκειμένου να διατηρούμε τις τιμές σταθερές και τις τράπεζες ασφαλείς. Διερευνούμε επίσης τη σχέση μεταξύ της φύσης, της οικονομίας και των τραπεζών της ζώνης του ευρώ.

Γιατί οι κλιματικοί κίνδυνοι και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη φύση είναι σημαντικοί για την ΕΚΤ;

Η κλιματική αλλαγή και η απώλεια και υποβάθμιση της φύσης επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία μας

Αυτό συμβαίνει ως αποτέλεσμα δύο ειδών κινδύνου:

  • των φυσικών κινδύνων που συνεπάγεται το μεταβαλλόμενο κλίμα, συμπεριλαμβανομένων συχνότερων ή σοβαρών καιρικών φαινομένων, όπως πλημμύρες, ξηρασίες και καταιγίδες, και της καταστροφής των οικοσυστημάτων εξαιτίας της μείωσης των εντόμων επικονιαστών και της αποψίλωσης
  • των κινδύνων μετάβασης προς μια οικονομία ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα ή των κινδύνων που απορρέουν από ρυθμιστικές αλλαγές που περιορίζουν την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το κλίμα επηρεάζουν μακροοικονομικούς δείκτες όπως ο πληθωρισμός, η οικονομική ανάπτυξη, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Επηρεάζουν επίσης την αξία και το προφίλ κινδύνου των στοιχείων του ενεργητικού στον ισολογισμό του Ευρωσυστήματος.

Η απώλεια βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων πιθανόν να εντείνουν τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα. Πρέπει να αναλύσουμε αυτούς τους κινδύνους και τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζουν την ευρύτερη οικονομία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. 

Η κλιματική αλλαγή έχει σημασία για το έργο που επιτελούμε ως κεντρική τράπεζα και ως εποπτική αρχή.

Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στις εργασίες μας για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Αυτό σημαίνει ότι παράμετροι που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή πρέπει να ενσωματωθούν:

  • στην ανάλυση και τη λήψη αποφάσεών μας
  • στα μακροοικονομικά υποδείγματα, τις προβολές και τα σενάρια
  • στην αξιολόγηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
  • στην ανάλυση και τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής
  • στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων

Η μέτρηση και η παρακολούθηση αυτών των κινδύνων είναι επίσης σημαντική για εμάς για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της ευρωστίας του τραπεζικού τομέα της ζώνης του ευρώ και ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Είναι ευθύνη μας να διασφαλίζουμε ότι οι τράπεζες μπορούν να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται καταλλήλως τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, και να δημοσιοποιούν τα σχετικά στοιχεία.

Πρέπει επίσης να διαχειριζόμαστε τους κλιματικούς κινδύνους στα χαρτοφυλάκιά μας.

Το κλίμα και η φύση έχουν μια σχέση αλληλεξάρτησης: η κλιματική αλλαγή θέτει μια επιπλέον απειλή για τα οικοσυστήματά μας και η υποβάθμιση της φύσης επιταχύνει την κλιματική αλλαγή. Ως κεντρική τράπεζα και εποπτική αρχή, θα πρέπει επίσης να διερευνήσουμε περαιτέρω τη σχέση μεταξύ του κλίματος, της φύσης, της οικονομίας και των τραπεζών της ζώνης του ευρώ.

Τι κάνει η ΕΚΤ για τη διαχείριση των κλιματικών κινδύνων;

Προσαρμόζουμε τις πράξεις νομισματικής πολιτικής που διενεργούμε

Βελτιώνουμε τις ικανότητες αξιολόγησης κινδύνων που διαθέτουμε, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε κλιματικούς κινδύνους στον ισολογισμό του Ευρωσυστήματος και την αξιολόγηση του πώς οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις που χρησιμοποιούμε λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή. Όπου κρίνεται σκόπιμο, εξετάζουμε τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής μας, μεταξύ άλλων στις αγορές στοιχείων ενεργητικού και στο πλαίσιο που διέπει τις εξασφαλίσεις.

Δελτίο Τύπου

Διενεργούμε ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για το κλίμα και αξιολογούμε τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα

Διεξάγουμε ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τον ισολογισμό του Ευρωσυστήματος, για τις τράπεζες που εποπτεύουμε και την ευρύτερη οικονομία. Αυτό βοηθά εμάς και τους άλλους να κατανοούμε και να διαχειριζόμαστε την έκθεσή μας σε κλιματικούς κινδύνους, καθώς και σε σχετικούς συστημικούς κινδύνους που απειλούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να λαμβάνουμε καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις. Εξετάζουμε επίσης την εξάρτηση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τη φύση.

Βελτιώνουμε τη διαμόρφωση υποδειγμάτων και τα δεδομένα μας

Έχουμε δημοσιεύσει δείκτες σχετικούς με το κλίμα για να βελτιώσουμε την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων σχετικών με το κλίμα. Επιπλέον, βελτιώνουμε διαρκώς τη διαμόρφωση των υποδειγμάτων μας για να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας και υποβάθμισης της φύσης στην οικονομία μας.

Δείκτες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή

Διασφαλίζουμε ότι οι τράπεζες διαχειρίζονται τους κλιματικούς κινδύνους

Στο πλαίσιο του ρόλου μας ως αρχής τραπεζικής εποπτείας, διασφαλίζουμε ότι οι τράπεζες ακολουθούν μια ασφαλή και συνετή προσέγγιση όσον αφορά τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων και ότι δημοσιοποιούν με διαφάνεια τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένες.

Κλιματική αλλαγή και τραπεζική εποπτεία

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα