Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Οργανωτικές αρχές του Ευρωσυστήματος και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού

Όσον αφορά το Ευρωσύστημα, με τον δέοντα σεβασμό προς την αρχή της αποκέντρωσης:

Συμμετοχή

Όλα τα μέλη του Ευρωσυστήματος και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) συμβάλλουν, σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο, στην επίτευξη των σκοπών τους.

Συνεργασία

Όλα τα μέλη του Ευρωσυστήματος και του ΕΕΜ εκτελούν όλες τις λειτουργίες τους με πνεύμα συνεργασίας και συλλογικότητας.

Διαφάνεια και λογοδοσία

Όλα τα μέλη του Ευρωσυστήματος και του ΕΕΜ ενεργούν με διαφάνεια και είναι πλήρως υπεύθυνα και υπόλογα για την αποτελεσματικότητα όλων των λειτουργιών τους.

Διάκριση ευρωπαϊκών και εθνικών δραστηριοτήτων

Οι ευρωπαϊκές δραστηριότητες που ασκούνται από εθνικές κεντρικές τράπεζες και εθνικές αρμόδιες αρχές καθορίζονται με σαφήνεια και διακρίνονται από τις δραστηριότητες των εθνικών κεντρικών τραπεζών και των εθνικών αρμόδιων αρχών που υπάγονται στην εθνική αρμοδιότητα.

Συνοχή και ενότητα

Με σεβασμό προς το νομικό καθεστώς των μελών τους, το Ευρωσύστημα ενεργεί ως μία οντότητα η οποία διακρίνεται από συνοχή και ενότητα και ο ΕΕΜ ως μία οντότητα η οποία διακρίνεται από συνοχή και συντονισμό. Και οι δύο λειτουργούν ομαδικά και εκφράζονται με μία φωνή, με σκοπό να βρίσκονται κοντά στους πολίτες της Ευρώπης.

Ανταλλαγή πόρων

Τα μέλη του Ευρωσυστήματος και του ΕΕΜ προάγουν τη μεταξύ τους ανταλλαγή προσωπικού, τεχνογνωσίας και εμπειρίας.

Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα κατά τη λήψη αποφάσεων

Όλες οι διαδικασίες διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων τόσο του Ευρωσυστήματος όσο και του ΕΕΜ στοχεύουν στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Η λήψη αποφάσεων εστιάζεται στην ανάλυση και στην ανάπτυξη επιχειρημάτων, καθώς και στην έκφραση διαφορετικών απόψεων.

Αποδοτικότητα ως προς το κόστος, μέτρηση του κόστους και μεθοδολογία

Τα μέλη του Ευρωσυστήματος και του ΕΕΜ διαχειρίζονται όλους τους πόρους με σύνεση και προωθούν λύσεις αποτελεσματικές και αποδοτικές από πλευράς κόστους σε όλες τις δραστηριότητές τους. Το Ευρωσύστημα και ο ΕΕΜ αναπτύσσουν συστήματα ελέγχου και δείκτες βάσει των οποίων μετρείται κατά πόσον εκτελούνται οι λειτουργίες τους και κατά πόσον ευθυγραμμίζονται με τους σκοπούς τους. Συγκρίσιμες μέθοδοι για την αποτίμηση και την αναφορά του κόστους αναπτύσσονται περαιτέρω και χρησιμοποιούνται.

Αξιοποίηση συνεργειών και αποφυγή διπλής εκτέλεσης εργασιών

Τόσο στο Ευρωσύστημα όσο και στον ΕΕΜ, με απόλυτο σεβασμό προς τον διαχωρισμό μεταξύ των καθηκόντων νομισματικής πολιτικής και των καθηκόντων εποπτείας, οι τυχόν συνέργειες και οικονομίες κλίμακας εντοπίζονται και αξιοποιούνται στο μέτρο του δυνατού. Αποφεύγονται περιπτώσεις διπλής εκτέλεσης εργασιών και διπλής χρήσης πόρων, καθώς και ο υπερβολικός και μη αποδοτικός συντονισμός. Προς τον σκοπό αυτόν αναζητούνται διαρκώς οργανωτικές επιλογές οι οποίες να διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την άμεση ανάληψη δράσης, αξιοποιώντας τη διαθέσιμη εμπειρία μέσω της εντατικής χρήσης των υφιστάμενων πόρων. Η ανάθεση υποστηρικτικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων του Ευρωσυστήματος σε εξωτερικούς φορείς εξετάζεται με βάση τα ίδια κριτήρια και αφού ληφθούν υπόψη τα θέματα ασφαλείας.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα