Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Jaarstukken

In de jaarstukken van de Europese Centrale Bank (ECB) leest u meer over de financiële positie en de resultaten van de activiteiten van de ECB voor de verslagperiode. De jaarstukken bestaan uit het managementverslag, de jaarrekening (dat wil zeggen de balans, de winst-en-verliesrekening, een overzicht van de belangrijke grondslagen voor de financiële verslaggeving en andere toelichtingen), de controleverklaring van de onafhankelijke accountant en de toelichting op de winstverdeling/toedeling van verliezen.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in de wetgeving vastgelegde regels voor financiële verslaglegging, die specifiek zijn voor het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) en de ECB. Hier leest u over de totstandkoming van de jaarrekening van de ECB.

De jaarstukken vormen een integraal onderdeel van het Jaarverslag van de ECB. Die stukken worden in februari gepubliceerd, voorafgaand aan het daarmee samenhangende Jaarverslag.

2023

Kerncijfers

€ 674,5miljard

Balans

Het balanstotaal van de ECB is in 2023 met € 24,4 miljard afgenomen tot € 674,5 miljard, vooral door het op vervaldag komen van voor het monetair beleid aangehouden effecten.

Meer informatie over de balans
€ 6.620miljoen

Volledige vrijmaking van de voorziening voor financiële risico’s van de ECB

De voorziening voor financiële risico’s werd volledig vrijgemaakt om het in 2023 geleden verlies deels te compenseren. Dat verlies hield vooral verband met de rentelasten van de netto TARGET-verplichting.

Meer informatie over voorzieningen
€ 1.266miljoen

Verlies van de ECB over het jaar, na de vrijmaking van de voorziening voor financiële risico’s

Het verlies van de ECB over het boekjaar wordt opgevoerd op de balans om te verrekenen met toekomstige winsten. Het verlies, dat volgt op een lange periode van aanzienlijke winsten, is te verklaren door de rol en de noodzakelijke beleidsmaatregelen van het Eurosysteem bij het vervullen van zijn primaire mandaat, namelijk het handhaven van prijsstabiliteit, en heeft geen invloed op zijn vermogen een effectief monetair beleid te voeren.

Meer informatie over de winst-en-verliesrekening
Totalen kunnen door afronding enigszins afwijken.

Alle pagina's in dit deel