Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
Ajakohastatud teave on kättesaadav ingliskeelsel veebilehel.

Euroopa Majandusühenduse liikmesriikide keskpankade presidentide komitee (1964–1993)

Keskpankade presidentide komitee (edaspidi „CoG” või „komitee”) loodi 1964. aastal. Selle eesmärk oli edendada liikmesriikide keskpankade vahelist koostööd, korraldades konsultatsioone ja vahetades teavet rahapoliitika ja asjaomaste meetmete teemal ning keskendudes eelkõige krediidi-, raha- ja valuutaturgudele.

1990. aastal suurendati majandus- ja rahaliidu esimese etapi raames komitee rolli. Tema pädevusalasse lisati raha- ja vahetuskursipoliitika koordineerimise toetamine. Kõnealust poliitikat peeti hinnastabiilsuse saavutamise ja Euroopa Rahasüsteemi nõuetekohase toimimise tagamise seisukohast väga oluliseks.

Komitee istungid toimusid tavaliselt Baselis Rahvusvaheliste Arvelduste Pangas (BIS), mis pakkus logistilist tuge ja sekretariaadi teenuseid. Moodustati mitu analüüsialaste eriteadmistega töörühma ja rakkerühma. 1990. aastal ühines majandusüksus sekretariaadiga ning ametlike allüksustena loodi rahapoliitika allkomitee, valuutaturupoliitika allkomitee ja pangandusjärelevalve allkomitee.

1994. aasta jaanuaris vahetas keskpankade presidentide komitee välja Euroopa Rahainstituut (ERI) ja peagi seejärel sai selle ametlikuks asukohaks Frankfurt Maini ääres.

Komitee dokumendid on paberkandjal ja neid on kokku 581 kasti. Peamiselt on tegemist keskpankade presidentide komitee ja asendusliikmete komitee, aga ka rahapoliitikat, välisvaluuta ja kapitali liikumist, pangandusjärelevalvet ja muid keskpankade pädevusalasse kuuluvaid teemasid käsitlevate allkomiteede ja eksperdirühmade koosolekute materjalide, töödokumentide ja aruannetega. Kõnealune kogu sisaldab ka dokumente suhete kohta Euroopa ja rahvusvaheliste institutsioonide ja foorumitega. Dokumendid on valdavalt aastatest 1964–1993 (mõned üksikud dokumendid ka 1950. aastatest) ning enamik neist on inglise, prantsuse või saksa keeles.

CoG 1 Staatus ja korraldus

Esimene jaotis hõlmab keskpankade presidentide komitee asutamist ja sisemist korraldust. Samuti hõlmab see personali, finantsjuhtimise, teabevahetuse ja kommunikatsioonisüsteemidega seotud küsimusi.

1962, 1964–1994

CoG 1.1 Asutamine, siseküsimused ja põhidokumendid

Alajaotis hõlmab keskpankade presidentide komitee asutamiseks kasutatud institutsioonilist ja organisatsioonilist raamistikku ning sekretariaadi ja majandusüksuse tegevust komitee toetamisel. Ühtlasi sisaldab see kodukorda, tööprogramme, teavet nii eesistuja valimiste kui ka töörühmade ja allkomiteede liikmesuse kohta ning personali- ja värbamispoliitika dokumente.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1964–1994

CoG 1.2 Finantsjuhtimine

Alajaotis hõlmab keskpankade presidentide komitee ja Euroopa Valuutakoostöö Fondi kulutusi ja kulude jagamist ning finantsasjade komitee dokumente aastatest 1990–1994.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1964–1993 (eelkõige1982–1993)

CoG 1.3 Teabevahetus ja kommunikatsioonisüsteemid

Alajaotis hõlmab pressiteateid ning keskpankade presidentide ja ametnike kõnesid ajavahemikus 1985–1993, aga ka telekommunikatsioonisüsteemi loomist 1971. aastal.

Otsing avalikus dokumendiregistris
CoG 2 Istungid ja eksperdiarvamused

Teine jaotis sisaldab keskpankade presidentide komitee ja asendusliikmete komitee istungite dokumente. Samuti sisaldab see keskpankade presidentide komitee ja majandusüksuse aastaaruandeid.

1964–1993

CoG 2.1 Keskpankade presidentide komitee istungid

Alajaotis hõlmab ajavahemikus 6. juulist 1964 kuni 14. detsembrini 1993 toimunud keskpankade presidentide komitee istungite päevakordi, protokolle ja dokumente, mis on lubatud avalikustada.

1973–1993

CoG 2.2 Asendusliikmete komitee istungid ja aruandlus

Alajaotis hõlmab aastatel 1973–1993 toimunud asendusliikmete komitee istungitega seotud dokumente, tööprogramme ning majandus- ja rahaliidu esimese ja teise etapi aruandeid ja dokumente alates 1990. aastast.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1989–1994

CoG 2.3 Majandusüksuse aruandlus

Alajaotis hõlmab majandusüksuse tööprogramme, aruandeid, märkusi, memorandumeid ja muid dokumente, mis käsitlevad raha- ja eelarvepoliitikat, rahvusvahelist konkurentsivõimet ning rahaagregaate.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1991–1993

CoG 2.4 Keskpankade presidentide komitee aastaaruanded

Alajaotis hõlmab esimest (1990–1991) ja teist (1992) aastaaruannet ning nendega seoses tehtud ettevalmistavat tööd.

CoG 3 Rahapoliitiliste operatsioonide ja rahapoliitika koordineerimine

Kolmas jaotis hõlmab rahapoliitika põhimõtteid, operatsioone ja ühtlustamist ajavahemikus alates 1960. aastate algusest kuni 1993. aastani ning valuutakoridoriga seotud tegevust. Valuutakoridor oli esimene katse vähendada ühenduse vahetuskursside kõikumist pärast Bretton Woodsi süsteemi langust (1972–1974). Samuti hõlmab see Euroopa Rahasüsteemi ja eküüga seotud tehinguid alates 1979. aastast kuni komitee tegevuse lõpuni 1993. aastal. Selles kogus sisalduvad dokumendid ei ole rangelt seotud konkreetsete eksperdirühmade või foorumitega ning märkimisväärne arv dokumente ei ole üldse komitee koostatud (nt Euroopa Komisjoni koostatud dokumendid).

1964–1993

CoG 3.1 Euroopa rahapoliitiline lõimumine alates 1960. aastatest

Alajaotis sisaldab Euroopa majandus- ja rahapoliitika lähendamise ja sellealase koostööga seotud dokumente, esialgseid jõupingutusi majandus- ja rahaliidu loomiseks ning esimest etappi käsitlenud arutelusid. See hõlmab ka Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) laiendamise ja keskpankade koostööga seotud teemasid.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1968–1993 (eelkõige 1970–1993)

CoG 3.2 Sekkumised ja vahetuskursid valuutakoridori perioodil ning Euroopa Rahasüsteem

Alajaotis sisaldab ühendusele antud lühikese ja keskmise tähtajaga abi ning tema laenuraamistikku puudutavad dokumente. Samuti sisaldab see Euroopa Rahasüsteemi raames ühenduse vääringutes toimunud sekkumisi käsitlevaid dokumente.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1978–1993

CoG 3.3 Euroopa Rahasüsteemi väljakujundamine ja haldamine

Alajaotis sisaldab Euroopa Rahasüsteemi loomise dokumente (nt tema töökorda käsitlev kokkulepe (1979)), aga ka ettepanekuid, arutelusid, aruandeid, teadustöid ja kõnesid Euroopa Rahasüsteemi väljakujundamise kohta. Ühtlasi sisaldab see eküü kasutamist ning vahetuskursimehhanismi toimimist ja kriisi puudutavate dokumentide kogu.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1982–1994 (eelkõige 1989–1993)

CoG 3.4 Euroopa Rahainstituudi ja Euroopa Keskpankade Süsteemi ettevalmistamine

Alajaotis hõlmab majandus- ja rahaliidu teise ja kolmanda etapi ettevalmistamiseks tehtud tööd ning organisatsioonilist korraldust üleminekuks keskpankade presidentide komiteelt Euroopa Rahainstituudile (ERI). Samuti sisaldab see ERI põhikirja ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja esialgseid kavandeid, aga ka ERI esimese presidendi Alexandre Lamfalussy ametisse nimetamise dokumente.

Otsing avalikus dokumendiregistris
CoG 4 Valuutavahetuse ja kapitali liikumisega seotud küsimused ning eksperdirühmad

Neljas jaotis sisaldab välisvaluutat ja kapitali liikumist puudutavaid tähelepanekuid, koosolekute dokumente, poliitikaettepanekuid, tavasid ja statistikat. See hõlmab ka esimesi katseid Euroopa ühtlustatud lähenemisviisi väljatöötamiseks, mida korraldasid peamiselt eksperdirühmad. Neist rühmadest osa tegutses mitu aastat ja koostas selle aja jooksul arvukalt aruandeid.

1969–1994

CoG 4.1 Kooskõlastamine ja seire

Alajaotis sisaldab kooskõlastusrühma (1973–1993) ja seirerühma (1987–1993) koosolekute dokumente. Samuti sisaldab see sekkumiste ning intressimäärade ja vahetuskurssidega seotud põhimõtteid ja tabeleid ning kuuaruandeid välisvaluutaturgude arengu kohta riikides, mille keskpangad osalesid kooskõlastusmenetluses aastatel 1974–1994.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1960–1963, 1965–1969, 1974–1976

CoG 4.2 Kapitali liikumise küsimused, kapitali lühiajalisi liikumisi käsitlevate eksperdirühmade koosolekud ja aruandlus

Alajaotis sisaldab kapitali lühiajaliste liikumiste eksperdikomitee (1967–1969) ja kapitali lühiajaliste liikumiste töörühma (1974–1976) koosolekute dokumente ja aruandeid. Ühtlasi sisaldab see kapitali liikumisega seotud küsimusi käsitlevate dokumentide kogu.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1970–1990

CoG 4.3 Ansiaux', Théroni, Barre'i, Heyvaerti ja Dalgaardi juhitud eksperdirühmade koosolekud ja aruandlus

Alajaotis hõlmab Hubert Ansiaux' juhitud eksperdirühma koosolekute dokumente ja lõpparuannet.Ansiaux pidi vastama Luksemburgi peaministri Pierre Werneri tõstatatud arvukatele küsimustele, mis puudutasid ühenduse vääringute kõikumispiiride kitsendamist, valuutavahetuse reguleerimiseks fondi loomist (1970) ja muid teemasid. Samuti sisaldab see 1970. aastal loodud eksperdirühma koosolekute dokumente ja aruandeid. Seda eksperdirühma juhtisid Marcel Théron (1970–1974), Pierre Barre (1974), François Heyvaert (1974–1982) ja Henning Dalgaard (1983–1990). Aruannetes käsitletakse erinevaid tehnilisi probleeme, mis tulenesid kooskõlastamisest, ühenduse vääringute kõikumispiiride kitsendamisest, Baseli kokkuleppe toimimisest, mitmel vääringul põhinevast sekkumissüsteemist, kullavarude kasutamisest, ühendusesisesest tasaarveldamisest, ühendusesisesest vahetuskursi režiimist ning Euroopa Rahasüsteemi tegevuskorrast ja eküüst.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1985–1993

CoG 4.4 Valuutaturupoliitika allkomitee koosolekud ja aruandlus

Alajaotis hõlmab koosolekute dokumente (1990–1992) ning korrapäraste ja eriaruannete koostamiseks tehtud ettevalmistavat tööd. 14 korrapärast aruannet sisaldavad Euroopa Rahasüsteemi iga-aastast arengusuundade analüüsi.

Otsing avalikus dokumendiregistris
CoG 5 Rahapoliitika ja rahapakkumisega seotud küsimused ning eksperdirühmad

Viies jaotis sisaldab rahapoliitika eksperdirühmade koosolekute dokumente ja aruandlust alates 1970. aastatest.

1970–1981

CoG 5.1 Rahapoliitika instrumentide ühtlustamise töörühma koosolekud ja aruandlus

Alajaotis sisaldab rahapoliitika instrumentide ühtlustamise töörühma (1970–1981) koosolekute dokumente ja aruandeid.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1973–1993

CoG 5.2 Bastiaanse ja Raymondi juhitud eksperdirühma koosolekud ja aruandlus

Alajaotis hõlmab1973. aastal loodud eksperdirühma koosolekute dokumente. Eksperdirühma juhtisid Adriaan Willem Bastiaanse (1973–1980) ja Robert Raymond (1981–1990). Rühma töö ja korrapärased aruanded keskendusid rahapakkumise arengule ühenduse riikides aastatel 1973–1974, rahaagregaatide arengule aastatel 1974–1975, rahapoliitilisele olukorrale aastatel 1975–1978 ja EMÜ liikmesriikide rahapoliitikale aastatel 1978–1990. Koostati ka eriaruandeid, näiteks riigirahandust ja eelarvepuudujääki käsitlev aruanne (1981–1990).

Otsing avalikus dokumendiregistris
1989–1993

CoG 5.3 Rahapoliitika allkomitee koosolekud ja aruandlus

Alajaotis hõlmab koosolekute dokumente ning korrapäraste ja eriaruannete koostamiseks tehtud ettevalmistavat tööd. Korrapärased aruanded on muu hulgas rahapoliitiliste suundumuste aastaaruanne ja ühenduse rahapoliitika aastaaruanne. Alajaotis sisaldab ka EMÜ riikide makromajanduse arengu kuuaruandeid (nn väike roheline raamat) ajavahemikus 1987. aasta novembrist kuni 1993. aasta detsembrini.

Otsing avalikus dokumendiregistris
CoG 6 Pangandusjärelevalvega seotud teemad ja eksperdirühmad

Kuues jaotis hõlmab pangandusjärelevalve teemade varaseid koordineerimisetappe, riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega seotud arutelusid ning pangandusjärelevalve allkomitee ja selle allüksuste tegevust 1990. aastate alguses. Ühtlasi hõlmab see Baseli pangajärelevalve komitee asjaomast tegevust.

1932, 1964–1993

CoG 6.1 Järelevalvealased küsimused ja algatused

Alajaotis sisaldab dokumente, mis käsitlevad pangandusjärelevalvet reguleerivate õigusaktide alaste algatuste koordineerimist ning keskpankade teabevahetust väliskrediidi ja riskide kohta. Samuti hõlmab see Ameerika pangandusalaste õigusaktide ajutise töörühma (1974–1978) tööd.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1978, 1986–1993

CoG 6.2 Pangandusjärelevalve allkomitee koosolekud ja aruandlus

Alajaotis hõlmab koosolekute dokumente ning aruannete koostamiseks tehtud ettevalmistavat tööd. Ühtlasi sisaldab see ühenduses ja ühendusevälistes riikides tehtud pangandusjärelevalvega seotud artikleid ja dokumente, aga ka dokumente, mis käsitlevad teise pangandusdirektiivi ülevõtmist riikide õigusaktidesse ja pangandusjärelevalve asutuste vahelist koostööd.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1974–1975, 1987–1994

CoG 6.3 Pangandusjärelevalve eksperdirühmade koosolekud ja aruandlus

Alajaotis sisaldab pangandusjärelevalve allkomitee allüksuste, nimelt krediidiregistrite töörühma, finantstundlikkuse töörühma ja finantskonglomeraatide töörühma koosolekute dokumente ja aruandeid. See hõlmab ka suhteid pangandusjärelevalve asutuste kontaktrühmaga alates 1970. aastatest.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1975–1994

CoG 6.4 Baseli pangajärelevalve komitee tegevus

Alajaotis sisaldab dokumente, mis puudutavad koosolekuid ja kontakte ning käsitlevad mitmesuguseid pangandusjärelevalve teemasid, nagu tururiskid, pankade kapitali adekvaatsus ja miinimumstandardite väljatöötamine.

Otsing avalikus dokumendiregistris
CoG 7 Keskpanga raamatupidamisega seotud teemad ja eksperdirühmad

Seitsmes jaotis hõlmab raamatupidamisküsimuste töörühma ja selle allüksuste koosolekuid ja tegevust 1990. aastate alguses.

1991–1993

CoG 7.1 Raamatupidamisküsimuste töörühma koosolekud ja aruandlus

Alajaotis hõlmab koosolekute dokumente ning aruannete koostamiseks tehtud ettevalmistavat tööd. Samuti sisaldab see uuringuid keskpankade kasutatavate raamatupidamismetoodikate kohta.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1990–1991

CoG 7.2 Raamatupidamist käsitlevate eksperdirühmade koosolekud ja aruandlus

Alajaotis sisaldab raamatupidamisküsimuste rakkerühma ja tulude jaotamise ajutise töörühma koosolekute dokumente ja aruandeid.

Otsing avalikus dokumendiregistris
CoG 8 Euroopa vääringuga seotud tehnilised ja organisatsioonilised küsimused ning eksperdirühmad

Kaheksas jaotis hõlmab Euroopa pangatähe trükkimise ja väljaandmise töörühma ning selle allüksuste koosolekuid ja tegevust 1990. aastate alguses.

1991–1993

CoG 8.1 Euroopa pangatähe trükkimise ja väljaandmise töörühma koosolekud ja aruandlus

Alajaotis hõlmab koosolekute dokumente ja aruannete koostamiseks tehtud ettevalmistavat tööd (1993), aga ka dokumente, mis käsitlevad suhteid rahapajade juhatajate töörühma ja Euroopa Pimedate Liiduga.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1992–1994

CoG 8.2 Euroopa vääringut käsitlevate eksperdirühmade koosolekud ja aruandlus

Alajaotis hõlmab koosolekute materjale ja töödokumente ning aruandeid, mille on koostanud Euroopa pangatähe trükkimise ja väljaandmise töörühma allüksused, nimelt kujunduse, väljaandmise, turvatehnoloogia, uuringute, stsenaariumite ja kulude rakkerühmad.

Otsing avalikus dokumendiregistris
CoG 9 Maksesüsteemide ja väärtpaberiarveldussüsteemidega seotud küsimused ning eksperdirühmad

Üheksas jaotis hõlmab ühenduse riikides kasutatud maksesüsteemidega seotud analüüsi- ja koordineerimistegevust eelkõige 1980. aastate lõpus ja 1990. aastate alguses, keskendudes peamiselt EÜ maksesüsteemide töörühmale. See jaotis sisaldab ka dokumente, mida ei ole koostanud keskpankade presidentide komitee.

1990–1994

CoG 9.1 EÜ maksesüsteemide (ajutise) töörühma koosolekud ja aruandlus

Alajaotis hõlmab koosolekute dokumente ning aruannete koostamiseks tehtud ettevalmistavat tööd. Samuti sisaldab see erapankade esindajatega peetud kohtumiste dokumente.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1984–1975, 1987–1993

CoG 9.2 EÜ maksesüsteemide (ajutise) töörühma algatused ja maksesüsteemide koordineerimine

Alajaotis sisaldab dokumente, mis käsitlevad maksesüsteemidega seotud algatuste koordineerimist (nt tehnilise taristu ja andmetöötluse küsimused) ning riigisiseste ja piiriüleste maksete ühtlustamist. Ühtlasi hõlmab see eküü kliiringu- ja arveldussüsteemiga seotud tööd.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1991–1994

CoG 9.3 Sinise raamatu väljatöötamine

Alajaotis hõlmab ühenduse riikide maksesüsteeme käsitleva sinise raamatu koostamist, tõlkimist ja avaldamist.

1991–1994

CoG 9.4 Maksesüsteeme käsitlevate eksperdirühmade koosolekud ja aruandlus

Alajaotis sisaldab koosolekute materjale ja töödokumente ning aruandeid, mille on koostanud EÜ maksesüsteemide töörühma allüksused, nimelt kooskõlastus-, toimetus- ja kavandamisrühmad ning eküü, EÜ maksesüsteemi õigusekspertide, 3. soovituse ja ettemaksekaartide rakkerühmad. See hõlmab ka dokumente, mis on seotud selliste väliste eksperdirühmadega nagu maksesüsteemide tehnilise arendamise rühm, keskpankade makse- ja arveldusteenuste komitee (CPSS) ning Euroopa pangandusstandardite komitee (ECBS), aga ka Euroopa Komisjoni algatustesse antud panust.

Otsing avalikus dokumendiregistris
CoG 10 Infotehnoloogia ja arvutivõrkudega seotud küsimused ning eksperdirühmad

Kümnes jaotis hõlmab eelkõige IT-alaseid teemasid seoses ERI ettevalmistamisega (majandus- ja rahaliidu teine etapp). See hõlmab ka keskpankade vahel kaitstud andmete edastamise süsteemi Cebamail.

1989–1993

CoG 10.1 Jean-Baptiste Bourguignoni juhitud eksperdirühma (Bourguignoni rühm) ja selle allüksuste koosolekud ja aruandlus

Alajaotis sisaldab Bourguignoni rühma dokumente ja aruandeid. See rühm loodi eesmärgiga uurida EMÜ keskpankade vahelise hääletu teabeedastuse võimalusi. Samuti sisaldab see krüpteerimisvahendite uurimiseks moodustatud krüpteerimise allrühma dokumente.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1990–1993

CoG 10.2 Infosüsteemide töörühma koosolekud ja aruandlus ning Cebamaili küsimused

Alajaotis sisaldab koosolekute materjale ja töödokumente ning infosüsteemide töörühma ja Cebamaili käsitleva allrühma aruandeid.

Otsing avalikus dokumendiregistris
CoG 11 Statistikaga seotud teemad ja eksperdirühmad

11. jaotis hõlmab statistiliste andmete jadasid ning statistikaalaste ühtlustamisalgatuste ja erinevate Eurostati juhitud komiteede toetamiseks tehtud tööd. Samuti hõlmab see statistika töörühma koosolekuid ja tegevust 1990. aastate alguses.

1962–1993

CoG 11.1 Statistikaga seotud teemade koordineerimine alates 1960. aastatest

Alajaotis sisaldab statistiliste meetodite ühtlustamise algatusi ja ühenduse statistikasüsteemi käsitlevaid dokumente. Ühtlasi sisaldab see töödokumentide seeriat (EMÜ liikmesriikidega seotud statistilised andmed (1973–1979)) ja kuustatistikat (nn suur roheline raamat (1979–1993))

Otsing avalikus dokumendiregistris
1992–1994

CoG 11.2 Statistika töörühma koosolekud ja aruandlus

Alajaotis sisaldab koosolekute materjale, töödokumente ja aruandeid.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1988–1993

CoG 11.3 Statistikat käsitlevate eksperdirühmade ja komiteede koosolekud ja aruandlus

Alajaotis hõlmab koosolekute materjale, töödokumente ja aruandeid, mille on koostanud Eurostati loodud mitmesugused komiteed ja allüksused, nagu monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komitee, rahandus- ja pangandusstatistika rakkerühm ning maksebilansi kapitalivoogude ja -varude statistika rakkerühm.

Otsing avalikus dokumendiregistris
CoG 12 Euroopa Komisjon

12. jaotis sisaldab peamiselt Euroopa Komisjoni ja tema allüksuste koostatud dokumente. Paljudel juhtudel ei olnud ei keskpankade presidentide komitee ega ka keskpangad seotud nende dokumentide koostamiseni viinud tehingutega. Suur osa dokumentidest saadeti keskpankade presidentide komitee sekretariaati Baselis üksnes teavitamise eesmärgil.

1964–1993

CoG 12.1 Rahandus- ja majandusküsimusi ning Euroopa õigusakte käsitlevad arvamused ja algatused

Alajaotis hõlmab majandus-, pangandus- ja finantsküsimusi käsitlevate direktiivide eelnõusid, ettepanekuid ja lõplikke versioone, Euroopa Komisjoni koostatud aruandeid, nagu Euroopa ühenduste majandusolukorra aastaaruanded (1971–1982 ja 1989), ja uurimisrühmaga „Inflatsiooni probleemid” (1975–1977) seotud aruandeid. See sisaldab ka riikide prognoosiekspertide rühma (1991–1993) ja panganduse nõuandekomitee (1986–1993) koosolekute dokumente.

Otsing avalikus dokumendiregistris
CoG 13 Rahanduskomitee

13. jaotis sisaldab peamiselt Brüsselis tegutsenud rahanduskomitee koostatud dokumente, mis saadeti keskpankade presidentide komiteele Baselis teavitamise eesmärgil. Rahanduskomitee tegevuses osalesid keskpankade esindajad.

1969–1993

CoG 13.1 Rahanduskomitee ja tema allüksuste koosolekud

Alajaotis sisaldab rahanduskomitee (1969–1993), selle asendusliikmete komitee (eelkõige 1981–1993) ja ajutise Itaalia rühma (eelkõige 1973–1978) koosolekute dokumentide (mittetäielikku) kogu.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1959–1993

CoG 13.2 Eksperdiarvamused rahandus- ja finantsküsimustes

Alajaotis sisaldab rahanduskomitee tegevuse aruandeid (aastate 1959–1988 kogu on mittetäielik), ühenduse laenuabi tingimusi ja ettepanekuid (1981–1993) ning arvamusi ja märkusi mitmesugustes rahapoliitika küsimustes, nagu kapitali liikumine, eelarvedistsipliin ja lähenemine.

Otsing avalikus dokumendiregistris
CoG 14 Muud Euroopa tasandi rühmad ja foorumid

14. jaotis sisaldab alaliste ja ajutiste Euroopa tasandi foorumite ja organisatsioonide koostatud dokumente, mis käsitlevad raha- ja finantspoliitikat ning koostööd. ECOFINi ja Euroopa Ülemkoguga seotud dokumentide kogu selles jaotises ei ole täielik. Seoses majandus- ja rahaliidu ettevalmistamisel tehtud tööga pakuvad erilist huvi valitsustevahelise konverentsi koostatud dokumendid.

1970–1993

CoG 14.1 Majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN)

Alajaotis sisaldab ECOFINi nõukogu koosolekute dokumente (1970–1993) ning ECOFINi nõukogu aruandeid ja märkusi kolmandate riikidega tehtud koostöö kohta rahapoliitika ning intressi- ja vahetuskursipoliitika valdkonnas.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1969–1994

CoG 14.2 Euroopa Ülemkogu

Alajaotis sisaldab eesistujariigi koosolekute dokumentide ja järelduste (mittetäielikku) kogu ning töödokumente mitmesugustes poliitikaküsimustes, nagu fiskaalne integratsioon, inflatsioon ja kapitali vaba liikumine. Samuti hõlmab see rahvusvaheliste küsimuste ajutise komitee (1984–1985) töösse antud panust.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1989–1993

CoG 14.3 Valitsustevaheline konverents (VVK) majandus- ja rahaliidu teemal

Alajaotis hõlmab keskpankade presidentide komitee panust Euroopa Liidu lepingut käsitlevatesse läbirääkimistesse.

Otsing avalikus dokumendiregistris
CoG 15 Keskpangad ja pangaliidud

15. jaotis sisaldab eelkõige nii riikide keskpankade kui ka EMÜ riikide ja EMÜ-väliste riikide finants- ja rahapoliitikaga seotud dokumentide kogusid. See sisaldab ka dokumente, mis puudutavad riigiüleste institutsioonide ja erasektori liitude sisemist korraldust ning nende suhteid keskpankade presidentide komiteega.

1937, 1960–1995 (eelkõige 1990–1993)

CoG 15.1 Riikide keskpankade (sisemised) küsimused

Alajaotis sisaldab riikide keskpankadega seotud erinevaid küsimusi (nt nende õiguslikku staatust) puudutavate dokumentide kogusid.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1969–1993 (eelkõige 1985–1993)

CoG 15.2 Riikide rahapoliitika

Alajaotis sisaldab mitme EMÜ riigi ja EMÜ-välise riigiga seotud raha- ja majanduspoliitika küsimusi käsitlevate dokumentide kogusid. Ühtlasi sisaldab see dokumente, mis puudutavad Euroopa Ühenduse poolt Kreekale ja Itaaliale antud laenusid.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1950–1993 (eelkõige 1972–1993)

CoG 15.3 Riigiülesed rahapoliitika organisatsioonid

Alajaotis sisaldab Rahvusvaheliste Arvelduste Panga (BIS) korraldust käsitlevaid dokumente ning BISi majandusnõustaja kõnede ja tööde kogu 1976.–1985. aastast ja BISi peadirektori Alexandre Lamfalussy kõnede ja tööde kogu 1985.–1993. aastast. Samuti sisaldab see Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) koosolekute ja algatuste dokumente ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) loomist käsitlevaid dokumente.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1966–1994 (eelkõige 1985–1993)

CoG 15.4 Erasektori pangaliidud

Alajaotis hõlmab suhteid Eküü Pangaliidu (EBA), Rahvusvahelise Majandusliidu (IEA), Euroopa Majandusliidu (EEA) ja Euroopa Pangandusföderatsiooniga (EBF).

Otsing avalikus dokumendiregistris

Kõik selle jaotise teemad