Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Juurdepääs sularahale ja selle aktsepteerimine maksevahendina

Sularahal on jätkuvalt oluline roll ühiskonnas ja see on majanduse toimimise seisukohalt hädavajalik. Meie uuringud näitavad, et enamik euroala kodanikke peab oluliseks võimalust maksta sularahas ning et euroala müügikohtades on sularaha kõige sagedamini kasutatav makseviis.

EKP ja euroala riikide keskpangad on võtnud endale kohustuse tagada, et sularaha jääb laialdaselt kättesaadavaks ja seda aktsepteeritakse maksevahendina. Seetõttu väljendame heameelt seoses Euroopa Komisjoni ettepanekuga võtta vastu uus ELi määrus eurosularaha seadusliku maksevahendi staatuse tugevdamiseks. Ettepaneku eesmärk on tagada, et europangatähtede ja -müntide kättesaadavus ning nende aktsepteerimine maksevahendina on õiguslikult tagatud kogu euroalal. 

Juurdepääs sularahale 

Lihtsa ja mugava juurdepääsu tagamine sularahale kaitseb selle rolli seadusliku maksevahendina ja tagab selle jätkuva kasutamise igapäevase maksevahendina. Makseviisi valikut võib mõjutada see, kui lihtne on pangakontolt raha välja võtta.

Euroala riigid ise vastutavad selle eest, et eraisikutel ja ettevõtetel oleks piisav ja tõhus juurdepääs sularahale kogu riigis, sealhulgas linna- ja maapiirkondades.

Eurosüsteemi roll

Riikide keskpankade emiteeritavat sularaha jagatakse kommertspankadesse, et nad saaksid täita oma klientide sularahavajadusi. EKP ja riikide keskpangad analüüsivad sularahateenuste kvaliteeti euroalal, et teha kindlaks võimalikud puudujäägid sularaha kättesaadavuses. Näiteks oleme välja töötanud ühtse metoodika, et analüüsida euroala inimeste juurdepääsu sularahateenustele pangaautomaatides ja pangakontorites. Vajaduse korral võivad euroala riigid rakendada seadusi, mille kohaselt peavad kommertspangad ja muud asutused tagama piisava ja tõhusa juurdepääsu sularahale.

Samuti on eurosüsteem kehtestanud kommertspankadele eeskirjad, mis võimaldavad neil pangatähti tõhusalt taasringlusse lasta ja piirata sularaha käitlemise kulusid. Riikide keskpangad hoiavad ka piisavat sularahavaru, et katta pangatähtede nõudluse ootamatut ja ettenägematut kasvu, näiteks kriisiolukorras või elektrooniliste maksete ajutiste häirete korral.

Tagame, et nõudlus europangatähtede järele on püsivalt kaetud. Euroalal on ligikaudu 120 000 krediidiasutuste filiaali ja üle 260 000 sularahaautomaadi, mis võimaldavad inimestele tõhusa ja kiire juurdepääsu oma rahale. 

Sularaha väljavõtmise täiendavad võimalused

Sularaha võetakse enamasti välja pangaautomaatidest ja pangafiliaalidest. Peale selle võimaldavad jaekauplused mõnes euroala riigis oma klientidel piiratud koguses sularaha välja võtta.

Sularahaväljamaksed müügikohtades

Müügikohas makse tegemisel saab klient paluda, et rahasumma, mida ta soovib välja võtta, lisataks ostusummale. Seejärel tasub ta ostu eest maksekaardi või mobiilseadmega ning saab sularahas välja võtta soovitud summa.

Sularaha väljavõtmine müügikohtades ilma kaupa ostmata

Inimestel on võimalik müügikohas oma kontolt sularaha välja võtta ilma ostu tegemata.

Soovid rohkem teada?

Vaata videoklippi, kus tutvustatakse võimalusi võtta sularaha välja müügikohtades.

Sularaha aktsepteerimine maksevahendina

Europangatähed ja -mündid kehtivad seadusliku maksevahendina kogu euroalal. See tähendab, et kauplused ja ettevõtted ei saa sularahamaksetest keelduda, välja arvatud juhul, kui osapooled on eelnevalt kokku leppinud muu makseviisi kasutamises. Üldjuhul on ka avaliku sektori asutused ja teenuseosutajad kohustatud sularaha vastu võtma, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku vastu võtta määrus, mis selgitaks europangatähtede ja -müntide staatust seadusliku maksevahendina ELi õiguses. Ettepanekus määratletakse ka need vähesed juhtumid, mille korral võib sularahamaksetest keelduda, näiteks kui ettevõtjal ei ole piisavalt vahetusraha või kui osapooled on kokku leppinud muu makseviisi kasutamises.

EKP toetab komisjoni ettepanekut euroala puudutava määruse kohta ja väljendab oma arvamuses muret, et europangatähtede ja -müntide staatus seadusliku maksevahendina võib saada kahjustada, kui jaemüüjad keelduvad sularahamaksete vastuvõtmisest. Eurosüsteem analüüsib sularaha maksevahendina aktsepteerimise taset euroalal ning teavitab pädevaid asutusi ja organeid võimalikest probleemidest. 

Kõik selle jaotise teemad