Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
Ajakohastatud teave on kättesaadav ingliskeelsel veebilehel.

Delors'i komitee (1988–1989)

Majandus- ja rahaliidu loomist uuriv komitee ehk nn Delors'i komitee moodustati 1988. aasta juunis. Sellega järgiti Euroopa Ülemkogu antud mandaati teha uurimistööd ning pakkuda välja Euroopa majandus- ja rahaliidu loomiseni viivad konkreetsed etapid. Komiteed juhtis tolleaegne Euroopa Komisjoni esimees Jacques Delors. Komitee koosseisu kuulusid peale muude liikmete ka Euroopa Majandusühenduse liikmesriikide keskpankade presidendid. Üks liikmetest oli Baselis tegutseva Rahvusvaheliste Arvelduste Panga peadirektor Alexandre Lamfalussy, kellest sai hiljem Euroopa Rahainstituudi esimene president.

Delors'i komitee täitis oma mandaadi ning avaldas 1989. aasta aprillis aruande „Economic and Monetary Union in the European Community” („Majandus- ja rahaliit Euroopa Ühenduses”). Lisaks muudele ettepanekutele pakuti aruandes välja kolm etappi majandus- ja rahaliidu saavutamiseks ning aidati välja töötada rahandusliku ja majandusliku ühendamise protsessi.

Majandus- ja rahaliidu loomist uuriva komitee (Delors'i komitee) dokumendid on paberkandjal ja neid hoitakse 15 arhiivikastis. Enamik arhiividokumente on inglise või prantsuse keeles ning käsitlevad ajavahemikku 1988. aasta septembrist kuni 1989. aasta oktoobrini. Arhiiv sisaldab koosolekutega seotud dokumente, aga ka Delors'i aruande ettevalmistamisega seotud materjale.

DelC 1 Korralduslikud aspektid

See jaotis sisaldab koosolekute korraldamise ja muude haldusküsimustega seotud arhiividokumente.

DelC 1.1 Koosolekute korraldus

See alajaotis sisaldab koosolekute ajakavasid, osalejate nimekirju ning liikmetega seotud organisatsioonide aadresside nimekirja, istumisplaane ja reisikorraldusega seotud dokumente.

Alajaotise dokumendid

DelC 1.2 Töödokumentide nimekirjad

See alajaotis sisaldab järgmisi nimekirju: komiteeliikmetele jagatud ja jagamata jäänud töödokumendid, konkreetsete koosolekute jaoks koostatud töödokumendid ning komiteeliikmete jaoks ettevalmistatud või ettevalmistamisel olnud töödokumendid.

Alajaotise dokumendid

DelC 1.3 Lõpparuande avaldamine

See alajaotis sisaldab lõpparuande avaldamisega seotud arhiividokumente, sealhulgas kirjavahetust ja lõpparuande saajate nimekirja.

Alajaotise dokumendid

DelC 1.4 Tänukirjad

See alajaotis sisaldab N. Thygeseni, J. Delors’i ja R. Leigh-Pembertoni kirju G. Baerile. Neis tänatakse G. Baeri tema töö eest komitee raportöörina. Alajaotis sisaldab ka G. Baeri vastust.

Alajaotise dokumendid
DelC 2 Koosolekute protokollid, aruanded ja stenogrammid

See jaotis sisaldab kõikide koosolekute protokolle, aruandeid ja stenogramme.

DelC 2.1 Esimene koosolek – 13. september 1988

Delors'i komitee esimesel koosolekul arutatud teemade hulgas olid korralduslikud küsimused (näiteks kuidas jäädvustada arutelud hilisemaks kasutamiseks ja kas teha need avalikult kättesaadavaks), Werneri aruanne ja komitee töögraafik.

Alajaotise dokumendid

DelC 2.2 Teine koosolek – 10. oktoober 1988

Delors'i komitee teisel koosolekul arutatud teemade hulgas olid rahaliitu hõlmava majandusliidu erijooned ja mõju, eeskätt fikseeritud vahetuskursid, poliitikapõhimõtted ja institutsiooniline korraldus. Samuti toimus esimene arutelu lõpparuande sisulise ülesehituse üle.

Koosoleku dokumentides on selgelt viidatud järgmistele töödokumentidele:

  • DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. F. Doyle)
  • DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)
  • DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)
  • DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)
Alajaotise dokumendid

DelC 2.3 Kolmas koosolek – 8. november 1988

Delors'i komitee kolmandal koosolekul keskenduti majandus- ja rahaliidu loomise esimestele sammudele rõhuasetusega institutsioonilistel muudatustel. Samuti arutleti, kas majandus- ja rahaliit on võimalik ilma õiguslike muudatusteta.

Koosoleku dokumentides on selgelt viidatud järgmistele töödokumentidele:

  • DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)
  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)
  • DelC 6.5 The Working of the EMS: A Personal Assessment (J. Godeaux)
Alajaotise dokumendid

DelC 2.4 Neljas koosolek – 13. detsember 1988

Delors'i komitee neljas koosolek oli täielikult pühendatud lõpparuande kondikavale.

J. de Larosière esitas järgmise töödokumendi:

  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)
Alajaotise dokumendid

DelC 2.5 Viies koosolek – 10. jaanuar 1989

Delors'i komitee viiendal koosolekul arutatud teemade hulgas olid lõpparuande III peatükk (eeskätt Euroopa reservfond ja uue aluslepingu koostamine), eküü ja korralduslikud küsimused, sealhulgas komitee ülesanded.

Alajaotise dokumendid

DelC 2.6 Kuues koosolek – 14. veebruar 1989

Delors'i komitee kuuendal koosolekul keskenduti lõpparuande kondikavale. Käsitletud teemade hulgas olid rahaliidu tegevusraamistik ja eesmärgid, eküü, majandusliidu määratlus, ühtsed poliitikapõhimõtted, piirkondlikud erinevused ning majandus- ja rahaliidu elluviimiseks loodava institutsiooni ülesanded, volitused, funktsioonid ja ülesehitus.

Alajaotise dokumendid

DelC 2.7 Seitsmes koosolek – 14. märts 1989

Delors'i komitee seitsmendal koosolekul keskenduti lõpparuande kondikavale. Käsitletud teemade hulgas olid aluslepingu muutmine, poliitikapõhimõtted, suhted poliitikaga, majandus- ja rahaliidu eesmärgid ja praktilised sammud selle elluviimiseks ning eküü.

Alajaotise dokumendid

DelC 2.8 Kaheksas koosolek – 11.–12. aprill 1989

Delors'i komitee kaheksandal koosolekul keskenduti aruande vormistamisele. Käsitletud teemade hulgas olid õigusnõuded, aluslepingu muutmine, suhted poliitikaga, praktilised sammud majandus- ja rahaliidu loomiseks ning majandus- ja rahaliidu elluviimise ajakava.

Alajaotise dokumendid

DelC 2.9 Mitteametlikud kohtumised

See alajaotis sisaldab Delors'i komitee liikmete mitteametlikel kohtumistel tehtud märkmeid. Dokumendid pärinevad ajavahemikust 19. juuli 1988 kuni 23. märts 1989.

Alajaotise dokumendid
DelC 3 Report on Economic and Monetary Union in the European Community

See jaotis sisaldab komitee koostatud aruannet „Report on Economic and Monetary Union in the European Community” ehk Delors'i aruannet ja selle kavandeid.

DelC 3 Report on Economic and Monetary Union in the European Community

Aruande kavandid ja komiteeliikmete märkused pärinevad ajavahemikust 22. juuli 1988 kuni 12. aprill 1989.

Alajaotise dokumendid
DelC 4 Komiteele esitatud töödokumentide kogu – sissejuhatus

See jaotis sisaldab töödokumentide kogu („Collection of Papers”) tutvustust. See koosneb sissejuhatusest, sisukorrast ja aruandest „The Werner Report Revisited” vastavalt sisukorrale. Alajaotised sisaldavad iga dokumendi kavandeid ja selle kohta tehtud märkusi.

DelC 4.1 Sissejuhatus ja sisukord

Töödokumentide kogu sissejuhatuse ja sisukorra kavandid ja nende kohta käivad märkused pärinevad ajavahemikust 30. märts kuni 14. juuli 1989.

Alajaotise dokumendid

DelC 4.2 The Werner Report Revisited (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Töödokumendi kavandid ja selle kohta tehtud märkused pärinevad ajavahemikust 14. juuli 1988 kuni 1. september 1989.

Sellele töödokumendile on selgelt viidatud esimese koosoleku dokumentides.

Alajaotise dokumendid
DelC 5 Komiteele esitatud töödokumentide kogu – majandusliiduga seotud töödokumendid

See jaotis sisaldab majandusliiduga seotud töödokumentide kogu vastavalt sisukorrale. Alajaotised sisaldavad iga töödokumendi kavandeid ja selle kohta tehtud märkusi.

DelC 5.1 Economic and Monetary Union and Relaunching the Construction of Europe (J. Delors)

Töödokumendi kavandid ja selle kohta tehtud märkused pärinevad ajavahemikust 26.–30. september 1988.

Alajaotise dokumendid

DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. F. Doyle)

Töödokumendi kavanditel ja selle kohta tehtud märkustel puudub kuupäev.

Sellele töödokumendile on selgelt viidatud teise koosoleku dokumentides.

Alajaotise dokumendid

DelC 5.3 Regional Implications of Economic and Monetary Integration (J. Delors)

Töödokumendi kavandid ja selle kohta tehtud märkused pärinevad ajavahemikust 25.–30. jaanuar 1989.

Alajaotise dokumendid

DelC 5.4 Macro-Coordination of Fiscal Policies in a European Economic and Monetary Union (A. Lamfalussy)

Töödokumendi kavandid ja selle kohta tehtud märkused pärinevad ajavahemikust 27. oktoober 1988 kuni 6. juuli 1989.

Alajaotise dokumendid
DelC 6 Komiteele esitatud töödokumentide kogu – rahaliiduga seotud töödokumendid

See jaotis sisaldab rahaliiduga seotud töödokumentide kogu vastavalt sisukorrale. Alajaotised sisaldavad sama töödokumendi eri kavandeid ja selle kohta käivaid märkusi.

DelC 6.1 The Further Development of the European Monetary System (K. O. Pöhl)

Töödokumendi kavandid ja selle kohta tehtud märkused pärinevad ajavahemikust 7. oktoober 1988 kuni 6. juuli 1989.

Alajaotise dokumendid

DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)

Töödokumendi ainus kättesaadav versioon on selle viimane, juunist 1989 pärinev versioon.

Sellele töödokumendile on selgelt viidatud kolmanda koosoleku dokumentides.

Alajaotise dokumendid

DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)

Töödokumendi kavandid ja selle kohta tehtud märkused pärinevad ajavahemikust 28. oktoober kuni 6. detsember 1988.

Sellele töödokumendile on selgelt viidatud kolmanda ja neljanda koosoleku dokumentides.

Alajaotise dokumendid

DelC 6.4 The ECU as a Parallel Currency (W. Duisenberg)

Töödokumendi kavandid ja selle kohta tehtud märkused pärinevad ajavahemikust 30. oktoober kuni 29. november 1988.

Alajaotise dokumendid

DelC 6.5 The Working of the EMS: a Personal Assessment (J. Godeaux)

Töödokumendi kavandid ja selle kohta tehtud märkused pärinevad ajavahemikust 2. november 1988 kuni 11. aprill 1989.

Sellele töödokumendile on selgelt viidatud kolmanda koosoleku dokumentides.

Alajaotise dokumendid

DelC 6.6 The ECU Banking Market (A. Lamfalussy)

Töödokumendi kavandid ja selle kohta tehtud märkused pärinevad 1. detsembrist 1988.

Alajaotise dokumendid

DelC 6.7 The ECU, the Common Currency and the Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Töödokumendi kavandid ja selle kohta tehtud märkused pärinevad ajavahemikust 4. jaanuar kuni 10. juuli 1989.

Alajaotise dokumendid

DelC 6.8 A Proposal for Stage Two Under Which Monetary Policy Operations Would Be Centralised in a Jointly-owned Subsidiary (A. Lamfalussy)

Töödokumendi kavandid ja selle kohta tehtud märkused pärinevad ajavahemikust 30. jaanuar kuni 23. mai 1989.

Alajaotise dokumendid

DelC 6.9 The Basic Difference Between the Frameworks for Policy Decision-making Provided by the EMS and EMU (P. Jaans)

Selle töödokumendi ainsal kättesaadaval versioonil puudub kuupäev.

Alajaotise dokumendid

DelC 6.10 An Operational Framework for an Integrated Monetary Policy in Europe (C. Ciampi)

Selle töödokumendi ainus kättesaadav versioon pärineb aprillist 1989.

Alajaotise dokumendid
DelC 7 Komiteeliikmete koostatud täiendavad töödokumendid

See jaotis sisaldab komiteele esitatud töödokumente, mis ei kuulu töödokumentide kogusse. Need on komiteeliikmete poolt esitatud töödokumendid. Alajaotised sisaldavad iga töödokumendi kavandeid ja selle kohta tehtud märkusi.

DelC 7.1 A European Central Banking System: Some Institutional Considerations (N. Thygesen)

Töödokumendi kavandid ja selle kohta tehtud märkused pärinevad 26. oktoobrist 1988.

Alajaotise dokumendid

DelC 7.2 Economic and Monetary Union: the Main Issues (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Töödokumendi kavandid ja selle kohta tehtud märkused pärinevad ajavahemikust 18. august kuni 1. september 1988.

Alajaotise dokumendid

DelC 7.3 Economic Union: Implications of a Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Töödokumendi kavandid ja selle kohta tehtud märkused pärinevad ajavahemikust 16. september kuni 4. oktoober 1988.

Alajaotise dokumendid

DelC 7.4 Features of a European Central Bank Statute (K. O. Pöhl)

Alajaotise dokumendid

Töödokumendi kohta tehtud märkused pärinevad 6. jaanuarist 1989.

DelC 7.5 Monetary Union and a European System of Central Banks (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Töödokumendi kavandid ja selle kohta tehtud märkused pärinevad ajavahemikust 21.–31. oktoober 1988.

Alajaotise dokumendid

DelC 7.6 Objectives and Instruments of Monetary Policy at an Advanced Stage of Integration (N. Thygesen)

Selle töödokumendi ainus kättesaadav versioon pärineb 31. jaanuarist 1989.

Alajaotise dokumendid

DelC 7.7 Outline of Problems Connected with a European Economic Union (K. O. Pöhl)

Töödokumendi kavandid ja selle kohta tehtud märkused pärinevad ajavahemikust 9. september kuni 6. oktoober 1988.

Alajaotise dokumendid

DelC 7.8 Overcoming the Limits of Coordination in Conducting a Common Monetary Policy (C. Ciampi)

Töödokumendi kavandid ja selle kohta tehtud märkused pärinevad 8. veebruarist 1989.

Alajaotise dokumendid

DelC 7.9 Propositions relating to the ECU (Delors Committee)

Töödokumendi kavandid ja selle kohta tehtud märkused pärinevad 27. ja 31. jaanuarist 1989.

Alajaotise dokumendid

DelC 7.10 Quelques Réflexions sur les Missions et les Compétences du Centre de Décision de Politique Économique (J. Mingasson)

Töödokumendi kavandid ja selle kohta tehtud märkused pärinevad kas 14. oktoobrist 1988 või on ilma kuupäevata.

Alajaotise dokumendid

DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)

Küsimustiku kavandid, selle kohta tehtud märkused ja sellele antud vastused pärinevad ajavahemikust 11. oktoober 1988 kuni 10. veebruar 1989.

Sellele töödokumendile on selgelt viidatud teise koosoleku dokumentides.

Alajaotise dokumendid

DelC 7.12 Questions and Answers on the ECU and European Monetary Union

Töödokumendi kavandid ja selle kohta tehtud märkused pärinevad ajavahemikust 20. jaanuar kuni 12. aprill 1989.

Alajaotise dokumendid

DelC 7.13 Regional Balancing Mechanisms in Economic and Monetary Unions (M. Emerson)

Töödokumendi ainus kättesaadav versioon pärineb 1. novembrist 1988.

Alajaotise dokumendid

DelC 7.14 The Ciampi/Thygesen Scheme

Töödokumendi ainus kättesaadav versioon pärineb 10. märtsist 1989.

Alajaotise dokumendid

DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)

Töödokumendi kavandid ja selle kohta tehtud märkused pärinevad kas 7. jaanuarist 1989 või on ilma kuupäevata.

Sellele töödokumendile on selgelt viidatud teise koosoleku dokumentides.

Alajaotise dokumendid

Töödokumendi kavanditel ja selle kohta tehtud märkustel puudub kuupäev.

Alajaotise dokumendid
DelC 7.16 The Legal Status of the Bank of Spain (M. Rubio)

See jaotis sisaldab komiteele esitatud töödokumente, mis ei kuulu töödokumentide kogusse. Need on komiteeväliste isikute või organisatsioonide poolt esitatud töödokumendid. Alajaotised sisaldavad iga töödokumendi kavandeid ja selle kohta tehtud märkusi.

DelC 8.1 Alternative Paradigms for Monetary Union (D. Gros)

Töödokumendi kavandid ja selle kohta tehtud märkused pärinevad ajavahemikust 10. oktoober kuni 21. november 1988.

Alajaotise dokumendid

DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)

Töödokumendi ainus kättesaadav versioon pärineb 25. jaanuarist 1989.

Sellele töödokumendile on selgelt viidatud teise koosoleku dokumentides.

Alajaotise dokumendid

DelC 8.3 Considerations on the Costs and Benefits of Economic and Monetary Union

Töödokumendi kavand ja selle kohta tehtud märkused pärinevad ajavahemikust 24. jaanuar kuni 20. veebruar 1989.

Alajaotise dokumendid

DelC 8.4 Le Marché Intérieur et la Coopération Monétaire (Taani majandusministeerium)

Töödokumendi ainus kättesaadav versioon pärineb 9. novembrist 1989.

Alajaotise dokumendid

DelC 8.5 L'Efficacité Économique des Politiques Régionales (J. Drevet)

Töödokumendi kavand ja selle kohta tehtud märkused pärinevad kas detsembrist 1988 või on ilma kuupäevata.

Alajaotise dokumendid

DelC 8.6 Les Rapports de la Banque de France et de l’État au Regard de la Loi

Töödokumendi ainus kättesaadav versioon pärineb 22. detsembrist 1988.

Alajaotise dokumendid

DelC 8.7 Les Politiques Régionales dans le Mouvement vers l'Union Économique et Monétaire (Groupe Lacroix)

Töödokumendi ainus kättesaadav versioon pärineb 23. jaanuarist 1989.

Alajaotise dokumendid

DelC 8.8 Loi Organique Communautaire (C. Ehlermann)

Töödokumendi ainus kättesaadav versioon pärineb 14. novembrist 1988.

Alajaotise dokumendid

DelC 8.9 Mise en Application Graduelle des Dispositions d'un Traité sur l'UEM (C. Ehlermann)

Töödokumendi ainus kättesaadav versioon pärineb 14. novembrist 1988.

Alajaotise dokumendid

DelC 8.10 Monetary Policy and Financial Integration: Consequences of 1992

Töödokumendi kavandil ja selle kohta tehtud märkustel puudub kuupäev.

Alajaotise dokumendid

DelC 8.11 Note sur la Politique Régionale (J. van Ginderachter)

Töödokumendi ainus kättesaadav versioon pärineb 31. oktoobrist 1988.

Alajaotise dokumendid

DelC 8.12 Regional Policy within a Monetary Union: a Case Study of Strathclyde (Strathclyde’i ülikool)

Töödokumendi kavandid ja selle kohta tehtud märkused pärinevad 16. ja 21. detsembrist 1988.

Alajaotise dokumendid

DelC 8.13 Some Technical Considerations on the Benefits of an Economic and Monetary Union (D. Gros, A. Jacquemin, M. Catinat)

Töödokumendi kavand ja selle kohta tehtud märkused pärinevad 18. jaanuarist 1989.

Alajaotise dokumendid

DelC 8.14 The All Saints' Day Manifesto for European Monetary Union (The Economist)

Artikli fotokoopial puudub kuupäev.

Alajaotise dokumendid

DelC 8.15 The Distribution of Economic Policy Powers in the Public Finances of Federal Economic and Monetary Union

Töödokumendi ainus kättesaadav versioon pärineb 19. detsembrist 1988.

Alajaotise dokumendid

DelC 8.16 The European Monetary System and its Interactions with Economic and Monetary Policies: Lessons for Future Progress Towards European Monetary Union

Töödokumendi kavand ja selle kohta tehtud märkused pärinevad 7. novembrist 1988.

Alajaotise dokumendid

DelC 8.17 The Federal Reserve System: Origins and Development (P. van den Bergh)

Töödokumendi ainus kättesaadav versioon pärineb 23. oktoobrist 1988.

Alajaotise dokumendid

DelC 8.18 The Legal Relationship Between the Central Bank and the Political Authorities in Denmark

Töödokumendi ainus kättesaadav versioon pärineb 3. jaanuarist 1989.

Alajaotise dokumendid

DelC 8.19 The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.

See alajaotis sisaldab dokumenti „The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.” (1937).

Alajaotise dokumendid

DelC 8.20 The Flaw in Europe's Tax Strategy (The Wall Street Journal)

See alajaotis sisaldab fotokoopiat 30. märtsi 1989. aasta The Wall Street Journali ühest leheküljest.

Alajaotise dokumendid
DelC 9 Komiteeväline suhtlus

See jaotis sisaldab kirjavahetust Delors'i komitee väliste üksustega ja komiteeliikmete tööd käsitlevaid avalikel üritustel peetud kõnesid. Jaotis sisaldab ka teabenõudeid ja lõpparuande tellimusi ning neile saadetud vastuseid. Jaotis ei sisalda täiendavaid töödokumente ega nendega seotud kirjavahetust.

DelC 9 Komiteeväline suhtlus

Väline kirjavahetus ja kõned pärinevad ajavahemikust 15. november 1988 kuni 18. november 1989.

Alajaotise dokumendid

Kõik selle jaotise teemad