Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Strategické zámery Eurosystému a jednotného mechanizmu dohľadu

Uznávaná autorita v menových a finančných záležitostiach

Vychádzajúc z pevného právneho základu, nezávislosti a vnútornej súdržnosti Eurosystém, centrálny bankový systém eurozóny, pôsobí ako menový orgán eurozóny a popredná finančná autorita plne uznávaná v Európe i za jej hranicami. V rámci plnenia svojho hlavného cieľa, ktorým je udržiavanie cenovej stability, bude Eurosystém uskutočňovať potrebné ekonomické a menové analýzy a prijímať a vykonávať príslušné menovopolitické opatrenia. Zároveň bude vhodným a účinným spôsobom reagovať na menový a finančný vývoj.

Finančná stabilita a finančná integrácia v Európe

V rámci Eurosystému a jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) sa snažíme chrániť finančnú stabilitu a presadzovať finančnú integráciu v Európe v spolupráci so zavedenými inštitucionálnymi štruktúrami. V tomto smere sa budeme aktívne podieľať na tvorbe politík, ktoré sú pevným základom finančnej stability v Európe i vo svete.

Zodpovednosť, nezávislosť, dôveryhodnosť, úzky kontakt s občanmi Európy

V rámci Eurosystému a SSM pripisujeme maximálnu dôležitosť dôveryhodnosti a zodpovednosti. Pri plnení našich úloh budeme postupovať transparentne a v plnej miere dodržiavať príslušné požiadavky dôvernosti. Usilujeme sa o účinnú komunikáciu s občanmi Európy. Vzťahy s európskymi a vnútroštátnymi orgánmi udržiavame v plnom súlade s ustanoveniami zmlúv s náležitým ohľadom na zásadu nezávislosti. V tomto smere budeme pozorne sledovať zmeny a vývoj na peňažnom a finančnom trhu a budeme zohľadňovať verejný záujem a potreby trhu.

Spoločná identita, jasne vymedzené úlohy a zodpovednosti a správne riadenie

V rámci Eurosystému a SSM sa snažíme upevňovať spoločnú identitu v rámci jasne vymedzených úloh a zodpovedností všetkých účastníkov. Eurosystém i SSM budú v tejto súvislosti stavať na potenciáli a vysokej zaangažovanosti všetkých členov, ako aj na ich odhodlaní a vôli dosiahnuť zhodu. Eurosystém a SSM sa taktiež zaväzujú dodržiavať zásady správneho riadenia a uplatňovať účinné a efektívne organizačné štruktúry a pracovné postupy.

Najlepšie postupy v oblasti bankového dohľadu; rovnaké zaobchádzanie a rovnaké podmienky pre všetkých

Rámec dohľadu v SSM budeme hodnotiť podľa najvyšších medzinárodných štandardov. Pri tvorbe rámca najlepších postupov v oblasti bankového dohľadu vo všetkých zúčastnených členských štátoch budeme vychádzať z osvedčených postupov v jednotlivých krajinách, pričom budeme ťažiť z nášho prehľadu o všetkých inštitúciách. SSM zabezpečí súlad s jednotným súborom pravidiel a príslušnými zásadami a postupmi dohľadu, čím sa zaručia rovnaké podmienky a rovnaké zaobchádzanie pre všetky dohliadané inštitúcie.

Prístup založený na hodnotení rizík a proporcionalita; opatrenia dohľadu

Bankový dohľad v rámci SSM bude pružný a založený na hodnotení rizík, pričom jeho rozhodnutia budú vychádzať z posúdenia situácie a perspektívneho kritického hodnotenia. Bude zohľadňovať pravdepodobnosť zlyhania inštitúcií alebo inštitúcie i prípadný vplyv takéhoto zlyhania na finančnú stabilitu. V postupoch dohľadu v rámci SSM sa bude uplatňovať zásada proporcionality, tzn. intenzita dohľadu bude prispôsobená systémovému významu a rizikovému profilu dohliadaných bánk. Prístup SSM umožňuje efektívne a včasné uplatnenie opatrení dohľadu a dôsledné monitorovanie reakcií úverových inštitúcií.

Všetky stránky v tejto sekcii