Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Het Comité-Delors (1988-1989)

Het Comité voor het bestuderen van de Economische en Monetaire Unie, beter bekend als het Comité-Delors, werd opgericht in juni 1988. De oprichting was onderdeel van een mandaat van de Europese Raad om concrete stappen te onderzoeken en voor te stellen die moesten leiden tot de Europese Economische en Monetaire Unie. Het comité werd voorgezeten door Jacques Delors, de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie. Het bestond verder uit de presidenten van de centrale banken van de lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap en een aantal andere leden, zoals Alexandre Lamfalussy, toenmalig algemeen directeur van de Bank voor Internationale Betalingen in Bazel, die later de eerste president van het Europees Monetair Instituut werd.

Het Comité-Delors bracht in april 1989 een rapport uit over ‘Economic and Monetary Union in the European Community’ (het rapport-Delors). Het rapport bevatte onder meer het voorstel voor het verwezenlijken van de Economische en Monetaire Unie in drie fasen en droeg bij aan de voortgang van het monetaire en economische eenwordingsproces.

Het archief van het Comité-Delors beslaat 1 strekkende meter en heeft betrekking op vergaderingen van het Comité en de afronding van het rapport-Delors. De stukken zijn voornamelijk geschreven in het Engels of het Frans en bestrijken de periode van september 1988 tot en met oktober 1989.

De inhoud verkennen

DelC 1 Organisatie

Dit gedeelte bevat stukken in verband met de organisatie van vergaderingen en andere bestuurlijke aangelegenheden.

DelC 1.1 Organisatie van vergaderingen

Dit onderdeel omvat agenda’s van vergaderingen, deelnemerslijsten en een adressenlijst van de ledenorganisaties, stoelindelingen en reisarrangementen.

Documenten in dit onderdeel

DelC 1.2 Lijsten van documenten

Dit onderdeel omvat lijsten van al dan niet met het comité gedeelde documenten, documenten voor specifieke vergaderingen, evenals voor het comité voorbereide documenten.

Documenten in dit onderdeel

DelC 1.3 Publicatie eindrapport

Dit onderdeel bevat stukken in verband met de publicatie van het eindrapport, onder meer correspondentie, en een verzendlijst voor het eindrapport.

Documenten in dit onderdeel

DelC 1.4 Bedankbrieven

Dit onderdeel bevat de correspondentie van N. Thygesen, J. Delors en R. Leigo-Pemberton aan G. Baer, waarin ze hem bedanken voor zijn diensten als rapporteur van het comité. Het bevat ook een antwoord van G. Baer.

Documenten in dit onderdeel
DelC 2 Notulen, verslagen en transcripten

Dit gedeelte bevat de notulen, verslagen en transcripten van elke vergadering.

DelC 2.1 Eerste vergadering – 13 september 1988

Tijdens de eerste vergadering van het Comité-Delors kwamen de volgende onderwerpen aan bod: organisatorische aspecten (zoals hoe de besprekingen bij te houden voor toekomstig gebruik en of ze extern moeten worden gedeeld), het verslag-Werner en het werkprogramma van het comité.

Documenten in dit onderdeel

DelC 2.2 Tweede vergadering – 10 oktober 1988

Tijdens de tweede vergadering van het Comité-Delors kwamen de volgende onderwerpen aan bod: de kenmerken en gevolgen van een economische unie die strookt met een monetaire unie, met name vaste wisselkoersen, beleidsmaatregelen en institutionele regelingen. Er vond ook een eerste bespreking plaats van de hoofdlijnen van het eindrapport.

In de vergaderstukken wordt uitdrukkelijk melding gemaakt van de volgende documenten:

  • DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. F. Doyle)
  • DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)
  • DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)
  • DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)
Documenten in dit onderdeel

DelC 2.3 Derde vergadering – 8 november 1988

De derde vergadering van het Comité-Delors richtte zich op de eerste stappen in de richting van de Economische en Monetaire Unie, waarbij de nadruk werd gelegd op institutionele veranderingen en de vraag of de Economische en Monetaire Unie mogelijk zou zijn zonder juridische veranderingen.

In de vergaderstukken wordt uitdrukkelijk melding gemaakt van de volgende documenten:

  • DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)
  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)
  • DelC 6.5 The Working of the EMS: A Personal Assessment (J. Godeaux)
Documenten in dit onderdeel

DelC 2.4 Vierde vergadering – 13 december 1988

De vierde vergadering van het Comité-Delors was helemaal gewijd aan de structuur van het eindrapport.

J. de Larosière presenteerde het volgende document:

  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)
Documenten in dit onderdeel

DelC 2.5 Vijfde vergadering – 10 januari 1989

Tijdens de vijfde vergadering van het Comité-Delors kwamen de volgende thema's aan bod: Hoofdstuk III van het eindrapport (met name het Europees reservefonds en de opstelling van een nieuw verdrag), de ECU en organisatorische aangelegenheden zoals de rol van het comité.

Documenten in dit onderdeel

DelC 2.6 Zesde vergadering – 14 februari 1989

De zesde vergadering van het Comité-Delors ging over de structuur van het eindrapport. De volgende thema’s kwamen aan bod: een operationeel kader van de monetaire unie, de doelstellingen ervan, de ECU, de omschrijving van de economische unie, het gemeenschappelijk beleid, regionale verschillen en de rol, het mandaat, de functies en de structuur van de instelling die in het leven kon worden geroepen om gestalte te geven aan de Economische en Monetaire Unie.

Documenten in dit onderdeel

DelC 2.7 Zevende vergadering – 14 maart 1989

De zevende vergadering van het Comité-Delors was gewijd aan de structuur van het eindrapport. Specifieke thema’s daarbij waren verdragswijzigingen, beleid, de relatie met de politiek, de doelstellingen van en praktische stappen in de richting van de Economische en Monetaire Unie, en de ECU.

Documenten in dit onderdeel

DelC 2.8 Achtste vergadering – 11 en 12 april 1989

De achtste vergadering van het Comité-Delors ging vooral over de afronding van het rapport. Specifieke thema's daarbij waren de wettelijke vereisten, verdragswijzigingen, de relatie met de politiek, praktische stappen in de richting van de Economische en Monetaire Unie, en het tijdschema voor de invoering van de Economische en Monetaire Unie.

Documenten in dit onderdeel

DelC 2.9 Informele vergaderingen

Dit onderdeel bevat aantekeningen die werden gemaakt tijdens informele bijeenkomsten van de leden van het Comité-Delors. De data van de documenten lopen uiteen van 19 juli 1988 tot en met 23 maart 1989.

Documenten in dit onderdeel
DelC 3 Rapport over de Economische en Monetaire Unie in de Europese Gemeenschap

Dit gedeelte bevat het rapport van het comité, getiteld 'Rapport over de Economische en Monetaire Unie in de Europese Gemeenschap', ook bekend als het rapport-Delors, en de conceptversies daarvan.

DelC 3 Rapport over de Economische en Monetaire Unie in de Europese Gemeenschap

De data van de conceptversies van het rapport en de opmerkingen van het comité lopen uiteen van 22 juli 1988 tot en met 12 april 1989.

Documenten in dit onderdeel
DelC 4 Verzameling van documenten voorgelegd aan het comité – inleiding

Dit deel bevat de inleiding tot de ‘Verzameling van documenten’. Het bevat de inleidende nota, de inhoudsopgave en het verslag ‘The Werner Report Revisited’, zoals aangegeven in de inhoudsopgave. De onderdelen bevatten de verschillende conceptversies en opmerkingen voor elk document.

DelC 4.1 Inleiding en inhoudsopgave

De data van de conceptversies van en de opmerkingen bij de inleiding en de inhoudsopgave van de ‘Verzameling van documenten’ lopen uiteen van 30 maart tot en met 14 juli 1989.

Documenten in dit onderdeel

DelC 4.2 The Werner Report revisited (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

De data van de conceptversies van en de opmerkingen bij dit document lopen uiteen van 14 juli 1988 tot en met 1 september 1989.

Dit document wordt uitdrukkelijk vermeld in de documentatie van de eerste vergadering.

Documenten in dit onderdeel
DelC 5 Verzameling van documenten voorgelegd aan het comité – documenten betreffende de economische unie

Dit deel omvat de ‘Verzameling van documenten’ met betrekking tot de categorie economische unie, zoals aangegeven in de inhoudsopgave. De onderdelen bevatten de verschillende conceptversies en opmerkingen voor elk document.

DelC 5.1 Economic and Monetary Union and Relaunching the Construction of Europe (J. Delors)

De data van de conceptversies van en de opmerkingen bij dit document lopen uiteen van 26 tot en met 30 september 1988.

Documenten in dit onderdeel

DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. Doyle)

De conceptversies van en de opmerkingen bij dit document dragen geen datum.

Dit document wordt uitdrukkelijk vermeld in de documentatie van de tweede vergadering.

Documenten in dit onderdeel

DelC5.3 Regional Implications of Economic and Monetary Integration (J. Delors)

De data van de conceptversies van en de opmerkingen bij dit document lopen uiteen van 25 tot en met 30 januari 1989.

Documenten in dit onderdeel

DelC 5.4 Macro-Coordination of Fiscal Policies in a European Economic and Monetary Union (A. Lamfalussy)

De data van de conceptversies van en de opmerkingen bij dit document lopen uiteen van 27 oktober 1988 tot en met 6 juli 1989.

Documenten in dit onderdeel
DelC 6 Verzameling van documenten voorgelegd aan het comité – documenten betreffende de monetaire unie

Dit deel omvat de 'Verzameling van documenten' met betrekking tot de categorie monetaire unie, zoals aangegeven in de inhoudsopgave. Elk onderdeel bevat de verschillende conceptversies en opmerkingen bij hetzelfde document.

DelC 6.1 The Further Development of the European Monetary System (K.O. Pöhl)

De data van de conceptversies van en de opmerkingen bij dit document lopen uiteen van 7 oktober 1988 tot en met 6 juli 1989.

Documenten in dit onderdeel

DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)

De enige beschikbare versie van dit document is de definitieve versie van juni 1989.

Dit document wordt uitdrukkelijk vermeld in de documentatie van de derde vergadering.

Documenten in dit onderdeel

DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)

De data van de conceptversies van en de opmerkingen bij dit document lopen uiteen van 28 oktober tot en met 6 december 1988.

Dit document wordt uitdrukkelijk vermeld in de documentatie van de derde en vierde vergadering.

Documenten in dit onderdeel

DelC 6.4 The ECU as a Parallel Currency (W. Duisenberg)

De data van de conceptversies van en de opmerkingen bij dit document lopen uiteen van 30 oktober tot en met 29 november 1988.

Documenten in dit onderdeel

DelC 6.5 The Working of the EMS: a Personal Assessment (J. Godeaux)

De data van de conceptversies van en de opmerkingen bij dit document lopen uiteen van 2 november 1988 tot en met 11 april 1989.

Dit document wordt uitdrukkelijk vermeld in de documentatie van de derde vergadering.

Documenten in dit onderdeel

DelC 6.6 The ECU Banking Market (A. Lamfalussy)

De conceptversies van en de opmerkingen bij dit document dateren van 1 december 1988.

Documenten in dit onderdeel

DelC 6.7 The ECU, the Common Currency and the Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

De data van de conceptversies van en de opmerkingen bij dit document lopen uiteen van 4 januari tot en met 10 juli 1989.

Documenten in dit onderdeel

DelC 6.8 A Proposal for Stage Two Under Which Monetary Policy Operations Would Be Centralised in a Jointly-owned Subsidiary (A. Lamfalussy)

De data van de conceptversies van en de opmerkingen bij dit document lopen uiteen van 30 januari tot en met 23 mei 1989.

Documenten in dit onderdeel

DelC 6.9 The Basic Difference Between the Frameworks for Policy Decision-making Provided by the EMS and EMU (P. Jaans)

De enige beschikbare versie van dit document draagt geen datum.

Documenten in dit onderdeel

DelC 6.10 An Operational Framework for an Integrated Monetary Policy in Europe (C. Ciampi)

De enige beschikbare versie van dit document dateert van april 1989.

Documenten in dit onderdeel
DelC 7 Ondersteunende documenten - door leden van het comité

Dit deel bevat documenten die aan het comité zijn voorgelegd, maar die niet in de ‘Verzameling van documenten’ zijn opgenomen. Het bevat nota’s die door de leden van het comité zijn ingediend. De onderdelen bevatten de verschillende conceptversies en opmerkingen voor elk document.

DelC 7.1 A European Central Banking System: Some Institutional Considerations (N. Thygesen)

De ontwerpen van en de opmerkingen bij dit document dateren van 26 oktober 1988.

Documenten in dit onderdeel

DelC 7.2 Economic and Monetary Union: the Main Issues (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

De data van de conceptversies van en de opmerkingen bij dit document lopen uiteen van 18 augustus tot en met 1 september 1988.

Documenten in dit onderdeel

DelC 7.3 Economic Union: Implications of a Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

De data van de conceptversies van en de opmerkingen bij dit document lopen uiteen van 16 september tot en met 4 oktober 1988.

Documenten in dit onderdeel

DelC 7.4 Features of a European Central Bank Statute (K.O. Pöhl)

Documenten in dit onderdeel

De opmerkingen bij dit document dateren van 6 januari 1989.

DelC 7.5 Monetary Union and a European System of Central Banks (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

De data van de conceptversies van en de opmerkingen bij dit document lopen uiteen van 21 tot en met 31 oktober 1988.

Documenten in dit onderdeel

DelC 7.6 Objectives and Instruments of Monetary Policy at an Advanced Stage of Integration (N. Thygesen)

De enige beschikbare versie van dit document dateert van 31 januari 1989.

Documenten in dit onderdeel

DelC 7.7 Outline of Problems Connected with a European Economic Union (K.O. Pöhl)

De data van de conceptversies van en de opmerkingen bij dit document lopen uiteen van 9 september tot en met 6 oktober 1988.

Documenten in dit onderdeel

DelC 7.8 Overcoming the Limits of Coordination in Conducting a Common Monetary Policy (C. Ciampi)

De ontwerpen van en de opmerkingen bij dit document dateren van 8 februari 1989.

Documenten in dit onderdeel

DelC 7.9 Propositions relating to the ECU (Comité-Delors)

De conceptversies van en de opmerkingen bij dit document dateren van 27 en 31 januari 1989.

Documenten in dit onderdeel

DelC 7.10 Quelques Réflexions sur les Missions et les Compétences du Centre de Décision de Politique Économique (J. Mingasson)

De conceptversies van en de opmerkingen bij dit document dateren van 14 oktober 1988 of dragen geen datum.

Documenten in dit onderdeel

DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)

De data van de conceptversies van, de opmerkingen bij en de antwoorden op de vragenlijst lopen uiteen van 11 oktober 1988 tot en met 10 februari 1989.

Dit document wordt uitdrukkelijk vermeld in de documentatie van de tweede vergadering.

Documenten in dit onderdeel

DelC 7.12 Questions and Answers on the ECU and European Monetary Union

De data van de conceptversies van en de opmerkingen bij dit document lopen uiteen van 20 januari tot en met 12 april 1989.

Documenten in dit onderdeel

DelC 7.13 Regional Balancing Mechanisms in Economic and Monetary Unions (M. Emerson)

De enige beschikbare versie van dit document dateert van 1 november 1988.

Documenten in dit onderdeel

DelC 7.14 The Ciampi/Thygesen Scheme

De enige beschikbare versie van dit document dateert van 10 maart 1989.

Documenten in dit onderdeel

DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)

De conceptversies van en de opmerkingen bij dit document dateren van 7 januari 1989 of dragen geen datum.

Dit document wordt uitdrukkelijk vermeld in de documentatie van de tweede vergadering.

Documenten in dit onderdeel

DelC 7.16 The Legal Status of the Bank of Spain (M. Rubio)

De conceptversies van en de opmerkingen bij dit document dragen geen datum.

Documenten in dit onderdeel
DelC 8 Ondersteunende documenten - door anderen

Dit deel bevat documenten die aan het comité zijn voorgelegd, maar die niet in de ‘Verzameling van documenten’ zijn opgenomen. Het bevat documenten die door personen of organisaties buiten het comité zijn voorgelegd. De onderdelen bevatten de verschillende conceptversies van en opmerkingen bij elk document.

DelC 8.1 Alternative Paradigms for Monetary Union (D. Gros)

De data van de conceptversies van en de opmerkingen bij dit document lopen uiteen van 10 oktober tot en met 21 november 1988.

Documenten in dit onderdeel

DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)

De enige beschikbare versie van dit document dateert van 25 januari 1989.

Dit document wordt uitdrukkelijk vermeld in de documentatie van de tweede vergadering.

Documenten in dit onderdeel

DelC 8.3 Considerations on the Costs and Benefits of Economic and Monetary Union

De data van de conceptversie van en de opmerkingen bij dit document lopen uiteen van 24 januari tot en met 20 februari 1989.

Documenten in dit onderdeel

DelC 8.4 Le Marché Intérieur et la Coopération Monétaire (ministerie van Economische Zaken, Denemarken)

De enige beschikbare versie van dit document dateert van 9 november 1989.

Documenten in dit onderdeel

DelC 8.5 L'Efficacité Économique des Politiques Régionales (J. Drevet)

De conceptversie van en de opmerkingen bij dit document dateren van december 1988 of dragen geen datum.

Documenten in dit onderdeel

DelC 8.6 Les Rapports de la Banque de France et de l’État au Regard de la Loi

De enige beschikbare versie van dit document dateert van 22 december 1988.

Documenten in dit onderdeel

DelC 8.7 Les Politiques Régionales dans le Mouvement vers l'Union Économique et Monétaire (Groupe Lacroix)

De enige beschikbare versie van dit document dateert van 23 januari 1989.

Documenten in dit onderdeel

DelC 8.8 Loi Organique Communautaire (C. Ehlermann)

De enige beschikbare versie van dit document dateert van 14 november 1988.

Documenten in dit onderdeel

DelC 8.9 Mise en Application Graduelle des Dispositions d'un Traité sur l'UEM (C. Ehlermann)

De enige beschikbare versie van dit document dateert van 14 november 1988.

Documenten in dit onderdeel

DelC 8.10 Monetary Policy and Financial Integration: Consequences of 1992

De conceptversie van en de opmerkingen bij dit document dragen geen datum.

Documenten in dit onderdeel

DelC 8.11 Note sur la Politique Régionale (J. van Ginderachter)

De enige beschikbare versie van dit document dateert van 31 oktober 1988.

Documenten in dit onderdeel

DelC 8.12 Regional Policy within a Monetary Union: a Case Study of Strathclyde (Universiteit van Strathclyde)

De conceptversies van en de opmerkingen bij dit document dateren van 16 en 21 december 1988.

Documenten in dit onderdeel

DelC 8.13 Some Technical Considerations on the Benefits of an Economic and Monetary Union (D. Gros, A. Jacquemin, M. Catinat)

De conceptversie van en de opmerkingen bij dit document dateren van 18 januari 1989.

Documenten in dit onderdeel

DelC 8.14 The All Saints' Day Manifesto for European Monetary Union (The Economist)

De kopie van dit artikel draagt geen datum.

Documenten in dit onderdeel

DelC 8.15 The Distribution of Economic Policy Powers in the Public Finances of Federal Economic and Monetary Union

De enige beschikbare versie van dit document dateert van 19 december 1988.

Documenten in dit onderdeel

DelC 8.16 The European Monetary System and its Interactions with Economic and Monetary Policies: Lessons for Future Progress Towards European Monetary Union

De conceptversie van en de opmerkingen bij dit document dateren van 7 november 1988.

Documenten in dit onderdeel

DelC 8.17 The Federal Reserve System: Origins and Development (P. van den Bergh)

De enige beschikbare versie van dit document dateert van 23 oktober 1988.

Documenten in dit onderdeel

DelC 8.18 The Legal Relationship Between the Central Bank and the Political Authorities in Denmark

De enige beschikbare versie van dit document dateert van 3 januari 1989.

Documenten in dit onderdeel

DelC 8.19 The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.

Dit onderdeel bevat de publicatie ‘The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.’(1937).

Documenten in dit onderdeel

DelC 8.20 The Flaw in Europe's Tax Strategy (The Wall Street Journal)

Dit onderdeel bevat een kopie van een pagina van The Wall Street Journal van 30 maart 1989.

Documenten in dit onderdeel
DelC 9 Externe communicatie

Dit onderdeel bevat correspondentie met entiteiten buiten het Comité-Delors en toespraken die de leden van het comité tijdens externe evenementen hielden over hun werkzaamheden. Het omvat verzoeken om inlichtingen of om kopieën van het eindrapport en de antwoorden daarop. Het bevat geen ondersteunende documenten of correspondentie in verband daarmee.

DelC 9 Externe communicatie

De data van de externe correspondentie en de toespraken lopen uiteen van 15 november 1988 tot en met 18 november 1989.

Documenten in dit onderdeel

Alle pagina's in dit deel