Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Európsky fond pre menovú spoluprácu (1973 – 1993)

Európsky fond pre menovú spoluprácu (European Monetary Cooperation Fund – EMCF) bol založený v roku 1973 na prehĺbenie spolupráce medzi členskými štátmi pracujúcimi na vytvorení hospodárskej a menovej únie. Pôsobil z Bazileja, pričom Banka pre medzinárodné zúčtovanie mu poskytovala potrebnú administratívnu a technickú podporu.

Hlavným cieľom EMCF bolo podporovať postupné zužovanie fluktuačného rozpätia medzi rôznymi menami Spoločenstva použitím „menového hada“. Monitoroval aj intervencie na devízových trhoch v menách Spoločenstva a bola zodpovedný za správu krátkodobého financovania a vysporiadania obchodov medzi centrálnymi bankami, čo viedlo ku koordinovanej politike v oblasti rezerv.

Od roku 1976 EMCF zodpovedal aj za správu úverov Spoločenstva na podporu platobnej bilancie niektorých členských štátov. Od roku 1979, v nadväznosti na vznik Európskeho menového systému a Európskej menovej jednotky (European Currency Unit – ECU), vykonával aj všetky úlohy spojené s tvorbou, používaním a úročením ECU.

Rada guvernérov EMCF bola zložená z guvernérov centrálnych bánk, ktorí boli vo Výbore guvernérov, a člena Európskej komisie. Po svojom prvom zasadaní 14. mája 1973 Rada guvernérov poverila Banku pre medzinárodné zúčtovanie výkonom operácií EMCF v jeho mene v súlade s príslušnými smernicami.

EMCF bol rozpustený 1. januára 1994, keď jeho úlohy prevzal Európsky menový inštitút (EMI), pričom Banka pre medzinárodné zúčtovanie pokračovala v plnení zverených činností v pozícii zástupcu počas prechodného obdobia do 15. mája 1995.

Dĺžka dokumentov v archívnom fonde EMCF zoradených vedľa seba predstavuje približne 14 metrov. Patria sem smernice, rozhodnutia a záznamy zo zasadnutí Rady guvernérov, správy a oznámenia BIS v jej úlohe zástupcu a dokumentácia o založení fondu a úveroch Spoločenstva poskytnutých Grécku, Taliansku a Francúzsku. Dokumenty sa vzťahujú prevažne na obdobie 1973 – 2002 (niektoré kópie dokumentov sú z roku 1953) a sú väčšinou v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

V nasledujúcom zozname si môžete prezrieť dokumenty, ktoré sú k dispozícii digitálne.

EMCF 1 Štatút a organizácia
1953 – 1994 (predovšetkým1973 – 1992)

EMCF 1.1 Založenie a stanovy

Táto podsekcia sa vzťahuje na právny a organizačný rámec použitý pri založení EMCF a podpore jeho činnosti. Obsahuje tiež podklady o nahradení EMCF Európskym menovým inštitútom. Jej súčasťou sú rozhodnutia a smernice schválené Radou guvernérov a záznamy pracovnej skupiny pre personálne predpisy EMCF (1973 – 1976).

1966 – 2002 (predovšetkým1979 – 1995)

EMCF 1.2 Finančná správa a transakcie

Táto podsekcia obsahuje úvery Spoločenstva poskytnuté Francúzsku (1983), Grécku (1985, 1991) a Taliansku (1993), ako aj oznámenia a mesačné prieskumy o devízových transakciách, transakciách so zlatom a iných operáciách.

EMCF 2 Zasadania a odborné stanoviská
1973 – 1993

EMCF 2.1 Zasadania Rady guvernérov a iných skupín

Táto podsekcia obsahuje programy rokovaní, zápisnice a súvisiacu dokumentáciu zo zasadaní Rady guvernérov od 14. mája 1973 do 14. decembra 1993 a zasadaní pracovnej skupiny pre personálne predpisy od 21. septembra 1973 do 30. apríla 1976.

1973 – 1995

EMCF 2.2 Správy agenta a EMCF

Táto sekcia obsahuje štatutárne správy o činnosti EMCF, ako aj správy jeho zástupcu o finančných operáciách uskutočnených v spojitosti s prijímaním a poskytovaním úverov EHS i o operáciách EMCF.

Chcete sa o EMCF dozvedieť viac? Viac informácií nájdete v archívnej databáze. V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať.

Všetky stránky v tejto sekcii