Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ετήσιοι λογαριασμοί

Οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποτυπώνουν την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα των πράξεων της ΕΚΤ στο τέλος του έτους. Περιλαμβάνουν την έκθεση διαχείρισης, τις οικονομικές καταστάσεις (δηλ. τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης, μια σύνοψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις), την έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή και τη σημείωση επί της διανομής των κερδών/του επιμερισμού της ζημίας.

Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία και αφορούν ειδικά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και την ΕΚΤ. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της ΕΚΤ.

Οι ετήσιοι λογαριασμοί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ. Δημοσιεύονται τον Φεβρουάριο, πριν από την αντίστοιχη ετήσια έκθεση.

Το 2023

σε αριθμούς

674,5δισεκ. ευρώ

Ισολογισμός

Ο ισολογισμός της ΕΚΤ μειώθηκε κατά 24,4 δισεκ. ευρώ το 2023 σε 674,5 δισεκ. ευρώ συνολικά, κυρίως λόγω της λήξης τίτλων διακρατούμενων για σκοπούς νομισματικής πολιτικής.

Περισσότερα για τον ισολογισμό
6.620 εκατ. ευρώ

Αποδέσμευση του πλήρους ποσού της πρόβλεψης έναντι χρηματοοικονομικών κινδύνων

Το πλήρες ποσό της πρόβλεψης έναντι χρηματοοικονομικών κινδύνων αποδεσμεύθηκε προκειμένου να καλυφθεί μέρος των ζημιών που καταγράφηκαν το 2023, οι οποίες προέκυψαν κυρίως από τους τόκους-έξοδα επί της καθαρής υποχρέωσης στο πλαίσιο του TARGET.

Περισσότερα για τις προβλέψεις
1.266εκατ. ευρώ

Η ζημία χρήσης της ΕΚΤ μετά την αποδέσμευση του ποσού της πρόβλεψης έναντι χρηματοοικονομικών κινδύνων

Η ζημία χρήσης της ΕΚΤ θα καταγραφεί στον ισολογισμό της προκειμένου να καλυφθεί με μελλοντικά κέρδη. Η ζημία, η οποία καταγράφηκε έπειτα από μακρά περίοδο σημαντικών κερδών, αντανακλά τον ρόλο και τις απαραίτητες ενέργειες πολιτικής που ανέλαβε το Ευρωσύστημα κατά την εκπλήρωση της πρωταρχικής του αποστολής να διατηρεί τη σταθερότητα των τιμών και δεν επηρεάζει την ικανότητά του να ασκεί αποτελεσματική νομισματική πολιτική.

Περισσότερα για τα αποτελέσματα χρήσης
Τα σύνολα ενδέχεται να μην αθροίζονται στο ακέραιο λόγω στρογγυλοποιήσεων.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα