SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
Den engelske version af denne webside er blevet opdateret med nyere information.

Komiteen af Direktionsformænd for Centralbankcheferne i Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs medlemsstater (1964-93)

Centralbankchefkomiteen (herefter "Komiteen") blev oprettet i 1964 med det formål at fremme samarbejdet mellem medlemsstaternes centralbanker gennem afholdelsen af høringer og udveksling af oplysninger om pengepolitik og relevante foranstaltninger med særligt fokus på kredit-, penge- og valutamarkeder.

I 1990 blev Komiteens rolle styrket som led i første fase af Den Økonomiske og Monetære Union. Dens kompetenceområde blev udvidet, så den også skulle bidrage til at koordinere penge- og valutapolitikkerne, der blev anset for at være afgørende for at opnå prisstabilitet og sikre Det Europæiske Monetære Systems korrekte funktion.

Komiteen holdt normalt sine møder i Den Internationale Betalingsbank (BIS), der ydede logistisk støtte og sekretariatsstøtte. Adskillige arbejdsgrupper og taskforcer fik til opgave at stille analytisk ekspertise til rådighed indtil 1990, hvor Analyseafdelingen blev slået sammen med Sekretariatet, og Den Pengepolitiske Underkomite, Den Valutapolitiske Underkomite og Den Tilsynsmæssige Underkomite blev oprettet som formelle understrukturer.

I januar 1994 blev Centralbankchefkomiteen erstattet af Det Europæiske Monetære Institut (EMI), og kort efter flyttede det officielle hovedsæde til Frankfurt am Main.

Arkivmaterialet fra Komiteen er papirbaseret og består af 581 kasser. Det omfatter hovedsagelig mødedokumenter, arbejdspapirer og rapporter fra Centralbankchefkomiteen og Stedfortræderkomiteen samt fra underkomiteer og ekspertgrupper om pengepolitik, valuta- og kapitalbevægelser, banktilsyn og andre spørgsmål inden for centralbankernes kompetenceområder. Endelig indeholder det også dokumenter, der vedrører forholdet til europæiske og internationale institutioner og fora. Dokumenterne dækker hovedsagelig perioden 1964-93 (med enkelte kopier af dokumenter fra 1950'erne), og de er primært affattet på engelsk, fransk og tysk.

Komiteen 1 Status og organisation

Afsnit 1 omhandler Centralbankchefkomiteens oprettelse og interne organisation. Det omfatter også spørgsmål vedrørende personale, finansiel administration, kommunikation og kommunikationssystemer.

1962,1964-94

Komiteen 1.1 Oprettelse, interne anliggender og sammensætning

Dette underafsnit beskriver den institutionelle og organisatoriske ramme, der blev anvendt til at oprette Centralbankchefkomiteen, og hvordan Sekretariatet og Analyseafdelingen støttede Komiteen. Det omfatter også forretningsordener, arbejdsprogrammer, formandsvalg, medlemskaber af arbejdsgrupper og underkomiteer, personale og ansættelsespolitik.

Søg i det offentlige dokumentregister
1964-94

Komiteen 1.2 Finansiel administration

Dette underafsnit vedrører Centralbankchefkomiteens og Den Europæiske Fond for Monetært Samarbejdes fordeling af udgifter og omkostninger og arkivmateriale om Komiteen vedrørende Finansielle Anliggender (Committee on Financial Matters) fra 1990 til 1994.

Søg i det offentlige dokumentregister
1964-93 (især 1982-93)

Komiteen 1.3 Kommunikation og kommunikationssystemer

Dette underafsnit indeholder pressemeddelelser og taler holdt af centralbankchefer og embedsmænd i perioden 1985-93 samt oprettelsen af telekommunikationssystemet i 1971.

Søg i det offentlige dokumentregister
Komiteen 2 Møder og ekspertudtalelser

Afsnit 2 indeholder dokumentation fra Centralbankchefkomiteens og Stedfortræderkomiteens møder. Det omfatter også årsberetninger fra Centralbankchefkomiteen og Analyseafdelingen.

1964-93

Komiteen 2.1 Centralbankchefkomiteens møder

Dette underafsnit omfatter dagsordener, referater og dokumentation i tilknytning til møder i Centralbankchefkomiteen, som blev afholdt mellem 6. juli 1964 og 14. december 1993, og som er gjort offentligt tilgængelige.

1973-93

Komiteen 2.2 Stedfortræderkomiteen: møder og rapportering

Dette underafsnit indeholder dokumentation vedrørende Stedfortræderkomiteens møder i perioden 1973-93, arbejdsprogrammer og en samling rapporter og dokumenter vedrørende første og anden fase af Den Økonomiske og Monetære Union fra og med 1990.

Søg i det offentlige dokumentregister
1989-94

Komiteen 2.3 Analyseafdelingens rapportering

Dette underafsnit omfatter Analyseafdelingens arbejdsprogrammer og en samling af rapporter, notater, memoranda og andre bidrag vedrørende penge- og finanspolitik, international konkurrenceevne og monetære aggregater.

Søg i det offentlige dokumentregister
1991-93

Komiteen 2.4 Centralbankchefkomiteens årsberetninger

Dette underafsnit indeholder den første (1990-91) og anden (1992) årsberetning og det forberedende arbejde hertil.

Komiteen 3 Koordinering af pengepolitiske operationer og pengepolitik

Afsnit 3 omhandler principperne for pengepolitikken, de pengepolitiske operationer og den monetære harmonisering fra begyndelsen af 1960'erne til 1993 og aktiviteter i forbindelse med "slangen i tunnelen" – det første forsøg på at indsnævre valutakurserne i Fællesskabet, efter at Bretton Woods (1972-74) var brudt sammen. Det omfatter også transaktioner vedrørende Det Europæiske Monetære System og den europæiske valutaenhed (ECU) fra 1979 til Komiteens opløsning i 1993. Dokumenterne i dette afsnit vedrører ikke udelukkende visse ekspertgrupper og fora. Afsnittet indeholder et betydeligt antal dokumenter, som ikke blev udarbejdet af Komiteen, men fx af Europa-Kommissionen.

1964-93

Komiteen 3.1 Den europæiske monetære integration siden 1960'erne

Dette underafsnit indeholder dokumentation, hvori samarbejdet mellem de europæiske pengepolitikker og økonomiske politikker og deres konvergens beskrives i store træk, samt om det indledende arbejde med henblik på oprettelsen af Den Økonomiske og Monetære Union og drøftelserne om første fase. Det omhandler også spørgsmål vedrørende udvidelsen af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) og samarbejdet mellem centralbankerne.

Søg i det offentlige dokumentregister
1968-93 (især 1970-93)

Komiteen 3.2 Interventioner og valutakurser i perioden med "valutaslangen" og Det Europæiske Monetære System

Dette underafsnit indeholder dokumentation om den kort- og mellemlangsigtede hjælp, der blev ydet Fællesskabet, og om dets lånerammer. Det indeholder også dokumentation om interventioner i fællesskabsvalutaer som en del af Det Europæiske Monetære System.

Søg i det offentlige dokumentregister
1978-93

Komiteen 3.3 Det Europæiske Monetære Systems udvikling og vedligeholdelse

Dette underafsnit omfatter dokumentation om oprettelsen af Det Europæiske Monetære System, fx den aftale, der fastlagde den operationelle procedure (1979), samt forslag, drøftelser, rapporter, akademiske papirer og taler, som vedrører systemets udvikling. Det omfatter også en samling dokumenter om anvendelsen af ECU og om valutakursmekanismens funktion og krise.

Søg i det offentlige dokumentregister
1982-94 (især 1989-93)

Komiteen 3.4 Forberedelserne til Det Europæiske Monetære Institut og Det Europæiske System af Centralbanker

Dette underafsnit omfatter forberedelserne til anden og tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union og de organisatoriske ordninger for overgangen fra Centralbankchefkomiteen til Det Europæiske Monetære Institut (EMI). Det indeholder også de første udkast til EMI-statutten, statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank og udnævnelsen af den første formand for EMI, Alexandre Lamfalussy.

Søg i det offentlige dokumentregister
Komiteen 4 Spørgsmål om valutakurs- og kapitalbevægelser samt ekspertgrupper

Afsnit 4 omfatter kommentarer, mødedokumenter, forslag til politik, fremgangsmåder og statistik over valutakurs- og kapitalbevægelser. Det omfatter også de første forsøg på at udvikle en harmoniseret europæisk fremgangsmåde, som primært blev organiseret af ekspertgrupper. Nogle af disse grupper fungerede i mange år og udarbejdede utallige rapporter.

1969-94

Komiteen 4.1 Samordning og overvågning

Dette underafsnit omfatter samordningsgruppens (Concertation Group) (1973-93) og overvågningsgruppens (Monitoring Group) (1987-93) mødedokumentation. Det omfatter også principper og tabeller vedrørende interventioner, rentesatser og valutakurser samt månedlige rapporter om udviklingen på valutamarkederne i de lande, hvis centralbanker deltog i samordningsproceduren fra 1974 til 1994.

Søg i det offentlige dokumentregister
1960-63,1965-69,1974-76

Komiteen 4.2 Kapitalbevægelsesspørgsmål, møder i og rapportering fra ekspertgrupper om kortfristede kapitalbevægelser

Dette underafsnit indeholder mødedokumentation og rapporter fra ekspertudvalget vedrørende kortfristede kapitalbevægelser (Committee of Experts on Short-term Capital Movements) (1967-69) og arbejdsgruppen vedrørende kortfristede kapitalbevægelser (Working Group on Short-term Capital Movements) (1974-76). Det indeholder også en samling dokumenter om emner med relation til kapitalbevægelser.

Søg i det offentlige dokumentregister
1970-90

Komiteen 4.3 Ekspertgrupper under ledelse af Hubert Ansiaux, Marcel Théron, Pierre Barre, François Heyvaert og Henning Dalgaard: møder og rapportering

Dette underafsnit indeholder mødedokumentation og den endelige rapport fra ekspertgruppen under ledelse af Hubert Ansiaux, der var ansvarlig for besvarelsen af flere spørgsmål fra Luxembourgs premierminister, Pierre Werner, om indsnævringen af grænserne for kurssvingninger mellem fællesskabsvalutaerne og oprettelsen af en fond til regulering af valutakurser (1970) og om andre emner. Det omfatter også mødedokumentation og rapporter fra den ekspertgruppe, der blev nedsat i 1970, med Marcel Théron (1970-74), Pierre Barre (1974), François Heyvaert (1974-82) og Henning Dalgaard (1983-90) i forsædet. Rapporterne fokuserer på forskellige tekniske problemer som følge af samordning, indsnævringen af grænserne for kurssvingninger mellem fællesskabsvalutaerne, Baselaftalens funktion, systemet til intervention i flere valutaer, mobiliseringen af guldreserver, den fællesskabsinterne afvikling af mellemværender, det fællesskabsinterne valutakurssystem og Det Europæiske Monetære Systems operationelle procedure samt ECU.

Søg i det offentlige dokumentregister
1985-93

Komiteen 4.4 Den Valutapolitiske Underkomite (Foreign Exchange Policy Sub-Committee (FXPSC)): møder og rapportering.

Dette underafsnit omfatter mødedokumentation (1990-92) og det forberedende arbejde til regelmæssige rapporter og særrapporter. Blandt de 14 regelmæssige rapporter er Det Europæiske Monetære Systems årlige gennemgang af udviklingen.

Søg i det offentlige dokumentregister
Komiteen 5 Spørgsmål vedrørende pengepolitik og pengemængde samt ekspertgrupper

Afsnit 5 indeholder mødedokumenter og rapportering fra monetære ekspertgrupper siden 1970'erne.

1970-81

Komiteen 5.1 Arbejdsgruppen vedrørende Harmonisering af Pengepolitiske Instrumenter (Working Group on Harmonisation of Monetary Policy Instruments): møder og rapportering

Dette underafsnit indeholder mødedokumentation og rapporter fra Arbejdsgruppen vedrørende Harmonisering af Pengepolitiske Instrumenter (1970-81).

Søg i det offentlige dokumentregister
1973-93

Komiteen 5.2 Ekspertgruppen under ledelse af Adriaan Willem Bastiaanse og Robert Raymond: møder og rapportering

Dette underafsnit omfatter mødedokumentation fra den ekspertgruppe, som blev nedsat i 1973, med først Adriaan Willem Bastiaanse (1973-80) og senere Robert Raymond (1981-90) som formand. Gruppen fokuserede på og udarbejdede løbende rapporter om udviklingen i pengemængden i fællesskabslandene i perioden 1973-74 samt om den monetære udvikling i perioden 1974-75, den monetære situation i perioden 1975-78 og monetære politikker i EØF-medlemsstaterne i perioden 1978-90. Gruppen udarbejdede også særrapporter, fx rapporten om offentlige finanser og underskud (1981-90).

Søg i det offentlige dokumentregister
1989-93

Komiteen 5.3 Den Pengepolitiske Underkomite (Monetary Policy Sub-Committee (MPSC)): møder og rapportering.

Dette underafsnit omfatter mødedokumentation og det forberedende arbejde til regelmæssige rapporter og særrapporter. Blandt de regelmæssige rapporter er årsrapporten om de pengepolitiske intentioner og den årlige gennemgang af pengepolitikken i Fællesskabet. Det indeholder også den månedlige gennemgang af den makroøkonomiske udvikling i EØF-landene (den såkaldte "Small Green Book") fra november 1987 til december 1993.

Søg i det offentlige dokumentregister
Komiteen 6 Banktilsynsspørgsmål og ekspertgrupper

Afsnit 6 omhandler de tidlige faser af koordineringen af banktilsynsspørgsmål, drøftelser i relation til national og international lovgivning og arbejdet i Den Tilsynsmæssige Underkomite og dets understrukturer i begyndelsen af 1990'erne. Det relaterede arbejde i Baselkomiteen for Banktilsyn indgår også i dette afsnit.

1932,1964-93

Komiteen 6.1 Tilsynsaspekter og -initiativer

Dette underafsnit indeholder dokumentation vedrørende koordineringen af initiativer om banktilsynslovgivning og om udvekslingen af oplysninger mellem centralbankerne om udenlandske lån og risici. Desuden omfatter det arbejdet i ad hoc-gruppen om amerikansk banklovgivning (Ad hoc Group on American Banking Legislation) (1974-78).

Søg i det offentlige dokumentregister
1978,1986-93

Komiteen 6.2 Den Tilsynsmæssige Underkomite (Banking Supervisory Sub-Committee (BSSC)): møder og rapportering

Dette underafsnit omfatter mødedokumentation og det forberedende arbejde til rapporter. Det indeholder også en samling artikler og dokumenter med relation til banktilsyn i lande i og uden for Fællesskabet samt dokumentation om gennemførelsen af det andet bankharmoniseringsdirektiv i national lovgivning samt om samarbejdet mellem banktilsynsmyndighederne.

Søg i det offentlige dokumentregister
1974-75,1987-94

Komiteen 6.3 Relaterede ekspertgrupper om banktilsyn: møder og rapportering

Dette underafsnit omfatter mødedokumentation og rapporter fra Den Tilsynsmæssige Underkomites understrukturer, nærmere bestemt Working Group on Credit Registers (en arbejdsgruppe vedrørende kreditregistre), Working Group on Financial Fragility (en arbejdsgruppe vedrørende sårbarhed i den finansielle sektor) og Working Group on Financial Conglomerates (en arbejdsgruppe vedrørende finansielle konglomerater). Det dækker også forbindelser til Contact Group of Bank Supervisory Authorities (banktilsynsmyndighedernes kontaktgruppe) fra og med 1970'erne.

Søg i det offentlige dokumentregister
1975-94

Komiteen 6.4 Baselkomiteen for Banktilsyns aktiviteter

Dette underafsnit indeholder dokumentation om møder og kontakt samt om forskellige banktilsynsspørgsmål, fx markedsrisiko, bankernes kapitaldækning og udvikling af mindstestandarder.

Søg i det offentlige dokumentregister
Komiteen 7 Spørgsmål vedrørende centralbankers regnskaber og ekspertgrupper

Afsnit 7 består af møder og aktiviteter i Arbejdsgruppen vedrørende Regnskab (Working Group on Accounting Issues) og dens understrukturer i begyndelsen af 1990'erne.

1991-93

Komiteen 7.1 Arbejdsgruppen vedrørende Regnskab ((Working Group on Accounting Issues) (WGAI)): møder og rapportering

Dette underafsnit omfatter mødedokumentation og det forberedende arbejde til rapporter. Det indeholder også undersøgelser om regnskabsmetoder anvendt af centralbanker.

Søg i det offentlige dokumentregister
1990-91

Komiteen 7.2 Relaterede ekspertgrupper vedrørende regnskab: møder og rapportering

Dette underafsnit indeholder mødedokumentation og rapporter fra Task Force on Accounting Issues (en taskforce om regnskabsspørgsmål) og Ad hoc Working Group on Income Allocation (en ad hoc-arbejdsgruppe om indkomstfordeling).

Søg i det offentlige dokumentregister
Komiteen 8 Tekniske og organisatoriske spørgsmål i forbindelse med en europæisk valuta samt ekspertgrupper

Afsnit 8 består af møder og aktiviteter i Arbejdsgruppen vedrørende Trykning og Udstedelse af en Europæisk Pengeseddel (Working Group on Printing and Issuing a European Banknote) og dens understrukturer i begyndelsen af 1990'erne.

1991-93

Komiteen 8.1 Arbejdsgruppen vedrørende Trykning og Udstedelse af en Europæisk Pengeseddel (Working Group on Printing and Issuing a European Banknote (BNWG)): møder og rapportering

Dette underafsnit indeholder mødedokumentation og forberedende arbejde til rapporter (1993) samt dokumenter om forbindelserne til Gruppen af Møntdirektører (Mint Directors Group) og Den Europæiske Blindeunion.

Søg i det offentlige dokumentregister
1992-94

Komiteen 8.2 Ekspertgrupper om en europæisk valuta: møder og rapportering

Dette underafsnit indeholder møde- og arbejdsdokumentation samt rapporter fra understrukturer under Arbejdsgruppen vedrørende Trykning og Udstedelse af en Europæisk Pengeseddel (Working Group on Printing and Issuing a European Banknote) (BNWG), nemlig følgende taskforcer om design, udstedelse, sikkerhedsteknologi, rundspørger, scenarier og udgiftberegning: Design Task Force, Issue Task Force, Security Technology Task Force, Survey Task Force, Scenario Task Force og Costing Task Force.

Søg i det offentlige dokumentregister
Komiteen 9 Betalingssystemer, værdipapirafviklingsspørgsmål og ekspertgrupper

Afsnit 9 omfatter analytisk arbejde og koordineringsarbejde med relation til betalingssystemer i lande i Fællesskabet, hovedsagelig i slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne og med det primære fokus på Arbejdsgruppen vedrørende Betalingsformidling i EF (Working Group on EC Payment Systems). Dette afsnit omfatter også dokumenter, som ikke stammer fra Centralbankchefkomiteen.

1990-94

Komiteen 9.1 Ad hoc-arbejdsgruppen/Arbejdsgruppen vedrørende Betalingsformidling i EF (Ad hoc Working Group/Working Group on EC Payment Systems (WGPS)): møder og rapportering

Dette underafsnit omfatter mødedokumentation og forberedende arbejde til rapporter. Det omfatter også dokumentation vedrørende møder med repræsentanter fra private banker.

Søg i det offentlige dokumentregister
1984-85,1989-93

Komiteen 9.2 Initiativer og koordinering af betalingssystemer ved Ad hoc-arbejdsgruppen/Arbejdsgruppen vedrørende betalingsformidling i EF (Ad hoc Working Group/Working Group on EC Payment Systems (WGPS))

Dette underafsnit indeholder dokumentation om koordinering af betalingsformidlingsinitiativer – fx teknisk infrastruktur og databehandlingsspørgsmål – og harmonisering af nationale og grænseoverskridende betalinger. Det omfatter også det arbejde, der blev udført på det private ECU-clearing- og afviklingssystem.

Søg i det offentlige dokumentregister
1991-94

Komiteen 9.3 Udarbejdelse af Blue Book

Dette underafsnit omfatter udarbejdelsen, oversættelsen og offentliggørelsen af den såkaldte Blue Book om betalingssystemer i landene i Fællesskabet.

1991-94

Komiteen 9.4 Relaterede ekspertgrupper om betalingssystemer: møder og rapportering

Dette underafsnit omfatter møder og arbejdsdokumentation samt rapporter fra Arbejdsgruppen vedrørende Betalingsformidling i EF's understrukturer, nærmere bestemt grupper om koordinering, udarbejdelse og redigering samt taskforcer om ecuen, juridisk ekspertise vedrørende betalingsformidling i EF, henstilling 3 og forudbetalte kort (Coordination Group, Editorial Group, Drafting Group, ECU Task Force, Task Force of Legal Experts on EC Payment System, Task Force on Recommendation 3 og Task Force on Prepaid Cards). Det indeholder dokumenter om forbindelser til eksterne ekspertgrupper, fx Payment Systems Technical Development Group (en gruppe vedrørende den tekniske udvikling af betalingssystemer), Committee on Central Bank Payment and Settlement Services (CPSS) (komiteen for centralbankernes betalings- og afviklingssystemer) og Den Europæiske Komite for Bankstandarder (European Committee for Banking Standards (ECBS)), samt bidrag til Europa-Kommissionens initiativer.

Søg i det offentlige dokumentregister
Komiteen 10 Informationsteknologi, computernetværksspørgsmål og ekspertgrupper

Afsnit 10 indeholder hovedsagelig IT-relaterede spørgsmål i tilknytning til forberedelserne til EMI (anden fase i Den Økonomiske og Monetære Union). Cebamail, systemet til overførsel af beskyttede data mellem centralbanker, er også omfattet.

1989-93

Komiteen 10.1 Ekspertgruppen under ledelse af Jean-Baptiste Bourguignon (Bourguignon-Gruppen) og dens understruktur: møder og rapportering

Dette underafsnit indeholder dokumentation og rapporter fra Bourguignon-Gruppen, der blev nedsat for at studere ikke-talebaseret overførsel af information mellem centralbankerne i EØF. Det omfatter også dokumenter fra Sub-Group on Encryption (en undergruppe vedrørende kryptering), der blev nedsat for at forske i krypteringsprodukter.

Søg i det offentlige dokumentregister
1990-93

Komiteen 10.2 Arbejdsgruppen vedrørende Informationssystemer (Working Group on Information Systems (WGIS)): møder og rapportering, og Cebamail-spørgsmål

Dette underafsnit omfatter dokumentation om arbejdsgruppens møder og arbejde samt rapporter fra Arbejdsgruppen vedrørende Informationssystemer og dens undergruppe om Cebamail.

Søg i det offentlige dokumentregister
Komiteen 11 Statistikspørgsmål og ekspertgrupper

Afsnit 11 omfatter statistiske serier og bidrag til harmoniseringsinitiativer om statistiske spørgsmål og til diverse komiteer under Eurostat. Det omfatter også Arbejdsgruppen vedrørende Statistiks (Working Group on Statistics) møder og aktiviteter i begyndelsen af 1990'erne.

1962-93

Komiteen 11.1 Koordinering af statistiske spørgsmål siden 1960'erne

Dette underafsnit omfatter dokumentation om initiativer i forbindelse med harmoniseringen af statistiske metoder og Fællesskabets statistiske system. Det indeholder også serierne af arbejdsdokumenter (statistiske data vedrørende EØF-medlemsstater (1973-79)) og de månedlige statistiske serier (Big Green Book (1979-93)).

Søg i det offentlige dokumentregister
1992-94

Komiteen 11.2 Arbejdsgruppen vedrørende Statistik (Working Group on Statistics (WGS)): møder og rapportering

Dette underafsnit omfatter møder og arbejdsdokumentation samt rapporter.

Søg i det offentlige dokumentregister
1988-93

Komiteen 11.3 Andre relaterede statistiske ekspertgruppers og komiteers møder og rapportering

Dette underafsnit omfatter dokumentation for møder og arbejdet i samt rapporter udarbejdet af diverse komiteer og undergrupper nedsat af Eurostat, fx Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik (Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB)), Money and Banking Statistics Task Force, MBSTF (en taskforce om penge- og bankstatistik) og Balance of Payments Capital Flows and Stocks Statistics Task Force, CFSTF, (en taskforce om statistik over betalingsbalance, kapitalstrømme og beholdninger).

Søg i det offentlige dokumentregister
Komiteen 12 Europa-Kommissionen

Afsnit 12 omfatter primært dokumenter udarbejdet af Europa-Kommissionen og dens understrukturer. I mange tilfælde var hverken Centralbankchefkomiteen eller centralbankerne involveret i de transaktioner, der førte frem til disse dokumenter. Mange af dem blev kun sendt til Centralbankchefkomiteens sekretariat i Basel til orientering.

1964-93

Komiteen 12.1 Udtalelser og initiativer om monetære og økonomiske anliggender og europæisk lovgivning

Dette underafsnit omfatter en samling af udkast, forslag og endelige udgaver af direktiver om økonomiske, bankrelaterede og finansielle spørgsmål udarbejdet af Europa-Kommissionen, fx den årlige rapport om den økonomiske situation i De Europæiske Fællesskaber (1971-82 og 1989); og rapporter i tilknytning til studiegruppen vedrørende problemer ved inflation (Study Group "Problems of Inflation") (1975-77). Det indeholder også dokumentation fra møder i en gruppe af nationale eksperter om udarbejdelse af prognoser (1991-93) og Det Rådgivende Bankudvalg (1986-93).

Søg i det offentlige dokumentregister
Komiteen 13 Det Monetære Udvalg

Afsnit 13 omfatter hovedsagelig dokumenter udarbejdet af Det Monetære Udvalg i Bruxelles, som derefter er blevet sendt til Centralbankchefkomiteens sekretariat i Basel til orientering. Centralbankrepræsentanter deltog i Det Monetære Udvalgs aktiviteter.

1969-93

Komiteen 13.1 Det Monetære Udvalg og dets understrukturer: møder

Dette underafsnit indeholder (ufuldstændig) mødedokumentation for Det Monetære Udvalg (1969-93), dets stedfortræderudvalg (især 1981-93) og ad hoc-gruppen om Italien (især 1973-78).

Søg i det offentlige dokumentregister
1959-93

Komiteen 13.2 Ekspertudtalelser om monetære og finansielle anliggender

Dette underafsnit indeholder rapporter om Det Monetære Udvalgs aktiviteter (serien er ufuldstændig fra 1959 til 1988), betingelserne for og forslagene til lånebistand fra Fællesskabet (1981-93) og udtalelser og notater om diverse pengepolitiske spørgsmål, fx kapitalbevægelser, budgetdisciplin og konvergens.

Søg i det offentlige dokumentregister
Komiteen 14 Andre europæiske grupper og fora

Afsnit 14 omfatter dokumenter, der stammer fra permanente og midlertidige europæiske fora og organisationer med relation til penge- og finanspolitik samt samarbejde på området. De dokumenter i afsnittet, der vedrører Ecofin-Rådet og Det Europæiske Råd, er ufuldstændige. Hvad angår arbejdet hen imod Den Økonomiske og Monetære Union, er de dokumenter, der stammer fra regeringskonferencen, af særlig interesse.

1970-93

Komiteen 14.1 Rådet (økonomi og finans) (Ecofin-Rådet)

Dette underafsnit omfatter mødedokumentation fra Ecofin-Rådet (fra 1970 til 1993) og rapporter og notater til Ecofin-Rådet om samarbejdet med tredjelande, hvad angår pengepolitik samt rente- og valutapolitik.

Søg i det offentlige dokumentregister
1969-94

Komiteen 14.2 Det Europæiske Råd

Dette underafsnit indeholder (ufuldstændig) mødedokumentation og konklusioner fra formandskabet foruden arbejdspapirer om diverse politiske spørgsmål, fx finanspolitisk integration, inflation og de frie kapitalbevægelser. Det indeholder også bidrag til ad hoc-udvalget om internationale spørgsmål (Ad hoc Committee on International Questions) (1984-85).

Søg i det offentlige dokumentregister
1989-93

Komiteen 14.3 Regeringskonferencen om Den Økonomiske og Monetære Union

Dette underafsnit indeholder bidrag fra Centralbankchefkomiteens forhandlinger vedrørende traktaten om Den Europæiske Union.

Søg i det offentlige dokumentregister
Komiteen 15 Centralbanker og banksammenslutninger

Afsnit 15 omfatter primært dokumentsamlinger, der vedrører nationale centralbanker og finans- og pengepolitik i lande i og uden for EØF. Det omfatter også dokumenter vedrørende den interne organisation af overnationale institutioner og private sammenslutninger samt deres forbindelser til Centralbankchefkomiteen.

1937, 1960-95 (især 1990-93)

Komiteen 15.1 (Interne) spørgsmål med relation til nationale centralbanker

Dette underafsnit indeholder samlinger af dokumenter om diverse spørgsmål vedrørende nationale centralbanker, fx deres juridiske status.

Søg i det offentlige dokumentregister
1969-93 (især 1985-93)

Komiteen 15.2 National pengepolitik

Dette underafsnit indeholder samlinger af dokumenter om økonomi- og pengepolitiske spørgsmål med relation til flere lande i og uden for EØF. Det omfatter også dokumenter, der vedrører de lån, som Det Europæiske Fællesskab ydede Grækenland og Italien.

Søg i det offentlige dokumentregister
1950-93 (især 1972-93)

Komiteen 15.3 Overnationale monetære organisationer

Dette underafsnit indeholder dokumentation om Den Internationale Betalingsbanks (BIS) organisation og en samling af taler og bidrag fra BIS' økonomiske rådgiver fra 1976 til 1985 og generaldirektør – Alexandre Lamfalussy – fra 1985 til 1993. Det omfatter også dokumentation om Den Internationale Valutafonds (IMF) møder og initiativer og om oprettelsen af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD).

Søg i det offentlige dokumentregister
1966-94 (især 1985-93)

Komiteen 15.4 Private banksammenslutninger

Dette underafsnit vedrører forbindelser til sammenslutningen af banker vedrørende ecuen (ECU Banking Association (EBA)), den internationale økonomiske sammenslutning (International Economic Association (IEA)), den europæiske økonomiske sammenslutning (European Economic Association (EEA)) og den europæiske banksammenslutning (European Banking Federation (EBF)).

Søg i det offentlige dokumentregister

Alle sider i dette afsnit