SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets og Den Fælles Tilsynsmekanismes strategiske intentioner

Anerkendt myndighed i monetære og finansielle spørgsmål

Med udgangspunkt i sit solide institutionelle fundament, sin uafhængighed og interne samhørighed fungerer Eurosystemet, euroområdets centralbanksystem, som euroområdets monetære myndighed og som ledende finansiel myndighed og skal som sådan fuldt ud anerkendes både i og uden for Europa. I bestræbelserne på at nå hovedmålet om at fastholde prisstabilitet foretager Eurosystemet de nødvendige økonomiske og monetære analyser og vedtager og gennemfører en passende politik. Eurosystemet reagerer desuden hensigtsmæssigt og virkningsfuldt på den monetære og finansielle udvikling.

Finansiel stabilitet og europæisk finansiel integration

I Eurosystemet og inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM) tilstræber vi at sikre finansiel stabilitet og fremme den europæiske finansielle integration i samarbejde med eksisterende institutionelle strukturer. For at nå dette mål bidrager vi til at udarbejde politikker, som skaber solide europæiske og globale rammer for finansiel stabilitet.

Ansvar, uafhængighed, troværdighed – nærhed til Europas borgere

I Eurosystemet og inden for SSM lægger vi meget stor vægt på troværdighed og ansvarlighed, og vi lever op til princippet om åbenhed og overholder samtidig de gældende fortrolighedskrav fuldt ud. Vi tilstræber en virkningsfuld kommunikation med Europas borgere. Vi har forpligtet os til at sikre, at vores relationer til europæiske og nationale myndigheder er i fuld overensstemmelse med bestemmelserne i traktaterne, og at princippet om uafhængighed respekteres. Derfor holder vi os os orienteret om de ændringer og den udvikling, som påvirker pengemarkeder og finansielle markeder, og er særligt opmærksomme på offentlighedens interesser og markedernes behov.

Fælles identitet, klar rolle- og ansvarsfordeling og god governance

I Eurosystemet og inden for SSM bestræber vi os på at styrke vores fælles identitet inden for en ramme af klart definerede roller og ansvar, der gælder for alle deltagere. For at nå dette mål drager både Eurosystemet og SSM nytte af såvel medlemmernes potentiale og store engagement som deres forpligtelse og vilje til at nå frem til enighed. Eurosystemet og SSM har desuden forpligtet sig til at overholde princippet om god governance og til at anvende virkningsfulde og effektive organisatoriske strukturer og arbejdsmetoder.

Bedste praksis for banktilsyn – ligebehandling og lige konkurrencevilkår

I SSM måler vi vores tilsynsmæssige rammer op imod de højeste internationale standarder. Vi kombinerer det bedste fra den nationale tilgang til at opbygge en ramme for bedste praksis for banktilsyn på tværs af de deltagende medlemslande og udnytter i denne sammenhæng vores overblik over alle institutter. SSM sikrer, at det fælles regelsæt og gældende tilsynsprincipper og -praksis overholdes, hvorved der sikres lige konkurrencevilkår og ligebehandling af alle institutter under tilsyn.

En risikobaseret tilgang og proportionalitet – tilsynsforanstaltninger

SSM's banktilsyn er fleksibelt og risikobaseret og bygger på dømmekraft og en fremadrettet kritisk vurdering. Det tager højde for muligheden for sammenbrud i såvel flere institutter som et enkelt institut samt effekten, som sådanne sammenbrud kan få på den finansielle stabilitet. SSM's tilsynspraksis vil følge proportionalitetsprincippet, og intensiteten af tilsynet tilpasses den systemiske betydning af og risikoprofil for de banker, der er underlagt tilsyn. SSM's tilgang afføder effektive og rettidige tilsynsmæssige foranstaltninger og en grundig overvågning af kreditinstitutternes reaktion herpå.

Alle sider i dette afsnit