Menu

Retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) er en EU-institution og som sådan underlagt klart definerede regler, der fremgår af Den Europæiske Unions primære og sekundære ret. ECB's mål og opgaver fremgår af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

I forbindelse med udførelsen af opgaver inden for sine kompetenceområder kan ECB vedtage retsakter. ECB afgiver desuden udtalelser om forslag til lovgivning som led i sin rådgivende funktion.

EUR-Lex

ECB's retsgrundlag i EUR-Lex

ECB's retsakter findes på alle relevante officielle EU-sprog i EUR-Lex, der er onlineindgangsportalen til EU-lovgivningen og den officielle adgang til ECB's retlige dokumenter.

ECB-afsnittet i EUR-Lex

Om EUR-Lex

Hvad indeholder ECB-afsnittet i EUR-Lex

Alle ECB's retsakter findes i EUR-Lex. Det vil sige alle retsakter, som er offentliggjort i EU-Tidende (EUT), samt dem, der hidtil kun er blevet offentliggjort på ECB's websted:

 • Forordninger
 • Afgørelser
 • Retningslinjer
 • Henstillinger
 • EU's udtalelser og nationale udtalelser og breve i relation til ECB's rådgivende funktion
 • Aftalememoranda
 • Aftaler

Retsakterne omfatter også ændringer, berigtigelser og konsoliderede udgaver. Ud over retsakterne findes også retspraksis af relevans for ECB.

Sådan finder du rundt i EUR-Lex

ECB-afsnittet i EUR-Lex kan du søge efter ECB's retsakter inden for følgende emner:

 • Retsgrundlaget for ESCB
 • ECB's institutionelle bestemmelser
 • Pengepolitik og pengepolitiske operationer
 • Betalings- og afviklingssystemer
 • Sedler og mønter, betalingsmidler og valutaforhold
 • Valuta og valutareserver
 • Statistik
 • Stabiliteten på de finansielle markeder
 • Banktilsyn

Det er også muligt at bruge de forskellige søgefunktioner til at søge efter retsakter og retssager ved hjælp af nøgleord, dokumentnummer, år eller andre kriterier.

I et oversigtsvindue vises de senest offentliggjorte retsakter. Det er også muligt at finde en fuldstændig liste over retsakter opstillet efter dato.

Retsakter efter dato

Statistikker over antallet af ECB's retsakter og let adgang til opgørelser i henhold til type, emne eller dato findes ved at navigere gennem en række interaktive infografikker.

Dokumenter i EUR-Lex

Dokumenterne i EUR-Lex indeholder link til de forskellige sprogversioner i HTML og PDF og til den offentliggjorte retsakt i Den Europæiske Unions Tidende samt til alle konsoliderede udgaver. Det er muligt at se en tekst i tre sprogversioner samtidig.