Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Pangatähtede taasringlusse laskmine krediidiasutuste ja teiste sularahakäitlejate poolt

Europangatähti emiteerivad EKP ja eurosüsteemi riikide keskpangad, kelle ülesandeks on säilitada üldsuse silmis ühisraha usaldusväärsus. Muu hulgas tuleb selleks tagada ringluses olevate europangatähtede kui maksevahendi terviklikkus.

Tänu europangatähtede taasringlusse laskmise võimalusele saavad krediidiasutused ja teised sularahakäitlejad täita oma rolli sularahaga varustamises tulemuslikumal ja kulutõhusamal viisil. Europangatähtede terviklikkuse tagamiseks võttis EKP nõukogu 16. septembril 2010 vastu otsuse EKP/2010/14 euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta. Otsus jõustus 1. jaanuaril 2011.

Otsus võeti vastu seepärast, et 2008. aastal1 muudeti nõukogu määrust (EÜ) nr 1338/20012 ning muu hulgas järgnevat:

  • tagamaks saadud ja tagasi ringlusse lastavate europangatähtede ehtsuse kontrolli ja võltsingute avastamist, viidatakse määruse (EÜ) nr 1338/2001 artiklis 6 otseselt Euroopa Keskpanga kehtestatud korrale, mida kohaldatakse artikli 6 lõikes 1 nimetatud kohustuse adressaatidele, keda otsuses EKP/2010/14 nimetatakse sularahakäitlejateks;
  • artikli 6 laiendamine muudele majandusagentidele (nt ettevõtjad ja kasiinod, mis tegelevad pangatähtede käitlemise ja jaotamisega üldsusele sularahaautomaatide kaudu) ja sularahavedajatele.

Otsuses EKP/2010/14 sätestatakse määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõikes 1 viidatud kord, mida sularahakäitlejad peavad europangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrollimisel järgima. Otsust muudeti 7. septembri 2012. aasta otsusega EKP/2012/19, millega laiendati selle ulatust teise seeria europangatähtedele, et hõlmata ka uute pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringlust. Ühtlasi täpsustati mõningaid nõudeid. Otsust EKP/2010/14 on muudetud ka 5. detsembri 2019. aasta otsusega EKP/2019/39, et võimaldada selliste europangatähtede uuestitöötlemist, mis ei ole selgelt autenditud, ning võtta kasutusele uus pangatähtede käitluse seadmete kategooria.

Otsusega EKP/2010/14 tagatakse, et krediidiasutused ja sularahakäitlejad lasevad taasringlusse üksnes selliseid europangatähti, mille ringluskõlblikkust ja ehtust on kontrollitud. Seda saab teha sularahatöötluses kasutatavate seadmete abil, mida üks eurosüsteemi keskpankadest on katsetanud. Teisel juhul viivad kontrolli läbi vastava väljaõppe saanud töötajad. Masinkontrolli edukalt läbinud pangatähed lastakse uuesti ringlusse sularahaautomaatide või muude iseteenindusseadmete kaudu. Pangatähti, mida on kontrollinud vastava väljaõppe saanud töötajad, tohib väljastada üksnes sularahaväljamaksetena.

Tuleb märkida, et otsus EKP/2010/14 ei puuduta euromünte, sest need ei kuulu EKP pädevusse.

1 Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 44/2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed (ELT L 17, 22.1.2009, lk 1). 2 EÜT L 181, 4.7.2001, lk 6.

Kõik selle jaotise teemad