Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
Najnovšie informácie nájdete v anglickej verzii tejto stránky.

Prístup k dokumentom

Sprístupňovanie dokumentov je dôležitou súčasťou politiky transparentnosti ECB. Naším cieľom je maximálna miera otvorenosti voči občanom Európy, v medziach dôvernosti špecifických aspektov plnenia úloh ECB. Prehľad rôznych druhov dokumentov ECB a informácie o dobe ich uchovávania nájdete v dokumente ECB Filing and Retention Plan.

Pravidlá prístupu k dokumentom ECB stanovuje rozhodnutie ECB/2004/3 zo 4. marca 2004 v znení zmien

V rámci snahy ECB o otvorenosť a transparentnosť i v záujme podpory výskumu sme vytvorili verejný register dokumentov.

Verejný register dokumentov

Verejnosť má prístup k archívnym dokumentom starším ako 30 rokov v súlade s nariadením Rady EÚ č. 354/83 z 1. februára 1983 v znení zmien.

Prístup k zverejneným archívnym dokumentom a bližšie informácie o archíve ECB sú k dispozícii v sekcii Archív.

Archív

V prípade neexistencie priameho prístupu prostredníctvom verejného registra či archívu ECB môže verejnosť o prístup k dokumentu, v akejkoľvek písomnej podobe, požiadať listom alebo e-mailom (v hociktorom z úradných jazykov Európskej únie) na adrese:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Nemecko

accesstodocuments@ecb.europa.eu

Žiadosti o prístup k dokumentom sa vybavujú bezodkladne. ECB potvrdí prijatie žiadosti a do 20 pracovných dní od jej prijatia buď umožní prístup k požadovanému dokumentu, alebo prístup odmietne a uvedie dôvody svojho rozhodnutia.

Ak sa žiadosť týka veľmi veľkého počtu dokumentov alebo ide o inú komplexnú žiadosť, lehota na jej spracovanie sa môže predĺžiť o ďalších 20 pracovných dní.

V prípade úplného alebo čiastočného zamietnutia žiadosti môže žiadateľ do 20 pracovných dní od prijatia odpovede ECB podať opakovanú žiadosť, v ktorej požiada Výkonnú radu ECB o prehodnotenie jej stanoviska.

Ak Výkonná rada prístup zamietne, žiadateľ môže vec predložiť Všeobecnému súdu za podmienok stanovených v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), alebo podať sťažnosť Európskemu ombudsmanovi na základe článkov 263 a 228 ZFEÚ.

Annual figures on public access requests

Všetky stránky v tejto sekcii