Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Ročná účtovná závierka

Ročná účtovná závierka Európskej centrálnej banky (ECB) vyjadruje finančnú situáciu a výsledky operácií ECB ku koncu roka. Pozostáva zo správy o činnosti, finančných výkazov (súvahy, výkazu ziskov a strát, prehľadu hlavných účtovných pravidiel a ďalších poznámok), správy nezávislého audítora a poznámky k rozdeleniu zisku/alokácii strát.

Finančné výkazy sa zostavujú v súlade s účtovnými pravidlami stanovenými v príslušných právnych predpisoch a vzťahujú sa na Európsky systém centrálnych bánk a ECB. 

Podrobnejšie informácie o zostavovaní finančných výkazov ECB

Ročná účtovná závierka je neoddeliteľnou súčasťou výročnej správy ECB. Zverejňuje sa vo februári, pred vydaním príslušnej výročnej správy.

2023

Rok v číslach

674,5mld. €

Súvaha

Objem súvahy ECB sa v roku 2023 znížil o 24,4 mld. € na 674,5 mld. €, predovšetkým v dôsledku splácania cenných papierov nadobudnutých na účely menovej politiky.

Viac k súvahe
6 620mil. €

Uvoľnenie plnej výšky rezervy na krytie finančných rizík

Rezerva na krytie finančných rizík bola v plnej výške uvoľnená na čiastočné vyrovnanie strát zaznamenaných v roku 2023, ktoré boli predovšetkým výsledkom úrokových nákladov z čistého záväzku v systéme TARGET.

Viac k rezervám
1 266mil. €

Strata ECB za daný rok po uvoľnení rezervy na krytie finančných rizík

Strata ECB za finančný rok bude v jej súvahe prenesená do ďalšieho obdobia a vyrovnaná z budúcich ziskov. Strata zaznamenaná po dlhom období výrazných ziskov je odrazom úlohy a nevyhnutných menovopolitických opatrení Eurosystému v rámci plnenia jeho hlavného mandátu – udržiavania cenovej stability – a nemá žiadny vplyv na jeho schopnosť vykonávať účinnú menovú politiku.

Viac k výkazu ziskov a strát
Prípadné rozdiely súčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.

Všetky stránky v tejto sekcii