Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rada guvernérov

Za prijímanie makroprudenciálnych rozhodnutí nesie zodpovednosť Rada guvernérov ECB. Tieto rozhodnutia sa vzťahujú na všetky krajiny a banky, ktoré patria do jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM), t. j. krajiny eurozóny a tie krajiny EÚ, ktorých vnútroštátne orgány s ECB uzavreli dohodu o úzkej spolupráci.

Makroprudenciálne fórum

Makroprudenciálne fórum tvorí Rada guvernérov a Rada pre dohľad ECB. Slúži ako platforma na pravidelné diskusie na vysokej úrovni, ktorá spája mikroprudenciálne a makroprudenciálne pohľady z rôznych častí Európy.

Výbor pre finančnú stabilitu

Radu guvernérov a makroprudenciálne fórum pri ich činnosti podporuje Výbor pre finančnú stabilitu zložený zo zástupcov ECB a národných centrálnych bánk a orgánov dohľadu. Výbor je platformou na spoločné hodnotenie rizík a koordináciu politík medzi ECB a vnútroštátnymi orgánmi.

Spolupráca s európskymi a medzinárodnými orgánmi

Pri tvorbe rámcov EÚ pre dohľad, reguláciu a riešenie krízových situácií ECB úzko spolupracuje s ďalšími európskymi inštitúciami a orgánmi, napr. s európskymi orgánmi dohľadu vrátane Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) a Európskym výborom pre systémové riziká (ESRB).

ECB sa tiež zapája do politických diskusií o problematike regulácie a dohľadu tak na medzinárodnej (napr. Rada pre finančnú stabilitu, Bazilejský výbor pre bankový dohľad), ako aj na európskej úrovni (napr. Európska komisia).

Všetky stránky v tejto sekcii